Njursjukdom risk vid covid-19

Njursjukdom risk vid covid-19

Akut njursvikt, hematuri och albumin­uri är vanligt och ökar mortaliteten vid covid-19. Beskrivna orsaker är direktupptag och påverkan av virus i tubuli och podocyter, hyperkoagulabilitet samt akut tubulär nekros, där undervätskning kan bidra. Kronisk njursjukdom är en riskfaktor för svårare sjukdom.

Luftföroreningar kan förvärra covid-19-sjukdom

Luftföroreningar kan förvärra prognosen vid covid-19-sjukdom

Luftföroreningar påverkar immunsyste­met, försämrar prognosen vid luftvägsinfektioner och ökar risken för sjukdomar som medför dålig prognos vid covid-19. Nypublicerade studier visar samband mellan luftföroreningar och covid-19-mortalitet.

RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Pågående RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Sars-cov-2 tar sig in i celler via ACE-2 och påverkar renin–angiotensin–aldosteronsystemet. Teoretiskt kan man tänka sig både för­delar och nackdelar med RAAS-blockad vid covid-19. Flera välgjorda observationsstudier visar dock ingen ökad risk.

Drygt 2 000 har fått cancervård vid 28 nationella enheter

Drygt 2 000 har vårdats vid 28 nationella cancerenheter

Tidiga erfarenheter av nationell nivåstrukturering inom cancervården visar att det nationella samarbetet har förbättrats, men att det finns behov av samordning och förbättrat IT- och administrativt stöd.

Hyperinflammation hos barn kan vara kopplad till covid-19

Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19

Nya studier signalerar ett samband mellan hyperinflammation hos barn och genomgången covid-19. Det är ett mycket ovanligt tillstånd, men ökad vaksamhet under pandemin och snabbt multidisciplinärt omhändertagande rekommenderas.(1 kommentar)

Oklar nytta av upprepade arbets-EKG hos brandmän

Oklar nytta av arbets-EKG som rutinmässigt prov hos brandmän

Svenska brandmän tillhör en låg­riskpopulation där arbets-EKG rutinmässigt används i lagstadgade undersökningar trots metodens olämplighet i denna typ av population. Metoden för kardiell bedömning av brandmän behöver moderniseras.(2 kommentar)

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Antikroppstestning har en viktig funktion i vår pandemibekämpning. På individnivå krävs hög specificitet och sensitivitet samt hög kompetens för resultatbedömning.

Antikroppstest bör relateras till både population och syfte

Serologiska test bör relateras till både syfte och population

Förväntan är stor på serologiska test för sars-cov-2, men mer kunskap om immuniteten behövs, liksom utvärdering av testens tillförlitlighet. I vilket syfte man gör test är också av stor betydelse.

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Nationell process för värdering av off label-användning behövs

Sjukvården har ett behov av en nationell process för värdering av off label-användning av vissa läkemedel. Läkemedelsverket borde kunna bidra med expertis.(1 kommentar)

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Kardiovaskulär prevention bör ha längre perspektiv

Ett verktyg verktyg specifikt för ålder, kön och kardiovaskulära riskfaktorer som bygger på icke-HDL-kolesterol har tagits fram för att fastställa den individuella långtidssannolikheten för kärlsjukdom vid 75 års ålder.(2 kommentar)

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Total mortalitet bättre vid jämförelser än död i covid-19

Dödligheten i covid-19 jämförs fortlöpande mellan länder med olika strategi, men ofta saknas tillräckliga insikter i statistikens begränsningar och vad som krävs för att analysera data och göra korrekta jämförelser. (2 kommentar)

Fladdermöss och människor

Fladdermöss och människor

Det finns en väntande pool av coronavirus, inte minst hos fladdermöss, med potential att infektera människor. Därför är det av stor vikt att förbereda oss för nya coronaepidemier. Detta genom att utveckla läkemedel, vacciner och strategier för att motverka konsekvenserna av ett utbrott.(3 kommentar)

Transplantation möjlighet vid kolorektala levermetastaser

Transplantation möjlighet vid kolorektala levermetastaser

I en norsk studie har 21 patienter med levermetastaser från kolorektal cancer genomgått levertransplantation, och 5-årsöverlevnaden var 60 procent. Nu startar en svensk randomiserad studie.

ACE-2 och corona – en fråga om balans och dynamik?

ACE-2 och coronavirus – en fråga om balans och dynamik?

Sars-cov-2 tar sig in i celler via ACE-2, liksom sars-cov. Relativ ACE-2-brist är dock en trolig bidragande faktor till både riskfaktorpanoramat och den kliniska bilden vid covid-19-infektion. (3 kommentar)

Förlorat luktsinne – möjligt tidigt tecken på covid-19

Plötsligt förlorat luktsinne kan vara ett tidigt tecken på covid-19

Det har kommit rapporter om att anosmi är ett vanligt symtom hos covid-19-positiva patienter och att detta kan uppstå 24–72 timmar före andra covid-19-symtom. Patienter med plötslig oförklarlig anosmi bör hanteras med försiktighet tills de testats för covid-19.(5 kommentar)

Minst ett 70-tal möjliga vacciner mot sars-cov-2 är nu på gång

Minst ett 70-tal möjliga vacciner mot sars-cov-2 är nu på gång

Nio veckor efter publiceringen av gensekvensen hos sars-cov-2 påbörjades klinisk prövning för det första vaccinet, en utvecklingstakt som helt saknar motstycke. Nu är minst ett 70-tal vacciner under utveckling. Det handlar om subenhetsvacciner, inaktiverade och attenuerade vacciner, virusvektorer samt DNA- och mRNA-vacciner. Här ges en översikt.(6 kommentar)

Palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19

Lämplig palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19

Många patienter med hög biologisk ålder och stor sjuklighet är inte aktuella för intensivvård utan har störst nytta av ren palliativ behandling vid svår covid-19. Här ges en kort sammanfattning av lämplig symtomlindrande behandling vid svår covid-19.(10 kommentar)

Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling

Covid-19 – aktuell uppdatering om klinisk bild och behandling

Sars-cov-2 orsakar covid-19 genom att infektera celler i luftvägarna via ACE-2-receptorn. Ett fåtal blir kritiskt sjuka, men mortaliteten bland intensivvårdade patienter är hög. Behandlingarna är fortfarande experimentella och studier pågår. Både virusläkemedel och immunmodulerare prövas.(8 kommentar)

Diskprotes – en riskabel behandling av ländryggssmärta

Diskprotes – en riskabel  behandling av ländryggssmärta

Diskprotes medför risk för allvarliga sena komplikationer, vilket har inneburit att metoden globalt minskat i användning och inte får användas i vissa länder. I Sverige ökar dock operationsfrekvensen.(1 kommentar)

Rökning av e-cigaretter kan ligga bakom oklar lungsjukdom

Rökning av e-cigaretter kan ligga bakom oklar lungsjukdom

Inhalation av ånga och gas från e-cigaretter kan orsaka diffus lungsjukdom. Orsaken är sannolikt olika kemikalier, särskilt de smak- och aromämnen som tillsätts e-cigarettvätskan. Arbetare som tillverkat popcorn som innehåller syntetiska tillsatser med smör­smak har uppvisat liknande sjukdomsbild. (2 kommentar)

1 2 3 36