Hur kan fler hjälpas av epilepsikirurgi?

Hur kan fler patienter få tillgång till epilepsikirurgi?

Epilepsikirurgi är ett fält på frammarsch, och när den medicinska utvecklingen tar så stora kliv blir utmaningen för epilepsisjukvården allt tydligare: att hitta de patienter som kan hjälpas. Hur kan fler remitteras för avancerad utredning, frågar sig Johan Zelano, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Begränsar syftet nyttan med triage?

Triage – begränsar syftet nyttan?

Sjöstedts och medförfattares studie är viktig då den påminner oss om att triage har begränsningar. De flesta akutmottagningar arbetar i dag i team med läkare, sjuksköterska och undersköterska. Skulle framtida system kunna triagera till teamets aktiviteter i stället för läkarbedömning? skriver Karin Pukk Härenstam och Therese Djärv.

Ureaplasma – vad är kliniskt relevant?

Ureaplasma – klinisk relevans?

Mer forskning behövs för ställningstagande om riktad screening. En avvägning mellan nyttan med screening och risken för antibiotikaresistens måste göras, skriver Arne Wikström. (1 kommentar)

Är uppgivenhetssyndrom en meningsfull diagnos?

Är uppgivenhetssyndrom en tillförlitlig och valid diagnos?

Det finns i dag inga psykometriskt utvärderade diagnostiska intervjuer eller skattningsskalor för att värdera diagnoskriterierna eller symtomens svårighetsgrad vid uppgivenhetssyndrom, skriver Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

En modern och nyanserad syn på meniskskador

En modern och nyanserad syn på meniskskador

Vid meniskskador är det viktigt att försöka skilja på akut och degenerativ skada samt att bedöma varje patient individuellt. Ålder ökar sannolikheten för degenerativ meniskskada men utesluter ej traumatisk skada där åtgärd är indicerad.

Sätt ökat fokus på patienter som har en förhöjd frakturrisk

Öka fokus på patienter som har en förhöjd frakturrisk

På samma sätt som sekundärprevention efter hjärtinfarkt är en självklarhet, borde sekundärprevention efter fraktur vara en självklarhet. Sammanfattningsvis bör en strukturerad frakturkedja organiseras vid varje sjukhus som handlägger frakturpatienter, skriver Kristian Axelsson.

Lungkomplikationer kan ibland kopplas till för tidig födsel

Lungkomplikationer hos vuxna ibland kopplade till tidig födsel

Barn födda före vecka 32 som behandlas med syrgas kan få diagnosen bronkopulmonell dysplasi. Dessa barn löper en ökad risk för att i vuxen ålder utveckla kroniskt obstruktiv lungsjukdom. För tidigt födda individer bör följas upp regelbundet.

Kardiovaskulära händelser – varför drabbas inte alla?

Kardiovaskulära händelser – varför drabbas inte alla?

Vissa individer drabbas inte av kardiovaskulära komplikationer, trots att risken är hög. Det kan bero på slumpvariation, avsaknad av riskmarkörer eller förekomst av skyddsmekanismer i livsstil, personlighet, sociala strukturer eller organfunktion.

Sjukvården behöver ta täten för saklig information på nätet

Sjukvården måste ta täten för pålitlig information på nätet

Vaccination mot covid-19 av gravida är generellt säker, men vaccinationsgraden är låg. Sjukvården behöver bli bättre på att nå ut med tillförlitlig information på plattformar som Instagram, Twitter och Tiktok, skriver Ylva Carlsson, specialist i obstetrik och gynekologi.

Kvalitetsregister – viktig del av arbetet med patientsäkerhet

Kvalitetsregister – viktig del av patientsäkerhetsarbetet

Många kvalitetsregister är dock inte direkt användbara i detta arbete, främst beroende på att oönskade händelser inte rapporteras eller underrapporteras. Verksamhetsnära uppföljning möjliggör både förbättringsarbete och korrekt rapportering till nationella kvalitetsregister. (2 kommentarer)

Bröstförstoring med fillers kan ge svåra komplikationer

Bröstförstoring med fillers kan ge allvarliga komplikationer

Regelverket för godkännande av olika fillers bör ses över. Bröstcentrum i Stockholm har de senaste åren fått handha komplikationer efter injektioner med fillers. Vi anser att den filler som beskrivs i denna artikel inte bör användas till bröstförstoring.

Spelberoende – en allvarlig biverkan av dopaminagonister

Spelberoende – en allvarlig biverkan av dopaminagonister

Då spelberoende ger ökad risk för en rad negativa utfall, inklusive suicid, är det angeläget att efterfråga denna typ av biverkningar vid behandling med dopamin­agonister, skriver Joar Guterstam, specialist i psykiatri och beroendemedicin.

Goda möjligheter att behandla hepatit B och C hos barn

Goda möjligheter att behandla kronisk hepatit B och C hos barn

Effektiv och specifik direktriktad antiviral behandling, utan allvarliga biverkningar, finns numera tillgänglig för behandling av både hepatit B och C hos barn.

Nationella riktlinjer för förskrivning av epilepsilarm behövs

Nationella riktlinjer behövs för hantering av epilepsilarm

Med anledning av uttalade regionala skillnader är det, trots begränsat evidensunderlag, angeläget att ta fram svenska riktlinjer för användning, förskrivning och uppföljning av epilepsilarm, menar artikelförfattarna.

Att återkommande exponeras för lustgas kan ge svåra skador

Återkommande exponering för lustgas kan ge svåra skador

Lustgasförsäljning är laglig i Sverige samtidigt som det finns skäl att anta att användandet tilltar. Vid upprepad exponering finns risk för påverkan av vitamin B12-nivån, vilket kan leda till myeloneuropati och benmärgspåverkan samt ibland även kognitiv svikt och psykos.

Använd ekvationer utan »ras«-termer för att bestämma GFR

Använd ekvationer utan »ras«-termer för att bestämma GFR

GFR estimeras genom kreatinin- eller cystatin C-baserade ekvationer. De kreatininbaserade, men inte de cystatin C-baserade, kräver rastermer. För att undvika rastermer rekommenderas nu internationellt användningen av cystatin C-baserade estimeringsekvationer.

Läge för en ny bedömning av screening för prostatacancer

Läge för att göra ny bedömning av screening för prostatacancer

På grund av risken för överdiagnostik har fördelarna med screening hittills inte ansetts överväga riskerna. STHLM-studierna visar att förbättrad riskprediktion med blodprov och MR minskar överdiagnostiken samtidigt som detektionen av signifikant cancer bibehålls.

Magsäckens roll i fetma – orsakssambandet klarnar

Orsakssambandet klarnar om magsäckens betydelse vid fetma

Läkemedelsbehandling av fetma, där en hämmad ventrikeltömning står i fokus för den viktreducerande mekanismen, börjar nu bli intressant. Vid en övergripande jämförelse ger liraglutid och semaglutid en viktminskning över 1 år på ca 9 respektive 14 procent, vilket ska jämföras med 30 procent vid kirurgi. (2 kommentarer)

Chilipepparreceptor har viktig roll i CNS

TRPV1 har viktig roll i hjärnan

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin belönade upptäckter kring kapsaicinreceptorn TRPV1. TRPV1 i hjärnan är ett möjligt mål för läkemedelsbehandling av perifert utlöst smärta samt olika sjukdomar och tillstånd i hjärnan som epilepsi, oro och ångest.

Sepsislarm, ställa rätt diagnos och följa upp centralt i vårdförlopp

Sepsislarm, korrekt diagnos och telefonuppföljning i fokus

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för sepsis hos vuxna, som godkändes i maj i år, håller nu på att implementeras. Sepsislarm, korrekt diagnos och telefonuppföljning står i fokus.

1 2 3 39