Hur yttrar sig Addisons sjukdom?

Addisons sjukdom kan ha lindriga symtom i början, som till exempel matleda, trötthet och yrsel vid uppresning. Symtomen är ofta långsamt progredierande, vilket kan leda till fördröjning av diagnosen. Andra vanliga symtom är salthunger, bukbesvär och ökad pigmentering i huden. Om diagnosen inte ställs kan patienten utveckla akut binjurebarkssvikt, som är ett livshotande tillstånd. 

Varför valde ni att skriva en ABC-artikel om den sjukdomen?

Addisons sjukdom är en ovanlig sjukdom, men jag tycker att alla läkare behöver känna till den. Patienterna kan ha diffusa symtom och söka olika läkare. 

Vad är svårast vid diagnostiseringen?

Det kan vara svårt att tolka P-kortisol-­värdet. Det finns vissa saker som kan påverka provresultatet, som till exempel dygnsrytmen och läkemedel (p-piller, kortison). Man måste alltid se och bedöma ett kortisolvärde i ett kliniskt sammanhang. Om man känner sig osäker vid tolkning av kortisolvärdet rekommenderar jag kontakt med endokrinolog. 

Vilka tycker du ska läsa artikeln?

Läkare som jobbar kliniskt, speciellt läkare som jobbar på vårdcentral eller akutmottagning eftersom de ofta träffar patienterna innan diagnosen ställs. 

Vad handlar ditt doktorandarbete om?

Det handlar om tertiär binjurebarks­svikt som är ett tillstånd som kan uppstå under eller efter kortisonbehandling. Kortison hämmar kroppens egen kortisolproduktion, och patienterna löper därför en ökad risk att utveckla akut binjurebarkssvikt i samband med att kortisonbehandlingen avslutas eller när de utsätts för ökad kroppslig påfrestning som till exempel infektion, trauma eller operation.