Gunnar Jacobsson Foto: Privat

Vilket är det största problemet med att inse resistenshotet?

Att vi är inbäddade i en falsk säkerhet: »multiresistenta bakterier drabbar bara andra länder«. Samtidigt är det viktigt att balansera resistenshotet och det nödvändiga med rationell antibiotikaanvändning med risken för underbehandling. Därför är följsamhet till uppdaterade behandlingsriktlinjer avgörande.

Vilket är ert viktigaste tips till andra regioner som vill jobba med frågan?

Stabil finansiering och långsiktigt stöd från ledning (region, primärvård, sjukhus) samt att det finns Stramatjänster i verksamheterna. Dessutom att försöka överbrygga avståndet mellan primärvårds- och sjukhussynsätt gällande infektioner och rationell antibiotikabehandling.

Hur startade engagemanget i Västra Götalandsregionen?

Engagemang fanns tidigare, men Strama-arbetet fick styrfart när Strama Västra Götaland blev en del av patientsäkerhetsarbetet i regionen genom regeringens patientsäkerhetssatsning 2012. Då tillkom tjänster, finansiering och stöd från regionledningen.

Vilka bör läsa er artikel speciellt noga?

Alla som arbetar på »golvet« inom vården, för att inse att förskrivningsmönster går att förändra. Behandlingsriktlinjer skiftar med tiden, och därför behöver behandlingsbeslut uppdateras. Ledare i regioner, inom primärvård och på sjukhus behöver också läsa vår artikel för att bli medvetna om att det går att påverka antibiotikaanvändningen.

Vad fick dig intresserad av hotet från antibiotikaresistens?

Konkreta patientfall där människor drabbades av besvärliga infektioner med resistenta bakterier.