I Sverige insjuknar ungefär 6 200 personer per år i kolorektal cancer, varav ungefär hälften kommer att utveckla metastatisk sjukdom. 

Bland patienter med lever­metastaser som genomgår leverresektion överlever ca 50 procent i 5 år [1]. Majoriteten har dock för stor tumörbörda eller en tumörlokalisation som gör det omöjligt att utföra radikal leverkirurgi. 

När cytostatika och antikroppar ges i palliativt syfte når medianöverlevnaden i kliniska studier ca 30 månader hos selekterade patienter [2], men trots detta är 5-årsöverlevnaden knappt 10 procent [3]. 

I Oslo startade 2006 SECA-I-
studien för att utvärdera levertransplantation som behandling för patienter med icke-resekabla levermetastaser från kolorektal cancer. Samtliga patienter hade levermetastaser utan extrahepatisk spridning [4].

Patienterna var radikalt opererade för sin primärtumör och hade erhållit minst 6 veckors kemoterapi utan progress. De 21 patienter som ingick i SECA-I-studien hade en 5-årsöverlevnad på 60 procent [5] och en utmärkt livskvalitet. Ett stort antal fick dock återfall i sjukdomen, främst med lungmetastaser, som ofta kunde opereras med kurativ intention.

Som kontrollgrupp användes en kohort patienter med kolorektal cancer som behandlats palliativt inom den randomiserade Nordic VII-studien och som uppfyllde inklusionskriterierna enligt SECA-I. Nordic VII-studien undersökte värdet av antikroppen cetuximab i tillägg till kemoterapi (FLOX, fluorouracil–oxali­platin). När patienterna i SECA-I jämfördes med de liknande patienterna från Nordic VII var överlevnaden signifikant bättre för de transplanterade patienterna. Man såg dock ingen förbättring i sjukdomsfri överlevnad [5].

I en uppföljande studie, SECA-II, har forskargruppen använt snävare inklusionskriterier, och i en analys av de första 15 patienterna var 5-årsöverlevnaden 83 procent [6]. Över en tredjedel av patienterna i SECA II var recidivfria vid 3-årsuppföljningen.

Diskussion

Resultaten från SECA-I och II är imponerande och skulle kunna leda till nya möjligheter för en selekterad grupp av patienter med avancerad kolorektal cancer. 

I Sverige, där levertransplantation i dag inte är tillgänglig på denna indikation, bedömer Sveriges levertransplantationscent­­-
rum (vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset) och Gastrointestinal onkologisk förening (GOF) att man bör konfirmera resultaten i en randomiserad studie. Denna studie, SOULMATE, har nu etikgodkännande och kan därmed börja inkludera patienter.

I studien randomiseras patienter till levertransplantation (kombinerat med bästa etablerade behandling) eller bästa etab­lerade medicinska behandling enbart efter bedömning av behandlande onkolog.

Studien inkluderar patienter i gott allmäntillstånd med icke-resekabla, icke-
ablaterbara levermetastaser från kolorektal cancer utan extrahepatisk spridning. Patienterna ska vara diagnostiserade med kolorektal cancer sedan minst ett år och sjukdomen ska ha svarat på initial antitumoral medicinsk behandling samt sakna mutation i BRAF, vilket exkluderar en grupp med ogynnsam prognos liksom i SECA-II-studien. Primärtumören måste vara radikalt bortopererad. 

Med hänsyn till den begränsade tillgången på organ för levertransplantation måste donatorpoolen expanderas för att man ska kunna utföra levertransplantation hos patienter med kolorektal cancer utan att förlänga väntetiden på den befintliga väntelistan. I studien utnyttjas därför också levrar från donatorer som inte används rutinmässigt, exempelvis från donatorer med en genomgången tumörsjukdom eller med drogmissbruk.

Genom tätt samarbete mellan kolorektal-, leverkirurg-, transplantations-, onkolog- och hepatologenheter i Sverige planerar vi att inkludera 45 patienter i SOULMATE-studien med beräknad inklusionstid på fem år.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.