Vad är ornitos? Är det ett allvarligt tillstånd? 

Ornitos är huvudsakligen en lunginflammation, orsakad av en bakterie som finns hos fåglar. Den är ofta självbegränsande men kan leda till svår lungpåverkan och intensivvårdsbehov. Flera stora utbrott finns beskrivna, och historiskt sett förekom en inte obetydlig dödlighet.   

Era tre fall upptäcktes i efterhand vid validering av en ny diagnosmetod. Är ornitos svår att diagnostisera? 

Nja, det svåra är nog att tänka på diagnosen. En tillgänglig PCR-analys designad för att hitta just ornitosbakterien underlättar förstås. Tidigare använde man serologiska metoder som både kan korsreagera och förutsätter ett antikroppssvar, vilket kan dröja. PCR ger ett mer tillförlitligt svar tidigare i förloppet. 

Nästan alla kända fall i Sverige har konstaterats vid några få av landets laboratorier. Varför är det så? 

Gissningsvis för att dessa laboratorier utför PCR för ornitosbakterien automatiskt på alla prov där man begärt analys för agens som ger upphov till en liknande klinisk bild. 

Kan detta gälla även andra infektionssjukdomar? 

Absolut. Kikhosta t ex är en sådan sjukdom. Det finns exempel där fall oväntat detekterats när analysen körts automatiskt med t ex mykoplasma­analys. Genitala infektioner är ett annat exempel, där PCR-baserad diagnostik är lätt att glömma vid cystitsymtom. 

Varför har du valt just infektionssjukdomar som specialitet? 

I mina ögon har infektionsspecialiteten allt: ett brett spektrum av sjukdomsbilder, alla åldrar, den spännande interaktionen med mikrobiologin som omger oss och inte minst det globala folkhälsoperspektivet.