Hur kommer det sig att ni har skrivit den här artikeln?

PFAPA är en relativt okänd sjukdom, vilket gör att många barn går länge med sina feberepisoder utan att få rätt diagnos. Vi vill bidra till att fler barn får rätt diagnos och behandling snabbare genom att sprida kunskap om sjukdomen.

Kan du kort beskriva vad PFAPA är?

PFAPA står för periodisk feber, aftös stomatit, faryngit och cervikal adenit och är en gåtfull sjukdom som innebär att (oftast) barn drabbas av regelbundet återkommande feberepisoder med symtom och tecken från mun och hals. PFAPA hör till de autoinflammatoriska sjukdomarna och orsakas troligen av en uppreglering i det medfödda immunsystemet.

Vad är ditt bästa råd till andra läkare som träffar ett barn med misstänkt PFAPA?

Det viktigaste är nog att vara medveten om sjukdomen, att anamnestiskt fånga upp barn som haft regelbundet återkommande feberepisoder och då ha med PFAPA som differentialdiagnos. Kartlägg feberepisoderna omsorgsfullt och fråga om regelbundenhet. 

Vad tycker du att det behövs för ytterligare forskning på området?

Det behövs forskning både avseende de kliniska aspekterna, till exempel kring vilka behandlingsalternativ som är mest effektiva, och om de immunologiska mekanismerna som ligger bakom sjukdomen.

Hur valde du specialitet?

Jag ville ha en specialitet med en blandning av bredd och djup, friskt och sjukt, skratt och allvar och ett helhetsperspektiv på patienten. Allt det och mycket mer finns inom barn- och ungdomsmedicinen. Dessutom är det en specialitet som kryllar av trevliga kollegor.