Brandmän utsätts för hårda fysiska påfrestningar i sitt yrke, i synnerhet vid rök- och kemdykning. Tunga arbetsuppgifter utförs under tidspress och värmebelastning i utsatta miljöer, och yrkesutövningen ställer därmed stora krav på cirkulationsorganens kapacitet. Underliggande kardiovaskulär sjukdom kan manifesteras vid maximalt arbete, med potentiellt letala konsekvenser.

Årligen görs en lagstadgad medi­cinsk tjänstbarhetsbedömning av rök- och kemdykande brandmän. Sedan detta infördes av Arbetarskyddsstyrelsen år 1986 har testbatteriet bestått av arbetsprov med EKG-registrering minst vart femte år samt årligt test av den fysiska arbetsförmågan. Det senare består i ett 6 minuters test som initialt utfördes på cykelergometer men som 2008 helt byttes ut mot ett mer yrkesanpassat rullbandstest där brandmannen bär skyddsutrustning. Arbets-EKG som metod har däremot genomförts och tolkats relativt oförändrat genom åren. Maximalt drivet arbetsprov med EKG-registrering kvarstår som obligatorium även i de uppdaterade riktlinjerna från 2019 [1].

Arbets-EKG är en icke-invasiv lättillgänglig metod som länge varit etablerad i utredningen av kranskärlssjukdom. Det har i synnerhet varit relevant i populationer med tillräckligt hög förekomst av ischemisk hjärtsjukdom. Populationsrisken för ischemisk hjärtsjukdom har dock minskat i höginkomstländer, vilket påverkar arbetsprovets plats i utredning och diagnostik. Bayes teorem ger att det positiva prediktiva värdet av ett patologiskt testresultat beror av prevalensen i den testade populationen och testets sensitivitet. I populationer med låg prevalens blir därför det positiva prediktiva värdet lågt och risken för falskt positivt resultat kan bli större än sannolikheten för sant positivt resultat [2].

Ovanstående förutsättningar har lett till att arbetsprovets roll successivt har degraderats i utredningen av stabil kranskärlssjukdom hos personer med bröstsmärta. Europeiska kardiologföreningen rekommenderar nu arbetsprov som alternativ i diagnostiken när andra metoder inte är tillgängliga. Inte heller i den allmänna befolkningen rekommenderas arbets-EKG i syfte att screena för ischemisk hjärtsjukdom [3]. 

Svenska brandmän genomgår arbetsprov regelbundet. Testet ger information om arbetsförmåga, blodtrycksreaktion och eventuella arytmier, men för bedömning av ischemi används främst arbetsinducerad ST-sänkning som markör. I studier av Östergötlands brandmän förekom ≥ 0,1 mV ST-sänkning hos 20 procent vid symtomfritt arbets-EKG. Hos 15 procent fanns fyndet i två eller fler avledningar. Under en uppföljningstid på i snitt 8 år var det enbart 2 procent som verifierades med stabil kranskärlssjukdom eller drabbades av akut hjärtinfarkt [4]. Andelen falskt positiva test var således stor. Bland dem som blev sjuka hade majoriteten inte haft ST-sänkning vid närmast föregående arbets-EKG.

Nyttan av upprepade arbets-EKG för dia­gnostik av ischemisk hjärtsjukdom i en symtomfri lågriskpopulation är därmed ytterst begränsad. Avvikande testresultat kräver dessutom vidare utredning, vilket medför ytterligare kostnader men oftast utan påvisande av patologi. Har arbetsprovet därmed spelat ut sin roll? Flera studier bekräftar ett prognostiskt värde av arbetsprov, i synnerhet positivt samband mellan arbetsförmåga och överlevnad [5]. För en medicinsk tjänstbarhetsbedömning med 1 års giltighetstid är dock långtidsrisken underordnad. Även sensitiviteten för kliniskt relevant arytmi torde vara låg i denna grupp. 

Svenska brandmän tillhör således en låg­riskpopulation där arbets-EKG rutinmässigt används i lagstadgade undersökningar trots metodens olämplighet i denna typ av population [6]. Internationella exempel finns där bedömningen av brandmäns hjärthälsa baseras på mer individuell riskbedömning [7, 8]. Modernisering av svenska riktlinjer bör diskuteras. Exempelvis skulle en kombination av riskstratifiering och utvärdering av fysisk arbetsförmåga kunna ligga till grund för selektion av individer som bör genomgå ytterligare utredning med bildgivande tekniker.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.