Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Provtagning för att påvisa intag av illegalt amfetamin kan ha stor klinisk betydelse i samband med ADHD-behandling. En förbättrad och förenklad metod för att rapportera resultatet av sådana analyser är angelägen för att minska risken för feltolkningar, skriver Joar Guterstam i en kommentar.

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

En nationell läkemedelsexamen som villkor för fri förskrivningsrätt skulle stödja läkemedelslärandet hos läkare utbildade både i Sverige och i andra länder, skriver Ylva Böttiger i en kommentar.(2 kommentar)

Pandemin har visat vägen för att nå det globala hälsomålet

Pandemin har visat oss vägen för att uppnå det globala hälsomålet

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen bör aktivt användas för det fortsatta hälso­arbetet, både under pågående pandemi samt i fasen efter den. Covid-19 har gett oss viktiga lärdomar och insikter i hur fortsatt nationellt och internationellt hälsoarbete kan bedrivas.(1 kommentar)

Tranexamsyra till alla med akut traumatisk hjärnskada?

Tranexamsyra till alla med akut traumatisk hjärnskada?

Nu föreslås att tranexamsyra ges preshospitalt till patienter med måttlig till svår traumatisk hjärnskada samt till patienter med lindrig traumatisk hjärnskada där akut datortomografi visar intrakraniell blödning.

Snabb arbetsåtergång efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Snabb återgång till arbetet efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Dagens kunskapsläge tyder på att full återgång i arbete efter en hjärtinfarkt i dag är möjlig i de flesta fall. Metoderna för behandling, uppföljning och rehabilitering har utvecklats positivt, och risken för reinfarkt och hjärtsvikt är låg.

Laserablation kan användas vid intrakraniella lesioner

Laserablation kan användas vid behandling av hjärntumörer

Laserablation av intrakraniella lesioner baseras på värmedestruktion av vävnad med samtidig patientmonitorering med hjälp av MR-termografi och kan användas vid behandling av hjärntumörer, epileptogena fokus, kavernom och strålnekros.

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänhet

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänheten

Det finns ett starkt stöd i litteraturen för att användning av munskydd inom hälso- och sjukvården är ett effektivt sätt att minska risken för virussmitta, men inom andra grupper i befolkningen är evidensläget mycket svagt för att användning av munskydd skulle reducera risken för virussmitta.(8 kommentar)

Pivmecillinam osäker terapi vid pyelonefrit

Pivmecillinam – ett osäkert alternativ vid pyelonefrit

Klinisk evidens för behandling med pivmecillinam (Selexid, Penomax) vid pyelonefrit saknas. Mecillinams farmakokinetik och farmakodynamik talar för att det är svårt att uppnå tillräcklig effekt vid andra indikationer än okomplicerad cystit.

CRISPR-terapi visar potential – möjligheter och utmaningar

CRISPR-terapi visar potential – möjligheter och utmaningar

Kliniska studier med CRISPR-baserade terapier för blodsjukdomar och cancer pågår redan. Framtida tillämpningar av CRISPR kan förväntas bli breda men förutsätter etiska, juridiska och hälsoekonomiska överväganden.

Njursjukdom risk vid covid-19

Njursjukdom risk vid covid-19

Akut njursvikt, hematuri och albumin­uri är vanligt och ökar mortaliteten vid covid-19. Beskrivna orsaker är direktupptag och påverkan av virus i tubuli och podocyter, hyperkoagulabilitet samt akut tubulär nekros, där undervätskning kan bidra. Kronisk njursjukdom är en riskfaktor för svårare sjukdom.

Luftföroreningar kan förvärra covid-19-sjukdom

Luftföroreningar kan förvärra prognosen vid covid-19-sjukdom

Luftföroreningar påverkar immunsyste­met, försämrar prognosen vid luftvägsinfektioner och ökar risken för sjukdomar som medför dålig prognos vid covid-19. Nypublicerade studier visar samband mellan luftföroreningar och covid-19-mortalitet.

RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Pågående RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Sars-cov-2 tar sig in i celler via ACE-2 och påverkar renin–angiotensin–aldosteronsystemet. Teoretiskt kan man tänka sig både för­delar och nackdelar med RAAS-blockad vid covid-19. Flera välgjorda observationsstudier visar dock ingen ökad risk.

Drygt 2 000 har fått cancervård vid 28 nationella enheter

Drygt 2 000 har vårdats vid 28 nationella cancerenheter

Tidiga erfarenheter av nationell nivåstrukturering inom cancervården visar att det nationella samarbetet har förbättrats, men att det finns behov av samordning och förbättrat IT- och administrativt stöd.

Hyperinflammation hos barn kan vara kopplad till covid-19

Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19

Nya studier signalerar ett samband mellan hyperinflammation hos barn och genomgången covid-19. Det är ett mycket ovanligt tillstånd, men ökad vaksamhet under pandemin och snabbt multidisciplinärt omhändertagande rekommenderas.(1 kommentar)

Oklar nytta av upprepade arbets-EKG hos brandmän

Oklar nytta av arbets-EKG som rutinmässigt prov hos brandmän

Svenska brandmän tillhör en låg­riskpopulation där arbets-EKG rutinmässigt används i lagstadgade undersökningar trots metodens olämplighet i denna typ av population. Metoden för kardiell bedömning av brandmän behöver moderniseras.(2 kommentar)

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Antikroppstestning har en viktig funktion i vår pandemibekämpning. På individnivå krävs hög specificitet och sensitivitet samt hög kompetens för resultatbedömning.

Antikroppstest bör relateras till både population och syfte

Serologiska test bör relateras till både syfte och population

Förväntan är stor på serologiska test för sars-cov-2, men mer kunskap om immuniteten behövs, liksom utvärdering av testens tillförlitlighet. I vilket syfte man gör test är också av stor betydelse.

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Sjukvården har ett behov av en nationell process för värdering av off label-användning av vissa läkemedel. Läkemedelsverket borde kunna bidra med expertis.(1 kommentar)

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Ett verktyg verktyg specifikt för ålder, kön och kardiovaskulära riskfaktorer som bygger på icke-HDL-kolesterol har tagits fram för att fastställa den individuella långtidssannolikheten för kärlsjukdom vid 75 års ålder.(2 kommentar)

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Dödligheten i covid-19 jämförs fortlöpande mellan länder med olika strategi, men ofta saknas tillräckliga insikter i statistikens begränsningar och vad som krävs för att analysera data och göra korrekta jämförelser. (2 kommentar)

1 2 3 36