Triglyceridrika lipoproteiner – farligare än LDL-kolesterol?

Triglyceridrika lipoproteiner – farligare än LDL-kolesterol?

Lipoproteinanalyser visar att det är kolesterolhalten i triglyceridrika lipoproteiner som synes gynna uppkomsten av aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.  (3 kommentarer)

Potentiellt orsakssamband mellan sars-cov-2 och diabetes

Möjligt att orsakssamband finns mellan sars-cov-2 och diabetes

Även om den kliniska erfarenheten av att diabetes har ökat under pandemiåret är tämligen entydig, och flera attraktiva hypoteser för detta existerar, måste kommande analyser av incidens av olika typer av diabetes och i olika åldersgrupper inväntas innan det går att svara på om sars-cov-2 kan orsaka diabetes. (1 kommentar)

Stöd för polypiller i hjärt–kärlprevention

Stöd för effekt av polypiller i kardiovaskulär prevention

Strategin att använda polypiller för primär prevention av kardiovaskulär sjukdom har lanserats för att förenkla läkemedelsbehandling. Studier i Iran samt internationellt (TIPS-3) har visat en preventiv kardiovaskulär effekt jämfört med placebo, tillsammans med eller utan ASA.

Tocilizumab bör övervägas i tidigt skede av svår covid-19

Tocilizumab bör övervägas i tidig försämringsfas av svår covid-19

Det finns tydliga belägg för att tocilizumab som tilläggsbehandling till steroider minskar mortaliteten när det ges tidigt i förloppet vid kritisk covid-19. Tocilizumab bör därför övervägas vid försämring med behov av behandling med nasal högflödesbehandling, non-invasiv ventilation eller mekanisk ventilation.

Faktor Xa-hämmare likvärdiga med lågmolekylärt heparin

Faktor Xa-hämmare likvärdiga med lågmolekylärt heparin

Faktor Xa-hämmare har visat sig vara minst lika effektiva som lågmolekylärt heparin för att förhindra recidiv vid cancerassocierad venös tromboembolism samt medför en liknande blödningsrisk.

Även hos äldre kan sänkt LDL minska kardiovaskulär risk

Även hos äldre kan sänkt LDL ge minskad risk för hjärtsjukdom

I en metaanalys publicerad i Lancet var den relativa riskreduktionen av behandling riktad mot LDL densamma för patienter över och under 75 år. (2 kommentarer)

Det är hög tid att utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Det är hög tid att utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Läkarna måste vara mer involverade i vårdavdelningarnas interna arbete och utveckling. (3 kommentarer)

Korsreagerande antikroppar vid covid-19 behöver studeras

Korsreagerande antikroppar vid covid-19 behöver studeras mer

»Original antigenic sin« (»antigenbetingad arvsynd«) är ett känt begrepp inom virologisk serologi. Det innebär för närbesläktade virus att immunsystemet väljer att först reagera mot det tidigare virusets antigener. På så sätt skulle ett närbesläktat virus kunna fördröja och försvaga svaret mot sars-cov-2. (1 kommentar)

Använd inte skörhetsskattning för handläggning på individnivå

Använd inte skörhetsskattning för handläggning på individnivå

Användning av olika skattningsskalor för samma grupp äldre personer ger mycket olika förekomst av skörhet. Evidensläget för behandling av skörhet är mycket svagt.  (1 kommentar)

Behandling av akondroplasi är på väg – kan ge nya möjligheter

Behandling av akondroplasi på väg – kan ge nya möjligheter

Behandling med vosoritid normaliserar tillväxthastigheten hos barn med akondroplasi. Det är troligt att vosoritid och andra liknande behandlingar kommer att öka tillväxten även vid andra former av genetisk kortvuxenhet.

Dödligheten förändras hos immigranter med diabetes

Dödligheten förändras hos immigranter med diabetes

Tid i Sverige har negativ inverkan på överlevnaden, och andra generationens immigranter uppvisar snarare högre dödlighet än personer utan migrationsbakgrund. (4 kommentarer)

Svensk EKG-presentation är logisk och lättförståelig

Svensk EKG-presentation är både logisk och lättförståelig

I Sverige presenteras EKG sedan fyra decennier i anatomisk ordningsföljd enligt Cabrera, vilket skiljer sig från internationell EKG-presentation. (4 kommentarer)

Screening för förmaksflimmer –  uppdatering i väntan på evidens

Screening för förmaksflimmer – uppdatering i väntan på evidens

Flera mycket stora studier pågår och kommer att ge svar på frågan om screening kan reducera risken för stroke.

Kontinuerlig glukosmätning alternativ vid typ 2-diabetes

Kontinuerlig glukosmätning är ett alternativ vid typ 2-diabetes

Det har i flera studier visats att kontinuerlig glukosmätning (CGM) ger patienter med typ 1-diabetes en förbättrad glykemisk kontroll. För patienter med typ 2-diabetes finns det inte lika stort vetenskapligt underlag. Indikation för CGM vid typ 2-diabetes är bristande glukoskontroll trots flerdosinsulin eller återkommande allvarliga hypoglykemier.

Nya ESC-råden om hjärtinfarkt tydliggör att svenska riktlinjer behöver uppdateras

Nya ESC-råd om hjärtinfarkt – behov av nationell uppdatering

Europeiska kardiologföreningens nya riktlinjer för patienter med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning är värdefulla, men inte problemfria. Det är nu viktigt att arbetet med de nationella riktlinjerna återupptas.

Covid-19 hos gravida ofta lindrig – svår sjukdom kan dock uppstå

Covid-19 hos gravida ofta lindrig – svår sjukdom kan dock uppstå

Gravida med covid-19 blir ofta lindrigt sjuka, men infektionen kan leda till svår intensivvårdskrävande sjukdom under andra halvan av graviditeten, särskilt om andra riskfaktorer föreligger. Sannolikt finns ingen ökad risk för sjuklighet hos barnet, men risken ökar för förtidsbörd och därmed för komplikationer. (1 kommentar)

Dexametason har studerats betydligt mer än betametason

Dexametason har studerats betydligt mer än betametason

Vid behov av glukokortikoidernas antiinflammatoriska och immunsuppressiva effekter används i Sverige oftast betameta­son trots att den absoluta merparten av kliniska studier är utförda med dexameta­son. (3 kommentarer)

Ett flertal diagnoser hos barn var lika vanliga 1990 som i dag

Ett flertal diagnoser hos barn var lika vanliga 1990 som de är i dag

Prevalensen av psykiatriska och neurologiska diagnoser bland barn och unga i Sverige har enligt epidemiologiska studier inte ökat sedan 1990.  (6 kommentarer)

För tidigt föddas vård viktig även under tonår och vuxenliv

För tidigt föddas vård viktig även under tonår och vuxenliv

För tidigt födda barn har ökade hälsorisker även i vuxen ålder, och långtidsuppföljning är viktig. Den aktuella delstudien är unik i sitt slag och visar att en stor andel av dessa individer upplever sig må lika bra som sina jämnåriga, också i vuxen ålder, skriver Ulrika Ådén och medförfattare.

Framtida testning för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

Framtida testande för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

PCR-test för sars-cov-2 är värdefulla för diagnostik och ska tolkas i klinisk kontext. Kvalitetskontroll är nödvändig för att undvika falskt positiva och falskt negativa resultat. Antigentest för sars-cov-2 har stor potential som epidemiologiskt instrument.