Elin Fröding

Varför valde ni att använda er av PIR?

PIR är en metod för att ge en bild av hur patientsäker vården är här och nu, för pågående vårdtillfällen. Metoden ger möjlighet att ta fram förslag på förbättringar och omedelbara korrigeringar som gör vården säkrare. Med tanke på de snabba och omfattande omställningar som krävdes av  sjukvården för att klara av att möta de stora vårdbehov som plötsligt uppstod i våras bedömde vi att PIR kunde vara en metod i det proaktiva patientsäkerhetsarbetet, med direkt nytta för verksamheten.  

Vilka är de viktigaste lärdomarna?

Medarbetarna lyfte genomgående fram betydelsen av ett nära och tydligt ledarskap för att skapa en trygg arbetsmiljö. Situationen i våras ställde höga krav på välfungerande kommunikation, där dagliga avstämningar på avdelningen kunde spela en viktig roll.

Var det något i resultaten av journalgranskningen du blev överraskad av?

Att vi hittade skador hos en tredjedel av patienterna kan låta mycket, men materialet är litet och skadorna behöver värderas i relation till hur svårt sjuka dessa patienter var. Det mest positiva var personalens stora engagemang. 

Kommer ni att fortsätta använda PIR i regionen?

Det är planerat för PIR vid flera somatiska kliniker under hösten 2020. Metoden kommer sedan att utvärderas innan vi tillsammans med ledningen tar ställning till ett eventuellt breddinförande.

Du är även doktorand. Vad forskar du om?

Mina forskningsområden är patientsäkerhet och suicidologi, med fokus på hur vården kan bli bättre på att förebygga suicid.