Varför skrev ni artikeln? 

För att sprida kunskap om denna ovanliga diagnos och på så sätt underlätta för andra läkare att diagnostisera och hjälpa personer med ortostatisk tremor. Sjukdomen beskrevs först 1970 och har inte tidigare belysts i Läkartidningen. 

Vilket är det mest framträdande symtomet vid ortostatisk tremor? 

Känslan av ostadighet och att inte kunna stå stilla beskrivs ofta som det mest besvärande. 

Ni skriver att sjukdomen är ovanlig, men att det troligen finns ett mörkertal. Vilka differentialdiagnoser finns? 

Eftersom tremorn och känslan av ostadighet uppträder i stående är yrsel orsakad av ortostatisk hypotension en differentialdiagnos. Tremorn kan även förväxlas med essentiell tremor eller parkinsonism. 

Ni skriver också om stora kunskaps­luckor både kring patofysiologi och behandling. Vet du om det pågår någon forskning kring sjukdomen? 

Vad vi vet finns det ingen tidigare eller pågående forskning kring detta i Sverige, men vi planerar i nuläget att genomföra en klinisk studie kring tremorsjukdomar med huvudfokus på ortostatisk tremor.  

Varför har du valt att göra ST inom just neurologi? 

Jag kan inte tänka mig ett intressantare område. Kombinationen av nervsystemets komplexitet, den noggranna neurologiska statusundersökningen och den långsiktiga patientkontakten i mottagningsarbetet, är både intellektuellt stimulerande och ställer höga krav på professionell och medmänsklig förmåga.