Josefin Åkerstedt

Hur kom det sig att ni skrev artikeln? 

Vi har på kliniken haft ett flertal intressanta fall, och ett par som berört oss extra mycket och som även skapat lärorika och intressanta diskussioner i kollegiet. Litteraturen kring atlanto­axial subluxation hos barn är till största del baserad på fallbeskrivningar, och tydliga rekommendationer saknas, varför dessa fall väcker diskussion. Vi vill uppmärksamma tillståndet som differentialdia­gnos vid tortikollis hos barn, då tidig misstanke, utredning och behandling generellt sett ger ett bättre utfall.

När ska atlantoaxial subluxation hos barn misstänkas? 

Vid klinisk symtombild med nacksmärta och stelhet, ibland även huvudvärk och felställning i nacke och huvud som barnet självt inte kan häva. Uppvisande av så kallad »cock robin appearance«, som beskrivs i artikeln, bör väcka misstanken.

Inom hur lång tid bedömer ni att tillståndet behöver behandlas?

Den viktigaste prediktiva faktorn för behandlingsutfall vid atlantoaxial subluxation är symtomduration, varför misstanke bör leda till tidig vidare radiologisk utredning och kontakt med ryggkirurgisk enhet.

Har ni planer på fler artiklar?

Kliniken har ett flertal forskningsprojekt i gång och ingår i forskningssamarbeten inom ryggkirurgi både nationellt och internationellt.

Hur valde du din specialitet? 

Valet av ortopedi var för mig självklart, då det för mig utan konkurrens är den praktiskt absolut roligaste kirurgiska specialiteten. Min inriktning mot ryggkirurgi har växt fram genom klinisk och operativ exponering samt via ett gott mentorskap.

Läs även:
Atlantoaxial subluxation kan vara en orsak till tortikollis hos barn