Varför gjorde ni den här studien?

Som kliniskt verksamma har vi uppmärksammat en volymökning avseende patienter med kirurgikrävande sjukdomstillstånd i endokrina organ. Vi beslöt oss för att kartlägga hur omfattande denna stegring faktiskt var.

Var något i resultaten förvånande?

Att ökningen var så markant, och att ökningen gällde samtliga diagnosgrupper.

Ökningen av sköldkörteltumörer tillskrivs både ökad diagnostik och en äkta biologisk ökning. Vad kan vara orsak till att fler tumörer upptäcks?

Bilddiagnostiska undersökningar görs i större omfattning än förr; därtill har vi god tillgång till exempelvis ultraljud och cytologi. Kanske har även patienternas inställning till att söka vård ändrats. Sedan finns det en beskriven biologisk ökning som baseras på teorier om diverse exogena faktorer.

En teori som nämns är att flamskyddsmedel kan ha bidragit till ökningen av sköldkörtelcancer. Finns någon hypotes om hur?

Epidemiologiska studier har påvisat samband mellan exponering för bland annat polybromerade difenyletrar och sköldkörtelcancer, och rent mekanistiskt kan dessa ämnen leda till störd sköldkörtelfunktion – men här krävs mer forskning innan man säkert kan slå fast kopplingen till cancerutveckling i människa.

Vad forskar du om nu? 

Tack vare Cancerfonden och Svenska sällskapet för medicinsk forskning kan jag leda en grupp som kartlägger tumörer i sköldkörtel och binjure. Vårt mål är att via modern genteknologi identifiera molekylära signaturer som kan leda till vässad diagnostik och ännu bättre behandling av våra patienter.