Neutrofilernas nät är en del av det medfödda immunförsvaret. Hur? 

Genom att släppa ut näten kan neutrofilen fånga in bakterier. Näten består av DNA, men också av histoner, peptider och proteolytiska enzymer som oskadliggör inkräktarna.

Hur bildas näten? 

Exakt hur och när näten bildas vet man inte. Citrullinering av histoner verkar spela en central roll genom att DNA:t då luckras upp till ett nät. Kedjan från neutrofilaktivering till utsöndring av näten består dock av flera för oss delvis okända steg, och sannolikt finns ett flertal mekanismer.

Kan du se möjligheter på sikt till klinisk tillämpning av denna forskning? 

Eftersom neutrofilernas nät verkar bidra till sjukdomstillstånd som blodproppsbildning och tumörspridning skulle detektion av näten i blodet kunna användas vid diagnostik och prognostisering. Kanske kan man bromsa sjukdomsutvecklingen genom att hämma eller bryta ner näten.

Vad känns mest angeläget nu att forska vidare om? 

Trots intensiv forskning inom fältet finns inga standardiserade metoder för att detektera näten. Ökad kunskap om nätens bildning kan lägga grunden för nya behandlingsstudier, vilket känns mycket spännande. 

Hur kommer det sig att du började forska om neutrofilernas nät? 

Mitt intresse väcktes när vi under min tid som doktorand av en slump hittade nät från neutrofiler i blodproppar hos cancerpatienter. Intresset växte sedan under en forskningsvistelse i Boston och utmynnade i att vi utvecklade en metod som mäter en markör för näten i blod. Metoden används nu i projekt där vi undersöker biomarkörer som kan spegla dold cancer.