Johanna Kuhlin

Hur fick ni idén till studien?

När jag jobbade för Läkare utan gränser i Uzbekistan 2013 skulle vi starta med sputuminduktion hos barn med misstänkt tuberkulos i projektet. När jag sedan började jobba på Karolinska universitetssjukhuset funderade jag över varför vi inte skulle kunna göra samma sak här fast hos vuxna. 

Vilka resultat tycker du är viktigast?

Att sputuminduktion både är mer effektivt och klart mindre obehagligt för patienterna än ventrikelsköljning.

Varför tror du att en del kliniker fortfarande använder ventrikelsköljning som standardmetod i stället för sputuminduktion?

Jag tror att det finns flera orsaker. Ventrikelsköljning kan vara kvar av tradition och för att man redan har inarbetade bra rutiner. Det kan också finnas en rädsla för smittspridning i samband med sputuminduktion, och därför tar vi också upp vårdhygienska aspekter i artikeln. 

Ökar eller minskar antalet fall av tuberkulos i Sverige?

Sedan 1940-talet har antalet fall med tuberkulos minskat betydligt. Däremot har det under den senaste 10-års­perioden varierat något, men sedan 2015 har antalet fall minskat och ligger nu på ca 500 patienter per år som insjuknar med tuberkulos. 

Vad forskar du om som doktorand?

Jag forskar om förbättrade behandlingsstrategier vid multiresistent tuberkulos. Mer specifikt så undersöker jag betydelsen av läkemedlen pyrazinamid och linezolid gällande resistensbestämning, men också biverkningar. En annan del handlar om terapeutisk läkemedelsmonitorering i en studie i Kina och hur man kan individualisera behandlingen för att minska biverkningar och undvika resistensutveckling.