»Entrustable professional activities« (EPA) är en grund för modellen. Vad innebär det? 

EPA är en beskrivning av vanliga aktiviteter som läkare ska kunna utföra självständigt, i detta fall direkt efter grundutbildningen. Genom att man tydligt definierar aktiviteterna kan det bli enklare för studenter och handledare att träna dem under utbildningen och även säkerställa självständighet.

Hur anpassar ni modellen till svensk utbildning? 

Framför allt handlar det om skillnader mellan länder vad gäller lagar och regler samt kulturella skillnader i läkares arbetsuppgifter och ansvars­områden. De svenska universiteten formulerar en gemensam uppsättning EPA för svenska förutsättningar med utgångspunkt från examensordningen.

Hur passar denna utbildningsmodell in i den nya 6-åriga läkarutbildningen? 

Universiteten kommer inom kort att få ansvar för att säkerställa och dokumentera att studenterna vid läkarexamen nått målen i examensordningen och har de praktiska färdigheter som krävs för att börja arbeta självständigt som läkare, dvs med legitimation. EPA fungerar i detta sammanhang som en övergripande modell, men blir också ett viktigt instrument för studenten att följa sin egen progression genom utbildningen. Självklart kommer även traditionella utvärderingsmetoder att behöva användas.

Varför är du själv engagerad i just utbildningsfrågor? 

Under min grundutbildning fick vi knappt alls träna på de arbetsuppgifter som väntade. Studenterna är vår framtid, det är de som ska ta hand om patienterna och även oss i framtiden. Det är viktigt att vi ger dem de bästa förutsättningarna för att göra ett bra arbete.