Risk för godtycklig bedömning av ST-läkares kompetens

Risk för godtycklig bedömning av ST-läkares kompetens

Vi har noterat stora skillnader i bedömningen av ST-läkares uppnådda specialistkompetens i internmedicin både inom och mellan sjukhus. Det finns risker för ojämlik och orättvis bedömning av uppnådd specialistkompetens. (1 kommentar)

Läkemedel i klinisk praxis: Hur får vi bättre kunskap?

Läkemedel i klinisk praxis: Hur får vi bättre kunskap?

Det behövs bättre nationell samordning av läkemedelsuppföljning. Befintlig kompetens inom klinisk epi­demio­logi behöver tillvaratas bättre. En oberoende och långsiktig finansiering av medicinskt och samhälleligt viktiga uppföljningsstudier måste säkras. (3 kommentar)

Kateterablation – mer än bara symtomlindring?

Kateterablation – mer än bara symtomlindring?

Nya studier visar att ablation av förmaksflimmer sannolikt leder till mer än enbart symtomlindring. Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt tycks ha minst lika stor nytta av ablation som patienter utan hjärtsvikt.

Alltför många inkluderas i vårdförlopp urinblåsecancer

Hos mindre än 1 procent av dem under 75 år som inkluderats i standardiserat vårdförlopp för urinblåsecancer med makroskopisk hematuri och bakteriuri och/eller symtom som vid urinvägsinfektion diagnostiseras en cancer. Det är därför inte motiverat att de inkluderas i standardiserat vårdförlopp. Tyst makroskopisk hematuri är däremot ofta orsakat av blåscancer, och det är angeläget att den utreds.(19 kommentar)

Kortare preoperativ fasta för barn bör övervägas

Kortare preoperativ fasta för barn bör övervägas

Många barn fastar längre än nödvändigt före operation, vilket innebär både fysiska och psykiska påfrestningar. Den europeiska barnanestesiföreningen rekommenderar nu 1 timmes fasta för klar dryck. 

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras. Huvudändringen är att »I« nu betyder »känslig vid ökad antibiotikaexponering«. Det innebär att medlet behöver inte undvikas, men doseringen måste anpassas för den lägre känsligheten.

PCSK9-hämmare kan minska total dödlighet

PCSK9-hämmare kan minska total dödlighet

Resultaten från ODYSSEY-studien visar positiva kliniska resultat på kardiovaskulär kärlsjukdom i sekundär prevention. Jämfört med den tidigare publicerade FOURIER-studien visade resultaten i ODYSSEY även på minskad total dödlighet. (8 kommentar)

Läkaren har en nyckelroll i vårdarbetet med levnadsvanor

Läkaren har en nyckelroll i vårdarbetet med levnadsvanor

Socialstyrelsens nya preventiva riktlinjer betonar vikten av att stödja levnadsvane­förändringar hos personer med särskild risk. Läkarkåren har här en nyckelroll. En stor majoritet av patienter som samtalar om levnadsvanor vid kontakter med vården gör det med en läkare.

Kognitiv psykoterapi och antidepressiva

Kognitiv psykoterapi och antidepressiva

Kognitiv psykoterapi kan minska risken för återfall hos patienter med återkommande okomplicerade depressioner och pågående långtidsbehandling med antidepressiva. För patienter som önskar avbryta sin antidepressiva medicinering kan kognitiv psykoterapi under nedtrappningen vara ett effektivt alternativ för att minska återfall. (1 kommentar)

Läkares personkännedom sparade liv och resurser

En amerikansk studie visade att personlig kännedom om patienten sparade resurser och minskade mortalitet. En ny svensk primärvårdsorganisation med personlig listning på läkare skulle bidra till ökad kontinuitet samt lösa arbetsmiljöproblem.(5 kommentar)

Lågriskkonsumtion av alkohol – nu stöd för lägre gränser

Lågriskkonsumtion av alkohol – nu stöd för lägre gränser

Ny forskning rekommenderar sänkta gränser för lågriskkonsumtion av alkohol: max 100 gram per vecka. Något skydd för död i hjärt–kärlsjukdom ses inte med alkohol. Insjuknandet i hjärtinfarkt var lägre, men inte dödligheten. För övriga hjärt–kärlsjukdomar ökade såväl insjuknande som dödlighet.

Årets Nobelprisbelönta anti­kroppar i cancervården

Årets Nobelprisbelönta anti­kroppar i cancervården

Antikroppsbehandling mot cancer är rutin sedan många år, men det är först med introduktionen av årets »Nobelprismediciner« som immunterapi har etablerats som en huvudsaklig behandling. Lovande pågående forskning inom immunterapiområdet innefattar T-celler, immun­stimulerande genterapi och kombinationer av olika immunterapier samt kombinationer av immunterapi och cytostatika. 

Labbdiagnostik av sällsynta sjukdomar kan bli bättre

Labbdiagnostik av sällsynta sjukdomar kan bli bättre

Förbättrad diagnostik av sällsynta sjukdomar beror både på sjukvårdspersonalens kunskaper och på tillgången till effektiva diagnostiska metoder.

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg

Konsekvenser av en omreglerad spelmarknad för individer med spelproblematik bör förutses och hanteras. Åtgärder behövs för att optimera samverkan mellan vård och socialtjänst och övriga som är ansvariga i frågor som berör problematiskt spelande.(1 kommentar)

Rökavvänjning – ännu under­utnyttjad räddning för många

Rökavvänjning – ännu under­utnyttjad räddning för många

Sverige har mer än 800 välutbildade men under­utnyttjade tobaksavvänjare. De kan erbjuda Socialstyrelsens rekommenderade »kvalificerat rådgivande samtal« kombinerat med läkemedel. E-cigaretter och »heat not burn«-produkter saknar vetenskapligt stöd som rökavvänjningshjälp. Läkarkåren borde agera mot politiker och beslutsfattare för ett rökfritt Sverige 2025, skriver Hans Gilljam.(1 kommentar)

Sveriges bottenplacering i OECD:s rankning används fel

Sveriges bottenplacering i OECD:s rankning används fel

Sverige har i flera år haft det lägsta antalet patientbesök per läkare vid OECD:s internationella jämförelse. Mätetalet blir relativt lågt, eftersom Sverige överrapporterar antalet läkare och underrapporterar antalet besök. Antal patientbesök per läkare avspeglar olika sjukvårdssystems konstruktion men är inte ett lämpligt mått på effektivitet. (1 kommentar)

Nya europeiska riktlinjer för behandling av hypertoni

Nya europeiska riktlinjer för behandling av hypertoni

De europeiska hypertoniriktlinjerna har nyligen reviderats. Bland annat rekommenderas för patienter <65 år med hypertoni ett systoliskt blodtrycksmål på 120–129 mm Hg och att alla >18 år ska få blodtrycket mätt och dokumenterat minst vart femte år. (4 kommentar)

Genombrott inom diagnostik av prostata­cancer

Genombrott inom diagnostik av prostata­cancer

Prostatacancerdiagnostik med PSA-prov och systematiska vävnadsprov leder till betydande överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös cancer. PSA-testningen i Sverige är osystematisk, ojämlik, ineffektiv och mycket resurskrävande. Vi ser nu ett paradigmskifte till organiserad, riskstratifierad, sekventiell och riktad diagnostik.(2 kommentar)

Riskstratifiering vid pulmonell arteriell hyper­tension

Riskstratifiering vid pulmonell arteriell hyper­tension

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) beror på sammandragning, remodellering och in situ-trombotisering i små lung­artärer. Riskstratifiering från den europeiska kardiologföreningen (ESC) och European Respiratory Society (ERS) är ett nytt sätt att utvärdera kliniskt status vid sjukdomen.

Tidig och adekvat transfusion vid massiv blödning räddar liv

Tidig och adekvat transfusion vid massiv blödning räddar liv

Vid massiv blödning är adekvat initialt omhändertagande avgörande. Primärt är att stoppa blödningen, medan blod, plasma och trombocyter ges i balanserad proportion. Subnormalt blodtryck tillåts under begränsad tid, utom vid samtidig skallskada. I behandlingen ingår tranexamsyra, kalcium och fibrinogen liksom reversering av blödningsfaciliterande läkemedel.