Vad är vitsen med vårdsamordnare? 

Vitsen är att det finns en person som har ansvar för att se till att även patien­ter med psykisk ohälsa får vård av hög kvalitet. Tillgänglighet och tät kontinuitet är prio 1, och det åstadkoms samtidigt som patienten får möjlighet att delta i utformandet av en vårdplan som är anpassad efter hennes/hans behov och får individ­anpassad information, vård och stöd. 

Vilka är de huvudsakliga resultaten? 

Tillfrisknandet sker snabbare, och de som är sjukskrivna för depression kommer snabbare tillbaka till arbetet – utan att det påverkar tillfrisknandet negativt. Patienterna är nöjda med kontakten och rekommenderar den.  Vårdsamordnarna själva anger att funktionen är meningsfull. 

Finns det några nackdelar med vårdsamordnare?

Det kan initialt upplevas som förvirrande för övrig personal, innan man förstått att vårdsamordnaren inte övertar uppgifter från läkaren, psykologen eller rehabkoordinatorn, utan adderar stödet till patienten via ökad tillgänglighet och kontinuitet och ökad samverkan mellan olika kompetenser på vårdcentralen efter patientens behov. 

Hur ser du på framtiden för svensk primärvård utifrån detta projekt? 

Jag tror att detta är ett utomordentligt bra arbetssätt: att samverka tillsammans med patienten och med olika kompetenser i primärvården och övriga vårdnivåer utifrån individens behov. Här gäller ju ofta mycket komplexa behov. Det kräver bred kunskap, inte bara rent medicinsk utan också beteen­devetenskaplig kunskap och organisations- och ledningskunskap. Om primärvården får vara med och utforma vården till både innehåll och organisation tror jag mycket på framtiden för svensk primärvård.

Foto: Christina Ylander