Hannah Sjöstedt

Varför utvecklade ni ett nytt triagesystem?

Vi upplevde att vårt gamla system hade en tendens att övertriagera barn och att de sjukaste försvann i mängden när barn prioriterades för högt.

Vad hoppas ni att det nya systemet ska leda till?

Att identifiera de sjukaste barnen med större träffsäkerhet och ge dem kortare väntetid till läkare och behandling.

Varför är det viktigt att anpassa triagesystem till svenska omständigheter? 

Det är viktigt med anpassning både efter vårt svenska sjukdomspanorama och efter våra sjukvårdsresurser. Den balansen är avgörande för att ge så bra vård som möjligt, men också en bra arbetsmiljö för oss där vi känner att vi räcker till. 

Kan ert system användas på andra akutmottagningar i landet?

Ja, det är helt öppet för andra barnakutmottagningar att använda, och under året införs det i hela Västra Götalandsregionen under namnet WEST-p. Vi tror att det ger en bättre triagering än andra system, och vi kommer att forska vidare på det. Vi har hand om alla barn under 16 år oavsett sökorsak, och därmed är triagesystemet utformat för alla sjukdomar och tillstånd i den åldern.

Hur valde du din specialitet?

Jag valde akutsjukvård tack vare akuten i Kiruna, där jag gjorde min AT. Det var fantastiskt att få träffa alla typer av patienter och vara deras första kontakt på sjukhuset. Efter min randning på barnakuten i Göteborg var jag såld: barn ger så mycket energi, så därför vill jag arbeta här.