Elina Mäki-Torkko

Är hörselnedsättningar ett försummat folkhälsoproblem?

Ja, med tanke på hur vanligt förekommande hörselnedsättningar är och hur mycket vi vet om deras negativa konsekvenser för hälsan och livskvaliteten.

Vilka är dina viktigaste budskap till läkare vad gäller hörselnedsättningar?

Oavsett din specialitet, tänk på hörsel i patientmöten och även i kontakter med patienternas närstående. Ta upp hörsel och även synförmåga som en naturlig del av anamnestagning. Kom ihåg att hörseln vanligtvis blir sämre successivt över tid och att individen, ofta även omgivningen, anpassar sig till situationen.

Och till beslutsfattare?

Enligt framtagen evidens är det billigare att investera i hörselrehabilitering än att låta bli! Kom ihåg att tillgänglighetsfrågor i hög grad berör individer med hörselnedsättningar.

Varför valde du att specialisera dig inom audiologi?

Det var redan i början av min ST-utbildning jag fick möjligheten att börja forskarstudier i ett audiologiskt projekt. Jag upptäckte snabbt att audiologi är ett fascinerande område, som handlar om individer i alla åldrar och berör frågor relaterade till medi­cin, teknik, psykologi, logopedi osv. Arbetssättet var redan då, på 1990-talet i Finland, oftast teambaserat, vilket även det verkade lockande. Dessutom var behandling med kokleaimplantat på intåg, en metod som öppnade helt nya möjligheter inom audiologi. 

Vad handlar din egen forskning om? 

Epidemiologi är ett spår jag har fortsatt i sedan jag disputerade 1998. Numera handlar det om epidemio­logiska aspekter relaterade till hörselnedsättningar hos äldre vuxna i en pågående longitudinell studie.