Denna webbplats vänder sig till läkare
Paradigmskifte i behandlingen av fetma och typ 2-diabetes

Paradigmskifte i behandlingen av fetma och typ 2-diabetes på väg

Inom några år kan vi ha tillgång till en klass av läkemedel vars effekter på kroppsvikt och glukos­kontroll börjar närma sig dem man ser vid bariatrisk kirurgi, skriver Mikael Rydén. (3 kommentarer)

Ni hjälpte oss att överleva som nyfödda – men hur ska vi leva?

Ni hjälpte oss att överleva som nyfödda – men hur ska vi leva?

Så uttrycker unga vuxna sin önskan i en arbetsgrupp 2022–2023 om »nya överlevare« med bland andra Prematurföreningen och Barnläkarföreningen, skriver Ulrika Ådén och medförfattare. De flesta barn födda i graviditetsvecka 22–23 har ett långvarigt behov av vård och stöd under barndomen.

Chefläkarens roll belyst från ett säkerhetsteoretiskt perspektiv

Chefläkarens roll belyst från ett säkerhetsteoretiskt perspektiv

Grundförutsättningen för att en chefläkare ska kunna bedriva ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete är att denne har en sådan ställning i organisationen att hon eller han kan överblicka och påverka patientsäkerhetsarbetet, skriver Pelle Gustafson och Hans Rutberg.

Epileptiska anfall och körkort – detta gäller

Epileptiska anfall och körkort

Efter ett första epileptiskt anfall föreligger i normalfallet körkortshinder i 6 månader för lägre behörigheter och 5 år för högre behörigheter. Vid epilepsidiagnos gäller längre tider. Varje läkare har skyldighet att agera utifrån trafikmedicinskt regelverk.

Förbättringskunskap behöver fortsatt tillämpas i vården

Förbättringskunskap behöver fortsatt tillämpas i sjukvården

Förbättringskunskap, som i Sverige har fått stöd av lagar och föreskrifter, behöver tillämpas av såväl kliniska medarbetare som ledare och uppdragsgivare för att möta kommande utmaningar för hälso- och sjukvården.

Är koloskopi rätt metod för att screena för kolorektalcancer?

Är koloskopi rätt metod för att screena för kolorektalcancer?

En aktuell studie väcker oväntade frågor om koloskopi som primär metod. Om resultaten håller trots frågorna i den här studien blir det svårt att motivera koloskopi som primär screeningmetod för kolorektalcancer.  (1 kommentar)

Antiviral tablettbehandling av covid-19 – ett värdefullt tillskott

Antiviral tablettbehandling av covid-19 – ett värdefullt tillskott

Paxlovid är ett värdefullt tillskott för behandling av personer med hög risk för allvarlig covid-19. Men en uppdaterad hälsoekonomisk analys och tydliga riktlinjer för testning är önskvärda. Före insättning av Paxlovid krävs en noggrann läkemedelsgenomgång.

Vad är en depression – och hur ska dess tillstånd klassas?

Depressionens validitet måste börja tas på allvar

Forskningen måste börja ta depressionens validitet på allvar. Frågan om hur tillståndet ska klassificeras förtjänar att fördjupas, skriver Johan Bengtsson. (3 kommentarer)

Förskrivningsrätten är ett ansvar som kräver träning

Förskrivningsrätten är ett stort ansvar som kräver förberedelser

Framtida kollegor behöver vara förberedda på den fria förskrivningsrätt som är unik för läkarens yrkesroll. I det nya 6-åriga läkarprogrammet ger EPA (entrustable professional activities), »förtroendebaserade professionella aktiviteter«, en ram för att träna och utvärdera läkemedelsbehandlingens alla delar.

Studie avfärdar fördelar med blodtryckssänkande till natten

Studie avfärdar fördelar med blodtryckssänkande till natten

Den tidigare uppmärksammade och kritiserade Hygia-studien, som påstods visa en dramatisk positiv effekt av att ta blodtrycksläkemedel på kvällen i stället för på morgonen, har nu falsifierats av den väl genomförda Time-studien. Dessa två studier visar vikten av att granska och replikera överraskande fynd innan de tolkas som sanning, skriver Mattias Brunström och Per Svensson.

Äntligen finns det evidens för behandling av HFpEF

Äntligen evidens för behandling vid hjärtsvikt med bevarad EF

Den europeiska kardiologföreningen ESC ska ge en klass IA-rekommendation för natriumglukossamtransportör 2 (SGLT2)-hämmare vid behandling av hjärtsvikt med ejektionsfraktion (EF) >40 procent. Det är ett historiskt genombrott på hjärtsviktsområdet, skriver författarna och svarar på tre centrala frågor. (3 kommentarer)

Öppen kranskärlskirurgi eller PCI – stora skillnader i landet

Öppen kranskärlskirurgi eller PCI – stora skillnader i landet

Alla riktlinjer rekommenderar att beslut om revaskulariseringsmetod för icke-akuta patienter ska fattas vid en multidisciplinär behandlingskonferens. Avsteg ska endast ske på strikta indikationer som man lokalt/regionalt har kommit överens om i förväg, skriver Anders Jeppsson och Örjan Friberg.

Vi ifrågasätter blodtrycksmål vid diagnosen kronisk njursjukdom

Vi ifrågasätter blodtrycksmål vid diagnosen kronisk njursjukdom

KDIGO-riktlinjen för blodtrycksbehandling för patienter med kronisk njursjukdom som inte har dialysbehandling har svag evidens och är förknippad med risker, skriver Jan Melin och Aso Saeed. (1 kommentar)

Sverige kan ta täten i klinisk forskning igen – om vi vill!

Sverige kan ta täten inom klinisk forskning igen – om vi bara vill!

Det menar Henrik Sjövall, Johan Brun och Boo Edgar som här sammanfattar några nyckelobservationer i Vetenskapsrådets utredning av stödstrukturer för svensk klinisk forskning. (2 kommentarer)

Rekommendationer för vaccin mot covid-19 borde förtydligas

Rekommendationer för vaccin mot covid-19 borde förtydligas

»Vår bedömning är att höstens påfyllnadsdos absolut bör rekommenderas också till friska personer över 50 år« skriver Helena Hervius Askling och Magnus Gisslén och efterlyser tydligare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Annars finns det risk för att den socioekonomiska ojämlikheten i vaccinationstäckning ökar ytterligare. (1 kommentar)

»Äta ohälsosamt tio gånger så farligt som att vara inaktiv«

»Äta ohälsosamt tio gånger så farligt som att vara inaktiv«?

Siffror från Global Burden of Disease bygger på orimliga mätdata för fysisk aktivitet. Felaktiga uppgifter om levnadsvanors inverkan på sjukdomsbördan kan få allvarliga konsekvenser för folkhälsoarbetet, skriver tre professorer. (2 kommentarer)

Låt Sil bli kärnan i framtidens kunskaps- och beslutsstöd

Låt Sil bli kärnan i framtidens kunskaps- och beslutsstöd

Socialstyrelsen bör få i uppdrag att föreslå en modell som garanterar jämlik tillgång till farmakologiska kunskaps- och beslutsstöd inom sjukvården. Det skriver Lars L Gustafsson, Birgit Eiermann och Mikael Hoffmann. (1 kommentar)

Ta fyra blododlingsflaskor i en och samma venpunktion

Ta fyra blododlingsflaskor i en och samma venpunktion

Av tradition har i Sverige tagits fyra blododlingsflaskor uppdelat på två venpunktioner. Nya studier visar att fyra blododlingsflaskor i samma venpunktion ger likvärdigt resultat och fler erhållna blododlingsflaskor. Fyra blododlingsflaskor i samma venpunktion blir därför rekommenderad rutinmetod för blododling i svensk sjukvård.

AV-knutan – hjärtats »svarta låda« med många funktioner

AV-knutan – en gåtfull »svart låda« med många funktioner

»A riddle wrapped in a mystery inside an enigma«. Så beskrev en av elektrofysiologins frontfigurer, Douglas P Zipes, AV-knutan. Men vad är och gör den gåtfulla AV-knutan?

Mänsklighetens ödesfrågor – genombrott eller sammanbrott?

Mänsklighetens ödesfrågor – genombrott eller sammanbrott?

För ett genombrott måste människans genetiskt betingade stuprörstänkande och kortsiktighet övervinnas, skriver Lennart Levi. (1 kommentar)