Varför skrev ni artikeln? 

Vi ville uppmärksamma hur avgörande det initiala omhändertagandet vid misstänkt malaria är. Gör man rätt från början är utfallet oftast gynnsamt. I början var tanken att skriva en artikel till Medicinens ABC, men omfattningen ökade under arbetets gång och på uppmaning från Läkartidningens redaktion blev slutresultatet denna översiktsartikel. 

Hur väcktes ditt intresse för malaria?

Mitt eget intresse för ämnet väcktes efter att ha arbetat i malariaendemiska områden ett par gånger och där träffat hundratals patienter med malaria. Hemma i Sverige, där malaria är en ovanlig diagnos, upplevde jag att handläggningen ibland var onödigt krånglig med risk för att fördröja omhändertagandet i det tidiga förloppet.

Jag arbetar dock som helt vanlig infektionsläkare i Halmstad, och denna artikel hade aldrig kommit till utan ett fantastiskt samarbete med de övriga författarna, som befinner sig i malariaforskningens frontlinje.

Vet man hur vanligt det är att vara bärare av symtomfri malaria?

Genom provtagningar i malariaendemiska områden, »community surveys«, har man sett att asymtomatiskt bärarskap är vanligt hos både barn och vuxna.

När inträffade det senaste fallet av inhemsk malaria i Sverige?

Det var på 1930-talet. 

Varför försvann malariasmittan från Sverige?

Det finns en bra och läsvärd historisk artikel om malaria i Läkartidningen nr 35/2007, där man tar upp viktiga faktorer som förbättrade bostadsförhållanden och ökade avstånd till myggornas uppfödningsställen, till exempel genom utdikning.