Palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19

Lämplig palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19

Många patienter med hög biologisk ålder och stor sjuklighet är inte aktuella för intensivvård utan har störst nytta av ren palliativ behandling vid svår covid-19. Här ges en kort sammanfattning av lämplig symtomlindrande behandling vid svår covid-19.(10 kommentar)

Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling

Covid-19 – aktuell uppdatering om klinisk bild och behandling

Sars-cov-2 orsakar covid-19 genom att infektera celler i luftvägarna via ACE-2-receptorn. Ett fåtal blir kritiskt sjuka, men mortaliteten bland intensivvårdade patienter är hög. Behandlingarna är fortfarande experimentella och studier pågår. Både virusläkemedel och immunmodulerare prövas.(8 kommentar)

Diskprotes – en riskabel behandling av ländryggssmärta

Diskprotes – en riskabel  behandling av ländryggssmärta

Diskprotes medför risk för allvarliga sena komplikationer, vilket har inneburit att metoden globalt minskat i användning och inte får användas i vissa länder. I Sverige ökar dock operationsfrekvensen.(1 kommentar)

Rökning av e-cigaretter kan ligga bakom oklar lungsjukdom

Rökning av e-cigaretter kan ligga bakom oklar lungsjukdom

Inhalation av ånga och gas från e-cigaretter kan orsaka diffus lungsjukdom. Orsaken är sannolikt olika kemikalier, särskilt de smak- och aromämnen som tillsätts e-cigarettvätskan. Arbetare som tillverkat popcorn som innehåller syntetiska tillsatser med smör­smak har uppvisat liknande sjukdomsbild. (2 kommentar)

Swepis har lett till överilade ändringar i förlossningsrutiner

Swepis har lett till överilade ändringar i förlossningsrutiner

Det var befogat att avbryta studien Swepis i förtid, men forskningen bör granskas i sin helhet innan slutsatser dras och rutiner ändras, anser artikelförfattarna till en medicinsk kommentar.

Smartklockor mätte hjärtrytm – väcker frågor om diagnostik

Smartklockor mätte hjärtrytm – väcker frågor om diagnostik

Nyligen har resultat från Apple Heart-studien rapporterats, där fler än 400 000 individer i USA som använder smartklocka för att undersöka sin hjärtrytm inkluderats. Studien väcker frågor om konsumentinitierad dia­gnostik. (9 kommentar)

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras

Socialstyrelsen lanserar nu en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som vänder sig till sjukvårdens huvudmän. Avsikten är att åstadkomma en utveckling av arbetet med patientsäkerhet i Sverige. (1 kommentar)

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes

Nya europeiska riktlinjer om lipidregleringen anger skärpta behandlingsmål, till exempel LDL-kolesterol < 1,4 mmol/l för patienter med mycket hög risk. Statiner rekommenderas i första hand, och en stärkt ställning för patienten och upprättande av en behandlingsplan betonas. (4 kommentar)

Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården

Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården

Läkemedelsverkets nya rekommendationer om behandling vid epilepsi är den sista delen i översynen av den svenska epilepsivården. Tidigare har SBU kommit med en systematisk översikt och utvärdering, och Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för vård vid epilepsi.

Blodtryckssänkande till natten – komplement men inte praxis

Blodtryckssänkande till natten – komplement men inte praxis

Den nyligen publicerade Hygia-studien fann lägre risk för hjärt–kärlsjukdom om blodtryckssänkande läkemedel intogs till natten i stället för på morgonen. Studien är dock behäftad med en rad metodologiska problem och resultaten av kommande studier bör inväntas innan ordinationen ändras. (4 kommentar)

Tidig eller sen konvertering vid förmaksflimmer?

Tidig eller sen konvertering vid förmaksflimmer?

Patienter med förmaksflimmer behandlas ofta med akut el- och läkemedelskonvertering för att återställa sinusrytm, men nya data visar att många patienter spontankonverterar till sinusrytm inom 2 dygn även utan behandling. Är vi för snabba med att konvertera våra förmaksflimmerpatienter med symtom?(3 kommentar)

Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården

Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården

Prioriteringsplattformen formulerar ­centrala idéer om sjukvårdens mål och värden. De kan och bör vara oförändrade, även om förutsättningarna att uppnå dem ändras. Gränserna  för de behov som samhället anser att den offentliga sjukvården ska tillgodose kan ändras utan att de grundläggande målen överges.

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom

Exponeringar på arbetsplatsen kan förklara insjuknandet hos mer än var tionde vuxen med astma, KOL, lungfibros eller pneumoni.

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

Hälso- och sjukvården skulle kunna ta intryck från komplementär och alternativ vård vad gäller den fysiska vårdmiljöns betydelse, kontinuiteten, den tid som ägnas åt den vårdsökande och hur ospecifika effekter kan ses som en tillgång i vården.

Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist

Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist

Nuvarande analysmetoder vid svenska sjukhuslaboratorier för kortisolbestämning i serum och plasma ger lägre nivåer än de metoder som använts tidigare. Med beaktande av felkällor och patientens kliniska bild bedöms ACTH-kortisol­axeln fungera tillfredsställande om P-kortisol >350 nmol/l i morgonprov från ostressad patient eller P-kortisol >450 nmol/l efter Synacthen-injektion.

Mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Män tar avstånd från ett synsätt som sammanlänkar deras självmordsbeteende med depression och psykisk sjukdom. Ett bemötande med fokus på mannens personliga problem och brister ökar mannens förtroende för vården och främjar ökat hjälpsökande. (1 kommentar)

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke

Diagnosen könsdysfori hos unga har ökat mer än 20 gånger på 10 år. Det finns lång erfarenhet av förändring av könstillhörighet för en noga selekterad grupp, men för dem som tillkommit i dagens vidare grupp är långtidsresultaten okända. För att inte skada bör vården överväga om irreversibla åtgärder endast bör göras inom ramen för kliniska studier.(5 kommentar)

Klimateffekterna från anestesin kan minska

Klimateffekterna från anestesin kan minska

De halogenerade gaser som används inom anestesin är kraftfulla växthusgaser. Genom att ersätta den mest potenta växthusgasen desfluran med sevofluran kan klimateffekten minska med 73 procent. Klimateffekterna kan också minska genom att använda intravenösa narkosmedel.(7 kommentar)

Stora variationer i omfattning av psykiatrisk tvångsvård

Stora variationer i omfattning av psykiatrisk tvångsvård

Det finns stora skillnader internationellt i den psykiatriska tvångsvårdens omfattning. Skillnaderna tycks vara oberoende av indikationerna för tvångsvård, vårdbehov eller farlighet och vem som beslutar: domare eller psykiatrer. Det finns även stora skillnader i omfatt­ningen av tvångsvård i Sverige, trots samma lagstiftning.

Arbetet med mödradödlighet kan tjäna som föredöme

Arbetet med mödradödlighet kan tjäna som föredöme

Genom att på nationell nivå följa utfallet av sällsynta oönskade händelser kan både positiva och negativa förändringar snabbare identifieras. Arbetet inom SFOG kan sägas vara en direkt uppmaning till andra specialitetsföreningar att starta liknande verksamheter.