Sepsislarm, ställa rätt diagnos och följa upp centralt i vårdförlopp

Sepsislarm, korrekt diagnos och telefonuppföljning i fokus

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för sepsis hos vuxna, som godkändes i maj i år, håller nu på att implementeras. Sepsislarm, korrekt diagnos och telefonuppföljning står i fokus.

Dålig tillgänglighet – en lång och krokig väg utan slut i sikte

Dålig tillgänglighet – en lång och krokig väg utan slut i sikte

Den framkomliga vägen är att lägga fokus på verksamheternas kvalitetsarbete och ge stöd till vårdgivare som kan leverera såväl kvalitet som volym, skriver Jörgen Nordenström. (1 kommentar)

Vi har något att lära oss av stridspiloter och elitidrottare

Vi har något att lära oss av stridspiloter och elitidrottare

Mental träning har bland annat visat sig vara ett effektivt sätt att optimera utförandet hos kirurger som genomgår träning i laparoskopiska operationstekniker. (1 kommentar)

SGLT2-hämmare minskar risk för hjärt–kärl- och njursjukdom

SGLT2-hämmare minskar risk för hjärt–kärl- och njursjukdom

Nyligen publicerade studier har visat en hjärtskyddande och njurskyddande effekt hos patienter med hjärtsvikt samt kronisk njursjukdom, oavsett förekomst av diabetes.

Isotretinoin i lågdos effektivt vid recidiv av akne efter antibiotika

Isotretinoin i lågdos effektivt vid akne efter antibiotikakurer

Fördelar jämfört med konventionell dosering är mindre mukokutana biverkningar, större patientnöjdhet och lägre läkemedelskostnad.

Viktigt att uppgifter om barns längd och vikt är tillförlitliga

Data om övervikt och fetma hos barn är inte tillförlitliga

Barns vikt och längd är känsliga mått på hälsa både på individ- och aggregerat på samhällsnivå. Det är viktigt att mätningar och datainsamling genomförs så att vi kan lita på resultaten, skriver Pernilla Danielsson Liljeqvist och Claude Marcus. (2 kommentarer)

Mer kunskap behövs om cystor i pankreas

Fortsatt behov av kunskap om cystor i pankreas

Dagens riktlinjer erbjuder hjälp vid tolkningen av cystor, men behöver troligen ytterligare förbättras för att rätt patienter ska opereras i rätt tid. Tills det finns mer kunskap är ABC-artikeln som publiceras i Läkartidningen den här veckan ett bra stöd i handläggning av cystor i pankreas.

Portföljen synliggör återkoppling och kompetensutveckling

Portföljen synliggör lärandet och kompetensutvecklingen

Portföljen har stor potential men kräver struktur, kunskap och tid för att bli ett fungerande verktyg. Rätt utformad och rätt använd förbereder den studenten för ett livslångt lärande. (1 kommentar)

Det är dags att skräddarsy bröstcancerpreventionen

Dags att erbjuda skräddarsydd screening för bröstcancer

Det finns i dag möjlighet att identifiera de kvinnor som har en hög risk för bröstcancer och de som har en hög mammografisk täthet. Kvinnor med hög risk bör erbjudas en individanpassad screening. (1 kommentar)

Nationell samsyn skapad för vård vid PAH och CTEPH

Nationell samsyn skapad för vård vid PAH och CTEPH

Samarbete mellan SveFPH och patientföreningen PAH Sverige har skapat en nationell samsyn kring PAH- och CTEPH-specialistcentrum och -mottagningar vid landets universitetssjukhus.

Mavacamten – ny behandling av hypertrofisk kardiomyopati

Mavacamten – ny behandling av hypertrofisk kardiomyopati

Mavacamten är ett nytt läkemedel som selektivt hämmar enzymet myosin-ATPas i hjärtmuskelceller, vilket undertrycker bindningen mellan aktin och beta-myosin. Mavacamten är ett banbrytande läkemedel som förväntas bli ett värdefullt tillskott i behandlingen i utvalda fall av hypertrofisk kardiomyopati.

Intag av protonpumpshämmare bör föranleda en kritisk översyn

Intag av protonpumpshämmare bör föranleda en kritisk översyn

Överanvändningen av protonpumpshämmare bygger ofta på en dåligt underbyggd diagnos och slentrianmässig fortsatt för­­skrivning. En kritisk översyn av förskrivningsmönstret är nödvändig.

Njurfunktionen hos barn är svår att mäta enkelt och exakt

Njurfunktionen hos barn är svår att mäta enkelt och exakt

Nya formeln för skattad GFR riskerar ge felaktigt värde för barn som har en storlek och muskelmassa som avviker från snittvärdet för en viss ålder, skriver Kjell Tullus.

Region Stockholm saknade krisledning i början av pandemin

Region Stockholm saknade en krisledning i pandemins början

Region Stockholm har låtit konsultföretaget KPMG utreda hanteringen av covid-19-vården. Rapporten slår fast att det initialt saknades koncernövergripande ansvar och ledning. Ett ökat ansvar på prehospital- och sjukhusnivå ledde till mer välkoordinerade och effektiva processer. (1 kommentar)

Allmänläkares svar ger stöd för att införa personlig patientlista

Viktigt stöd för att listning på personlig läkare bör införas

Resultaten i en enkät till allmänläkare ger stöd för att personlig patientlista bör införas. Listning har inte ett egenvärde utan är ett sätt att öka kontinuiteten, en väldokumenterad kvalitetsfaktor, som är försummad i svensk sjukvård. (1 kommentar)

Viktigt att uppmärksamma MIS-A inom vuxensjukvården

Viktigt att uppmärksamma MIS-A inom vuxensjukvården

Multisystemisk hyperinflammation efter covid-19 hos barn och unga vuxna kräver snabb och intensiv behandling.

Triglyceridrika lipoproteiner – farligare än LDL-kolesterol?

Triglyceridrika lipoproteiner – farligare än LDL-kolesterol?

Lipoproteinanalyser visar att det är kolesterolhalten i triglyceridrika lipoproteiner som synes gynna uppkomsten av aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.  (3 kommentarer)

Potentiellt orsakssamband mellan sars-cov-2 och diabetes

Möjligt att orsakssamband finns mellan sars-cov-2 och diabetes

Även om den kliniska erfarenheten av att diabetes har ökat under pandemiåret är tämligen entydig, och flera attraktiva hypoteser för detta existerar, måste kommande analyser av incidens av olika typer av diabetes och i olika åldersgrupper inväntas innan det går att svara på om sars-cov-2 kan orsaka diabetes. (1 kommentar)

Stöd för polypiller i hjärt–kärlprevention

Stöd för effekt av polypiller i kardiovaskulär prevention

Strategin att använda polypiller för primär prevention av kardiovaskulär sjukdom har lanserats för att förenkla läkemedelsbehandling. Studier i Iran samt internationellt (TIPS-3) har visat en preventiv kardiovaskulär effekt jämfört med placebo, tillsammans med eller utan ASA.

Tocilizumab bör övervägas i tidigt skede av svår covid-19

Tocilizumab bör övervägas i tidig försämringsfas av svår covid-19

Det finns tydliga belägg för att tocilizumab som tilläggsbehandling till steroider minskar mortaliteten när det ges tidigt i förloppet vid kritisk covid-19. Tocilizumab bör därför övervägas vid försämring med behov av behandling med nasal högflödesbehandling, non-invasiv ventilation eller mekanisk ventilation.

1 2 3 38