Prematur ovariell insufficiens är både underdia­gnostiserat och underbehandlat. Varför underdia­gnostiserat?

Det finns patienter som inte får dia­gnosen över huvud taget, men framför allt är det många som inte undersöks för bakomliggande orsaker. Detta beror med största sannolikhet på att behandlande läkare inte känner till antingen tillståndet eller dagens möjligheter till utvidgad diagnostik. 

Kan det finnas ytterligare orsaker till underbehandling än underdiagnostik?

Vi ser även underbehandling hos patienter som diagnostiserats, och den största anledningen till detta är rädsla för substitutionsbehandling, hos både patienter och professionen.

Varför är det viktigt att behandla?

Drabbade kvinnor utan behandling kan gå i flera årtionden med postmenopausala östrogennivåer, med de bristsymtom som det innebär, och löpa stor risk för komplikationer. 

Hur kan diagnostik och behandling förbättras?

Genom ökad kunskap om tillståndet kan fler få diagnos och behandling. På längre sikt ser vi gärna behandlingar som återställer den kroppsegna funktionen, men det är i nuläget en mycket försiktig förhoppning.

Du är tf enhetschef för Kunskapsstyrning och stöd i Region Stockholm. Vad innebär arbetet i korthet? 

Mitt uppdrag som enhetschef samt ordförande i Stockholm–Gotlands medicinska råd är att implementera det nya sjukvårdsregionala systemet för kunskapsstyrning som ska spegla det nationella systemet beslutat av Sveriges kommuner och regioner i samverkan. Verktyg vi kan tillhandahålla är kunskaps- och metodstöd, stöd för uppföljning och analys samt stöd för verksamhetsutveckling.