Hur kommer det sig att ni har skrivit om kronisk hälsenesmärta?

Kronisk hälsenesmärta är ett vanligt tillstånd som ofta resulterar i inaktivitet. Tidigare har första linjens behandling varit antiinflammatoriska preparat i kombination med vila för att läka och bli smärtfri. Uppdaterad litteratur förespråkar dock motsatsen: rätt doserad fysioterapi är rekommenderad som primär behandling. Den dominerande patologin anses inte vara inflammation, varför antiinflammatoriska preparat inte har någon plats i behandlingen.

Vad är svårast vid diagnos/behandling?

En pedagogisk och terapeutisk utmaning är att skapa förståelse för att behandlingstiden är lång och att viss smärta är tillåten. Vid insertalgi behöver dock operativ åtgärd övervägas om ökad smärta uppstår vid »rätt doserad träning«. Behandlingen skiljer sig åt beroende på var smärtan är lokaliserad. 

Vilka tycker du ska läsa artikeln?

Denna artikel riktar sig främst till läkare och fysioterapeuter i primärvården, dit en majoritet av patienterna söker sig och följs upp. Vid utebliven förbättring skickas patienterna till specialistläkare inom ortopedi.

Vad handlar ditt doktorandarbete om?

Mitt doktorandarbete handlar om akuta hälsenerupturer. Målet med studierna är att upptäcka eventuella skillnader i återhämtning mellan kvinnor och män, vilket tidigare studier indikerar. Vidare syftar studierna till att kartlägga prediktorer som leder till en förbättrad återhämtning för att framgent kunna erbjuda en mer skräddarsydd behandling vid akut hälseneruptur.