I en tvärsnittsstudie (n=2 021 patienter) som Gunnar Eckerdal och medarbetare presenterar i detta nummer av Läkartidningen visas entydigt att palliativ sedering är mycket ovanlig i Sverige: 1 procent erhöll palliativ sedering, och endast 0,6 procent var vakenhetssänkta, jämfört med 3–68 procent internationellt sett [1].
Höga siffror har hänförts till brister i den palliativa vården: om symtomkontrollen och det psykosociala stödet är otillräckligt, blir palliativ sedering ett attraktivt alternativ. Vanliga orsaker till initiering av palliativ sedering är orostillstånd, förvirring och smärta [1]. Studier visar att när förbättrade riktlinjer införs för t ex identifiering av förvirringstillstånd sjunker också behovet av palliativ sedering [2].

Bra palliativ vård – mindre sedering
Den specialiserade palliativa vården fungerar sannolikt väl i Sverige, och därmed minskar behovet av sedering.
Studiens låga siffror ger indikationer om några viktiga faktorer. Smärtbehandling är en sådan faktor. I en svensk tvärsnittsstudie av 431 svenska döende cancerpatienter i pallia­tiv hemsjukvård (median: 70 dagar före döds­fallet) låg medelsmärtan på drygt 2 på en 10-gradig ESAS-skala (Edmonton Symptom Assessment Scale) sista veckan i livet [3]. Detta kan jämföras med internationella data från utländska hospisenheter, där smärtan ofta rapporterats vara mellan 4 och 6 på den 10-gradiga skalan.

Vacklande definitioner
Studien och litteraturgenomgången väcker också frågor: definitionerna av »refraktärt lidande« och palliativ sedering är vacklande, indikationerna oklara och målformuleringarna inte optimala.
När är ett lidande »behandlingsresi­stent«? Det beror sannolikt på var patienten behandlas och vem som ställer frågan. Är sedering den bästa åtgärden för behandling av förvirringstillstånd och oro i livets slutskede? Sannolikt inte.
Förvirringstillstånd utlöses ofta av en åtgärdbar fysisk orsak (urinvägsinfektion, för­stoppning, feber, hjärtsvikt, smärta osv) eller av ett nyinsatt läkemedel [4]. Lugnande medel, särskilt bensodiazepiner såsom midazolam, kan i sådana situationer till och med förvärra oron och förvirringen på grund av en paradoxal reaktion. Haloperidol är fortfarande ett förstahandsval vid terminal förvirring [4].

Symtomlindring eller »sövning«
En annan viktig fråga är målformuleringen: Är målet ytterst att lindra ett specificerat lidande eller är avsikten i största allmänhet att söva patienten? Om målet är att lindra, är den bärande pallia­tiva principen att ge lägsta dos som ger fullgod symtomlindring med ett minimum av biverkningar (inklusive sedering).
Från den synpunkten är inte en oreflekterad »sövning« den bästa åtgärden: patienter önskar oftast symtomlindring utan medvetandepåverkan [5].

Sedering i olika nivåer
Det har hävdats att palliativ sedering är ofarlig och att den inte förkortar liv. Så är fallet i kloka händer, men man måste diskutera även sederingsdjupet.
En förs­ta nivå, som är önskvärd för många patienter, är god symtomlindring och avslappning utan medvetandepåverkan. En andra nivå kan handla om väckbar sömn: en stressad, plågad patient kan behöva garanteras att få sova en hel natt.
Dessa två nivåer är exempel på goda palliativa åtgärder.
Den tredje nivån där­emot handlar om situationer där man uppenbarligen söver patienterna till djup medvetslöshet utan andningsstöd, med oklar gränssättning mot dödshjälp. Vi vet från ane­stesiologin att sådan sövning ger otillräcklig andning och risk för koldioxid­retention, som i sin tur kan leda till hjärtsvikt och lungödem.

Palliativ vård som specialitet
Slutligen visar studien på behovet av palliativ vård som påbyggnadsspecialitet i Sverige. Inom den svenska pallia­tiva vården är behovet av sistahandsåtgärder såsom palliativ sedering lågt. För att bibehålla standarden, garantera kunskapsnivån och möjliggöra rekrytering av nya medarbetare behövs en påbyggnadsspecialitet.
Den palliativa vården – och männi­skors rätt till god symtomlindring – kan inte på sikt bygga på eldsjälars insatser.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.