Denna webbplats vänder sig till läkare
Hysterektomi – nu finns en fjärde minimalinvasiv metod

Hysterektomi – nu finns en fjärde minimalinvasiv metod för detta

Vaginal laparoskopisk hysterektomi kombinerar den vaginala hysterektomins fördelar med den goda överblicken vid laparoskopisk operation. Men det är ett stort problem att den kirurgiska träningen minskar.

Att bli och förbli en bra kirurg

Att bli och förbli en bra kirurg

Att bli och förbli en bra kirurg, eller specialist i en annan opererande disciplin, kräver så mycket mer än att bara vara manuellt duktig. Men även dessa färdigheter går att lära sig, skriver Pelle Gustafson.

Jämlikt skydd kräver nationellt vaccinationsprogram för äldre

Jämlikt skydd kräver nationellt vaccinationsprogram för äldre

Infektioner hos äldre utgör en allt vanligare orsak till sjukhusinläggningar. Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle förebygga infektioner och underlätta för regionerna att erbjuda en jämlik vård. Men det kräver också att beslutsprocessen håller jämna steg med vaccinutvecklingen.

Evidensbaserad screening för prostatacancer börjar ta form

Evidensbaserad screening för prostatacancer börjar ta form

I slutet av 2023 kommer minst 13 regioner att ha börjat erbjuda organiserad prostatatestning till vissa åldersgrupper. Målet, ett evidensbaserat screeningprogram för prostatacancer, kan skönjas vid horisonten. (9 kommentarer)

En kulturförändring behövs för att öka patientsäkerheten

En kulturförändring behövs för att öka patientsäkerheten

För att minska vårdskador behövs ett nytt synsätt på patientsäkerhet, där fokus skiftas från felhändelser och spekulation om undvikbarhet till förmågan att hantera risk. (2 kommentarer)

Så kan AI valideras för klinisk implementering

Så kan AI-produkter valideras för klinisk implementering

Myndigheter ställer relativt låga krav för att en produkt baserad på AI ska kunna CE-märkas som en medicinteknisk produkt, och vårdgivare behöver ha tillgång till opartisk och kvalitetssäkrad utvärdering. Projektet Validering av AI inom bröstradiologi (VAI-B) startades för att möta detta behov.

Många binjureincidentalom får ingen adekvat utredning

Många binjureincidentalom får inte genomgå adekvat utredning

Sannolikt utreds färre än hälften av alla patienter i Sverige. Med reviderade riktlinjer och förenklad handläggning får förhoppningsvis fler patienter adekvat utredning.

Nedsatt kognition och diabetes – ett ofta förbisett samband

Nedsatt kognition vid diabetes – en ofta bortglömd komplikation

Att diabetes är associerad med ökad risk för såväl perifer som central neuropati är inte välkänt trots att man redan 1922 visade att diabetes är starkt associerad med prematur kognitiv nedsättning. Mekanismerna bakom sambandet är däremot ännu inte helt klarlagda.

Spontanrapporteringen har fyllt sitt syfte under pandemin

Spontanrapporteringen har fyllt syftet under covid-19-pandemin

Spontanrapporteringssystemet för misstänkta biverkningar har fyllt sitt syfte under pandemin, dock med stora tidsvariationer i rapporteringsgrad. Läkemedelverket kan bidra till ökad rapporteringsgrad genom regelbunden dialog med hälso- och sjukvården, riktade utbildningsinsatser och förenklade rapporteringssystem. 

Nya matvanor kan ytterligare öka prevalensen av järnbrist

Nya matvanor kan ytterligare öka järnbristen – särskilt hos kvinnor

Förändrade matvanor och för låg biotillgänglighet hos järnet i vegetabiliska köttsubstitut kan leda till en ökning av den redan höga prevalensen av järnbrist, framför allt hos unga kvinnor. Frikostig provtagning vid diffusa symtom behövs för att upptäcka bristen.

»Ej HLR« – svartvitt beslut i en gråzon

Att avstå hjärt–lungräddning – svartvitt beslut i en gråzon

Det saknas riskprofiler för att skatta vem som kan drabbas av hjärtstopp samt prediktionsmodeller för vilka som överlever. Prata därför oftare med patienten om hur hen ser på sitt liv, och fatta beslut i samråd med en legitimerad kollega, uppmanar Therese Djärv och Eva Piscator. (5 kommentarer)

En dos antibiotika lika effektiv vid bröstimplantatkirurgi

En dos antibiotika lika bra som flera vid bröstimplantatkirurgi

Men vid förekomst av flera tydliga riskfaktorer för infektionskomplikation som inte går att bemöta med adekvat preoperativ selektion inför en bröstrekonstruktion vid cancerkirurgi kan en förlängd antibiotikaprofylax eventuellt vara av värde på individnivå.

Precisionsmedicin kräver samverkan och långsiktighet

Precisionsmedicin kräver samverkan och långsiktighet

Genomic Medicine Sweden, tillsammans med SciLifeLab, implementerar i dag precisionsmedicin över landet men finansieras i projektformat. Staten och regionerna bör tillsammans säkerställa en långsiktig satsning och organisation för stärkt forskning och jämlikt införande av precisionsmedicin i Sverige.

PANS och PANDAS – diagnoser med stora kunskapsluckor

PANS/PANDAS – omdebatterade diagnoser med kunskapsluckor

Patienter med misstänkt PANS/PANDAS bör bedömas både psykiatriskt och somatiskt. Behandling med antibiotika och immunmodulerande läkemedel kan komplettera, men får inte tränga undan sedvanligt barnpsykiatriskt omhändertagande. (4 kommentarer)

Paradigmskifte i behandlingen av fetma och typ 2-diabetes

Paradigmskifte i behandlingen av fetma och typ 2-diabetes på väg

Inom några år kan vi ha tillgång till en klass av läkemedel vars effekter på kroppsvikt och glukos­kontroll börjar närma sig dem man ser vid bariatrisk kirurgi, skriver Mikael Rydén. (3 kommentarer)

Ni hjälpte oss att överleva som nyfödda – men hur ska vi leva?

Ni hjälpte oss att överleva som nyfödda – men hur ska vi leva?

Så uttrycker unga vuxna sin önskan i en arbetsgrupp 2022–2023 om »nya överlevare« med bland andra Prematurföreningen och Barnläkarföreningen, skriver Ulrika Ådén och medförfattare. De flesta barn födda i graviditetsvecka 22–23 har ett långvarigt behov av vård och stöd under barndomen.

Chefläkarens roll belyst från ett säkerhetsteoretiskt perspektiv

Chefläkarens roll belyst från ett säkerhetsteoretiskt perspektiv

Grundförutsättningen för att en chefläkare ska kunna bedriva ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete är att denne har en sådan ställning i organisationen att hon eller han kan överblicka och påverka patientsäkerhetsarbetet, skriver Pelle Gustafson och Hans Rutberg.

Epileptiska anfall och körkort – detta gäller

Epileptiska anfall och körkort

Efter ett första epileptiskt anfall föreligger i normalfallet körkortshinder i 6 månader för lägre behörigheter och 5 år för högre behörigheter. Vid epilepsidiagnos gäller längre tider. Varje läkare har skyldighet att agera utifrån trafikmedicinskt regelverk.

Förbättringskunskap behöver fortsatt tillämpas i vården

Förbättringskunskap behöver fortsatt tillämpas i sjukvården

Förbättringskunskap, som i Sverige har fått stöd av lagar och föreskrifter, behöver tillämpas av såväl kliniska medarbetare som ledare och uppdragsgivare för att möta kommande utmaningar för hälso- och sjukvården.

Är koloskopi rätt metod för att screena för kolorektalcancer?

Är koloskopi rätt metod för att screena för kolorektalcancer?

En aktuell studie väcker oväntade frågor om koloskopi som primär metod. Om resultaten håller trots frågorna i den här studien blir det svårt att motivera koloskopi som primär screeningmetod för kolorektalcancer.  (1 kommentar)

1 2 3 41