5 frågor till Anna Berglund

5 frågor till Anna Berglund

Anna Berglund har tillsammans med Gun Heimer skrivit en översiktsartikel om att den som varit utsatt för våld har ökad risk för ohälsa senare i livet.

5 frågor till Tommy Cederholm

5 frågor till Tommy Cederholm

Tommy Cederholm, professor och överläkare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, har tillsammans med Mai-Lis Hellénius skrivit en översiktsartikel om matens betydelse för livslängd och åldrande. De traditionella medelhavs- och Okinawakosterna tas bland annat upp som exempel på koster kopplade till lång livslängd. (1 kommentar)

3 frågor till Bo Jacobsson

3 frågor till Bo Jacobsson

Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. 

4 frågor till Long Long Chen

4 frågor till Long Long Chen

Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar)

5 frågor till Michelle Ek

5 frågor till Michelle Ek

Michelle Ek, ST-läkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset, är en av författarna till en fallbeskrivning om reumatisk hjärtsjukdom med livshotande kardiell svikt under graviditet.(1 kommentar)

5 frågor till Linda Rydén

5 frågor till Linda Rydén

Linda Rydén har tillsammans med tre kollegor skrivit två artiklar om akut njurskada i veckans nummer.

5 frågor till Jenny M Kindblom

5 frågor till Jenny M Kindblom

Jenny M Kindblom har tillsammans med Christiane Garnemark och Lina Lilja studerat risker vid läkemedelsbehandling av barn inom slutenvård.

4 frågor till Henric Wichmann

4 frågor till Henric Wichmann

Henric Wichmann, leg dietist, Sahl­grenska universitetssjukhuset, Göteborg, är en av författarna till artikeln om nutritionsbehandling på sjukhus, som bygger på en enkätstudie bland svenska läkare, sjuksköterskor och dietister.

5 frågor till Mats Brännström

Mats Brännström har tillsammans med flera medförfattare skrivit en artikel om de fem första barnen som fötts av en moder med transplanterad livmoder. (1 kommentar)

5 frågor till

5 frågor till

Caroline Nilsson har tillsammans med Josef Brandström, Susanne Glaumann och Mirja Vetander skrivit artikeln »Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn«. Artikeln ingår i temat »Allergier hos barn och vuxna«.

5 frågor till Urban Fläring

5 frågor till Urban Fläring

Urban Fläring har tillsammans med två kollegor skrivit om akut hyponatr­emi hos barn vid kirurgiska ingrepp och akut sjukdom.

5 frågor till Andreas Schult

5 frågor till Andreas Schult

Andreas Schult har tillsammans med Ingalill Friis-­Liby skrivit en översiktsartikel om ascites i veckans tema Den sviktande levern.

4 frågor till

4 frågor till

Bengt Sallerfors har tillsammans med medförfattare gjort en studie om kvalitetsregistrering.

4 frågor till

4 frågor till

Anders Terént har tillsammans med sina medförfattare har gjort en journalgranskningsstudie av patienter med akut ischemisk stroke med förmaksflimmer.

5 frågor till Ulrika Svensson

5 frågor till Ulrika Svensson

Ulrika Svensson beskriver i en ABC-artikel hur man bäst tar hand om en patient med näsblödning.

5 frågor till Sven Andréasson

5 frågor till Sven Andréasson

Sven Andréasson konstaterar i en kritisk forsknings­analys att det vetenskapliga stödet för att måttlig alkoholkonsumtion skulle ha skyddande hälsoeffekter är svagare än vad man i allmänhet har uppfattat. I artikeln pekar han bland annat på metodologiska svagheter i genomförda studier.(1 kommentar)

5 frågor till Gustaf Edgren

5 frågor till Gustaf Edgren

Gustaf Edgren presenterar tillsammans med kollegor en studie där de utvärderat effekterna av en ny arbetsmodell – »aktiv hälsostyrning« – vad gäller sjukvårdskonsumtion i utsatta patientgrupper. 

4 frågor till Anna Myredal

4 frågor till Anna Myredal

Anna Myredal, överläkare, medicin­kliniken, Halmstad; chefläkare, Hallands sjukhus, och hennes medarbetare har gjort journalstudien som presenteras i artikeln »Många över 80 år hade kunnat få vård utanför sjukhuset«.

4 frågor till Susanna M Wallerstedt

4 frågor till Susanna M Wallerstedt

Susanna M Wallerstedt har i artikeln »Många patienter med suboptimal läkemedelsbehandling missas« undersökt i vilken utsträckning kvalitetsindikatorer för läkemedel verkligen mäter kvalitet.

4 frågor till Karin Nordholme

Karin Nordholme har skrivit artikeln »Tiaminbrist orsakade laktacidos hos patient med malnutrition« tillsammans med Haval Othman och Maria Cronhjort. I fallbeskrivningen berättas om en patient som efter elektiv operation fick laktatstegring. (1 kommentar)