Vad är »förväntat suboptimal behandling«? 

Det är ett behandlingsalternativ som förväntas ge sämre resultat än standardbehandling.

Vari består den etiska avvägningen? 

Den etiska avvägningen handlar om att balansera mellan å ena sidan respekten för patientautonomi – som säger att vi bör fatta medicinska beslut i samråd med patienten – och å andra sidan kravet att leverera bästa möjliga vård.

Vilken roll kan du som läkare spela för patientens beslut om behandling? 

Läkaren har att informera om de rimliga behandlingsalternativen. Om patienten efterfrågar förväntat suboptimal behandling måste vi värdera om det är rimligt att erbjuda sådan behandling och informera patienten om grunderna för vårt beslut.

Hur påverkas du som läkare av att möta en patient med »egen vilja«? 

Det kan vara frustrerande, eftersom det tvingar mig som läkare bort från den trygga arenan av evidensbasering och riktlinjevård. Oftast känns det dock både meningsfullt och spännande att hjälpa en patient att kartlägga hennes vilja inför behandlingsbeslut. Meningen med patientautonomi är att det ska vara patientens värderingar, snarare än mina, som så långt som möjligt styr behandlingens inriktning.

Varför har du valt att forska i medicinsk etik? 

Arbetet som läkare och mötet med sjuka människor ställer mig inför så många etiska utmaningar. Jag kände att jag ville fördjupa min kunskap och mina insikter på området och förhoppningsvis kunna bidra till en nödvändig debatt.