Portföljen synliggör återkoppling och kompetensutveckling

Portföljen synliggör lärandet och kompetensutvecklingen

Portföljen har stor potential men kräver struktur, kunskap och tid för att bli ett fungerande verktyg. Rätt utformad och rätt använd förbereder den studenten för ett livslångt lärande.

Det är dags att skräddarsy bröstcancerpreventionen

Dags att erbjuda skräddarsydd screening för bröstcancer

Det finns i dag möjlighet att identifiera de kvinnor som har en hög risk för bröstcancer och de som har en hög mammografisk täthet. Kvinnor med hög risk bör erbjudas en individanpassad screening.

Nationell samsyn skapad för vård vid PAH och CTEPH

Nationell samsyn skapad för vård vid PAH och CTEPH

Samarbete mellan SveFPH och patientföreningen PAH Sverige har skapat en nationell samsyn kring PAH- och CTEPH-specialistcentrum och -mottagningar vid landets universitetssjukhus.

Mavacamten – ny behandling av hypertrofisk kardiomyopati

Mavacamten – ny behandling av hypertrofisk kardiomyopati

Mavacamten är ett nytt läkemedel som selektivt hämmar enzymet myosin-ATPas i hjärtmuskelceller, vilket undertrycker bindningen mellan aktin och beta-myosin. Mavacamten är ett banbrytande läkemedel som förväntas bli ett värdefullt tillskott i behandlingen i utvalda fall av hypertrofisk kardiomyopati.

Intag av protonpumpshämmare bör föranleda en kritisk översyn

Intag av protonpumpshämmare bör föranleda en kritisk översyn

Överanvändningen av protonpumpshämmare bygger ofta på en dåligt underbyggd diagnos och slentrianmässig fortsatt för­­skrivning. En kritisk översyn av förskrivningsmönstret är nödvändig.

Njurfunktionen hos barn är svår att mäta enkelt och exakt

Njurfunktionen hos barn är svår att mäta enkelt och exakt

Nya formeln för skattad GFR riskerar ge felaktigt värde för barn som har en storlek och muskelmassa som avviker från snittvärdet för en viss ålder, skriver Kjell Tullus.

Region Stockholm saknade krisledning i början av pandemin

Region Stockholm saknade en krisledning i pandemins början

Region Stockholm har låtit konsultföretaget KPMG utreda hanteringen av covid-19-vården. Rapporten slår fast att det initialt saknades koncernövergripande ansvar och ledning. Ett ökat ansvar på prehospital- och sjukhusnivå ledde till mer välkoordinerade och effektiva processer. (1 kommentar)

Allmänläkares svar ger stöd för att införa personlig patientlista

Viktigt stöd för att listning på personlig läkare bör införas

Resultaten i en enkät till allmänläkare ger stöd för att personlig patientlista bör införas. Listning har inte ett egenvärde utan är ett sätt att öka kontinuiteten, en väldokumenterad kvalitetsfaktor, som är försummad i svensk sjukvård. (1 kommentar)

Viktigt att uppmärksamma MIS-A inom vuxensjukvården

Viktigt att uppmärksamma MIS-A inom vuxensjukvården

Multisystemisk hyperinflammation efter covid-19 hos barn och unga vuxna kräver snabb och intensiv behandling.

Triglyceridrika lipoproteiner – farligare än LDL-kolesterol?

Triglyceridrika lipoproteiner – farligare än LDL-kolesterol?

Lipoproteinanalyser visar att det är kolesterolhalten i triglyceridrika lipoproteiner som synes gynna uppkomsten av aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.  (3 kommentarer)

Potentiellt orsakssamband mellan sars-cov-2 och diabetes

Möjligt att orsakssamband finns mellan sars-cov-2 och diabetes

Även om den kliniska erfarenheten av att diabetes har ökat under pandemiåret är tämligen entydig, och flera attraktiva hypoteser för detta existerar, måste kommande analyser av incidens av olika typer av diabetes och i olika åldersgrupper inväntas innan det går att svara på om sars-cov-2 kan orsaka diabetes. (1 kommentar)

Stöd för polypiller i hjärt–kärlprevention

Stöd för effekt av polypiller i kardiovaskulär prevention

Strategin att använda polypiller för primär prevention av kardiovaskulär sjukdom har lanserats för att förenkla läkemedelsbehandling. Studier i Iran samt internationellt (TIPS-3) har visat en preventiv kardiovaskulär effekt jämfört med placebo, tillsammans med eller utan ASA.

Tocilizumab bör övervägas i tidigt skede av svår covid-19

Tocilizumab bör övervägas i tidig försämringsfas av svår covid-19

Det finns tydliga belägg för att tocilizumab som tilläggsbehandling till steroider minskar mortaliteten när det ges tidigt i förloppet vid kritisk covid-19. Tocilizumab bör därför övervägas vid försämring med behov av behandling med nasal högflödesbehandling, non-invasiv ventilation eller mekanisk ventilation.

Faktor Xa-hämmare likvärdiga med lågmolekylärt heparin

Faktor Xa-hämmare likvärdiga med lågmolekylärt heparin

Faktor Xa-hämmare har visat sig vara minst lika effektiva som lågmolekylärt heparin för att förhindra recidiv vid cancerassocierad venös tromboembolism samt medför en liknande blödningsrisk.

Även hos äldre kan sänkt LDL minska kardiovaskulär risk

Även hos äldre kan sänkt LDL ge minskad risk för hjärtsjukdom

I en metaanalys publicerad i Lancet var den relativa riskreduktionen av behandling riktad mot LDL densamma för patienter över och under 75 år. (2 kommentarer)

Det är hög tid att utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Det är hög tid att utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Läkarna måste vara mer involverade i vårdavdelningarnas interna arbete och utveckling. (3 kommentarer)

Korsreagerande antikroppar vid covid-19 behöver studeras

Korsreagerande antikroppar vid covid-19 behöver studeras mer

»Original antigenic sin« (»antigenbetingad arvsynd«) är ett känt begrepp inom virologisk serologi. Det innebär för närbesläktade virus att immunsystemet väljer att först reagera mot det tidigare virusets antigener. På så sätt skulle ett närbesläktat virus kunna fördröja och försvaga svaret mot sars-cov-2. (1 kommentar)

Använd inte skörhetsskattning för handläggning på individnivå

Använd inte skörhetsskattning för handläggning på individnivå

Användning av olika skattningsskalor för samma grupp äldre personer ger mycket olika förekomst av skörhet. Evidensläget för behandling av skörhet är mycket svagt.  (1 kommentar)

Behandling av akondroplasi är på väg – kan ge nya möjligheter

Behandling av akondroplasi på väg – kan ge nya möjligheter

Behandling med vosoritid normaliserar tillväxthastigheten hos barn med akondroplasi. Det är troligt att vosoritid och andra liknande behandlingar kommer att öka tillväxten även vid andra former av genetisk kortvuxenhet.

Dödligheten förändras hos immigranter med diabetes

Dödligheten förändras hos immigranter med diabetes

Tid i Sverige har negativ inverkan på överlevnaden, och andra generationens immigranter uppvisar snarare högre dödlighet än personer utan migrationsbakgrund. (4 kommentarer)

1 2 3 38