Finns det ett samband mellan ätstörning och ADHD? 

ADHD ökar risken för att utveckla en ätstörning med kontrollförlust över matintaget, som bulimia nervosa och hetsätningsstörning. 

Har denna samsjuklighet någon klinisk betydelse? 

Ja, uppmärksamhetsproblemen vid ADHD gör det svårare för patienten att tillgodogöra sig kognitiv beteendeterapi, som är förstahandsbehandling vid bulimia nervosa. Impulsiviteten vid ADHD kan bana väg för kontrollförlust över matintaget, med hetsätning som följd. En av våra studier tyder på att hög nivå av ADHD-symtom försämrar chanserna att bli diagnosfri efter 1 års sedvanlig ätstörningsbehandling. 

Kan detta, på sikt, ge nya möjligheter till behandling? 

Mycket talar för att centralstimulantia som används vid behandling av ADHD även kan hjälpa patienter med bulimia nervosa och hetsätningsstörning. 

Vad forskar du själv på inom området? 

Vi har vid Stockholms centrum för ätstörningar undersökt hur nivån av ADHD-­symtom samvarierar med olika ätstörningsdiagnoser och hur den påverkar behandlingsresultatet. Vi analyserar nu hur nivån av ADHD-symtom påverkas om ätstörningssymtomen minskar under behandlingen. Min vision när jag började forska som äldre kliniker var att göra en behandlingsstudie med centralstimulantia för bulimia nervosa. Vi har tagit fram ett studieprotokoll, men inte kunnat starta studien på grund av otillräcklig finansiering.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till? 

Att tillskott av en ny farmakologisk behandlingsmöjlighet ska ge fler patienter med bulimia nervosa möjlighet att ta kontroll över sina symtom och själva styra sina liv.