Socialstyrelsen har tagit fram en modell för hur underlag ska utarbetas inför regeringens beslut om nationella vaccinationsprogram. Modellen innebär att myndigheter, organisationer och andra utförare kan föreslå förändringar som de anser behöver göras i de nuvarande programmen. Socialstyrelsen ska pröva den nya arbetsmodellen på fyra vacciner som tidigare rekommenderats för olika riskgrupper. Ett av dessa vacciner är mot pneumokocker. Arbetet påbörjas under våren 2014 och ska vara avslutat i november 2015 [1].    

Arbetsmiljöverket gav en av oss (Bengt Sjögren) uppdraget att skriva en kunskapssammanställning om hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning [2]. Med denna översikt som bakgrund har undertecknade uppmärksammat Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket på sambandet mellan svetsning och utveckling av lunginflammation samt möjligheten till prevention med hjälp av vaccination. 

Exponering för höga halter av svetsrök kan orsaka toxisk inflammation i lungorna, vilket har beskrivits i några fall hos svetsare [3, 4] och i djurförsök [5]. 

Lunginflammation hos svetsare har setts i flera epidemiologiska undersökningar. Under 1997–2001 inträffade i Norge tre oberoende fall av dödligt förlöpande lunginflammation hos friska män, 50–55 år gamla. De tre männen hade varit utsatta för svetsrök omedelbart innan de insjuknade. Två var erfarna svetsare på skeppsvarv, och de hade båda haft metallröksfeber flera gånger per år. Den tredje hade assisterat vid reparationssvetsning av tunga fordon [6].

Epidemiologiska studier från både England och USA har observerat ökad dödlighet i lunginflammation hos svetsare [7-10]. Hos svenska byggnadsarbetare som exponerats för metallrök har man sett ökad dödlighet i lunginflammation som orsakats av pneumokocker [11]. I en fall–kontrollstudie av sjukhusvårdade män med lunginflammation observerades ett samband med yrkesmässig exponering för järninnehållande metallrök under det senaste året [12].

Invasiv pneumokocksjukdom karakteriseras av att bakterien isolerats från en del av människokroppen som normalt är steril, t ex blod och cerebrospinalvätska. 

En studie har sett en signifikant överrisk för denna sjukdom hos manliga svetsare. En svetsare av totalt 18 avled i invasiv pneumokocksjukdom. 15 av de 18 svetsarna rökte eller hade tidigare rökt. Samtliga svetsare var infekterade med serotyper av pneumokocker som täcks av det 23-valenta polysackaridvaccinet mot pneumokocker (PPV23) [13].

Vaccination av svetsare mot pneumokocker har diskuterats som en preventiv åtgärd för att minska risken att insjukna i lunginflammation. En uppskattning anger att 1 fall av invasiv pneumokockinfektion skulle kunna förhindras under en 10-årsperiod om 588 svetsare vaccinerades [14-16]. I vårt land uppskattas det totala antalet svetsare till 20 000–25 000 personer. 

I Storbritannien rekommenderas att vaccination mot pneumokocker övervägs för personer som yrkesmässigt exponeras för metallrök [17]. Eftersom risken att utveckla invasiv pneumokocksjukdom ökar med åldern, föreslås vaccination av äldre svetsare, och man anger exemplet svetsare över 50 års ålder [14-16]. Risken för invasiv pneumokocksjukdom är högre också hos rökare [13], och därför kan det finnas skäl att prioritera denna grupp för vaccination.

Med anledning av ovanstående rapporter har vi uppmärksammat Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket på sambandet mellan exponering för metallinnehållande svetsrök och lunginflammation orsakad av pneumokocker. Vi anser att aktuell kunskap om svetsning måste beaktas vid utarbetandet av nya underlag till regeringen med avseende på nationella vaccinationsprogram. Vi vill med detta inlägg försäkra oss om att denna fråga inte hamnar mellan myndigheternas ansvarsområden. 

Vi vill även uppmärksamma företagshälsovården på en möjlig preventiv åtgärd som kan minska förekomsten av pneumokockorsakad lunginflammation hos svetsröksexponerade personer i vårt land. Känsliga svetsargrupper kan i detta sammanhang vara äldre (över 50 år), rökare och personer som tidigare behandlats på grund av lunginflammation eller annan respiratorisk sjukdom.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Bengt Sjögren är ordförande i Svetskommissionens arbetsgrupp 32 (Arbetshygien & arbetsplatsutformning). Detta ordförandeskap innebär inga ekonomiska fördelar.