Hur kommer det sig att ni har skrivit den här artikeln?

Vi ville utreda kunskapsläget kring antidepressiva läkemedels farmako­kinetik vid graviditet. Vår förhoppning är att artikeln ska ge en sammanfattning av ämnet för läkare verksamma exempelvis i primärvården. Artikeln är baserad på mitt examensarbete, som var en litteraturstudie om detta ämne.

Varför har förskrivningen av antidepressiva läkemedel till kvinnor i fertil ålder ökat så mycket, tror du?

Förskrivning av antidepressiva läkemedel har ökat generellt. Procentuellt så är ökningen dock störst i gruppen yngre kvinnor och flickor. Jag tror att det hör samman med dels ökad förekomst av depression och ångestsyndrom i gruppen, dels brist på tillgång till psykologisk behandling.

Vad behövs det för vidare studier kring antidepressiva läkemedels effekter vid graviditet?

Det finns en hel del studier kring antidepressiva läkemedels säkerhet och effekter på fostret. Det behövs dock mer studier kring hur antidepressiv behandling ska optimeras med hänsyn även till moderns hälsa under graviditet och post partum.

Hur långt har du kommit i din utbildning?

Just nu arbetar jag som underläkare före AT på geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.

Vad tänker du dig för framtida specialitet?

Jag tycker att farmakologi är mycket intressant och skulle därför gärna vilja bli specialist i klinisk farmakologi. Jag trivs även väldigt bra på geriatriken, så kanske blir jag dubbelspecialist i geriatrik och klinisk farmakologi.