Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården

Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården

Prioriteringsplattformen formulerar ­centrala idéer om sjukvårdens mål och värden. De kan och bör vara oförändrade, även om förutsättningarna att uppnå dem ändras. Gränserna  för de behov som samhället anser att den offentliga sjukvården ska tillgodose kan ändras utan att de grundläggande målen överges.

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom

Exponeringar på arbetsplatsen kan förklara insjuknandet hos mer än var tionde vuxen med astma, KOL, lungfibros eller pneumoni.

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

Hälso- och sjukvården skulle kunna ta intryck från komplementär och alternativ vård vad gäller den fysiska vårdmiljöns betydelse, kontinuiteten, den tid som ägnas åt den vårdsökande och hur ospecifika effekter kan ses som en tillgång i vården.

Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist

Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist

Nuvarande analysmetoder vid svenska sjukhuslaboratorier för kortisolbestämning i serum och plasma ger lägre nivåer än de metoder som använts tidigare. Med beaktande av felkällor och patientens kliniska bild bedöms ACTH-kortisol­axeln fungera tillfredsställande om P-kortisol >350 nmol/l i morgonprov från ostressad patient eller P-kortisol >450 nmol/l efter Synacthen-injektion.

Mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Män tar avstånd från ett synsätt som sammanlänkar deras självmordsbeteende med depression och psykisk sjukdom. Ett bemötande med fokus på mannens personliga problem och brister ökar mannens förtroende för vården och främjar ökat hjälpsökande. (1 kommentar)

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke

Diagnosen könsdysfori hos unga har ökat mer än 20 gånger på 10 år. Det finns lång erfarenhet av förändring av könstillhörighet för en noga selekterad grupp, men för dem som tillkommit i dagens vidare grupp är långtidsresultaten okända. För att inte skada bör vården överväga om irreversibla åtgärder endast bör göras inom ramen för kliniska studier.(5 kommentar)

Klimateffekterna från anestesin kan minska

Klimateffekterna från anestesin kan minska

De halogenerade gaser som används inom anestesin är kraftfulla växthusgaser. Genom att ersätta den mest potenta växthusgasen desfluran med sevofluran kan klimateffekten minska med 73 procent. Klimateffekterna kan också minska genom att använda intravenösa narkosmedel.(7 kommentar)

Stora variationer i omfattning av psykiatrisk tvångsvård

Stora variationer i omfattning av psykiatrisk tvångsvård

Det finns stora skillnader internationellt i den psykiatriska tvångsvårdens omfattning. Skillnaderna tycks vara oberoende av indikationerna för tvångsvård, vårdbehov eller farlighet och vem som beslutar: domare eller psykiatrer. Det finns även stora skillnader i omfatt­ningen av tvångsvård i Sverige, trots samma lagstiftning.

Arbetet med mödradödlighet kan tjäna som föredöme

Arbetet med mödradödlighet kan tjäna som föredöme

Genom att på nationell nivå följa utfallet av sällsynta oönskade händelser kan både positiva och negativa förändringar snabbare identifieras. Arbetet inom SFOG kan sägas vara en direkt uppmaning till andra specialitetsföreningar att starta liknande verksamheter.

Fragilitetsfrakturer bör förebyggas på bred front

Fragilitetsfrakturer bör förebyggas på bred front

Atypiska femurfrakturer kan uppkomma efter långvarig bisfosfonatbehandling. Innan frakturen blir komplett får patienten ofta ospecifik värk i ljumske/lår. Det är nödvändigt att bedöma patienter med upprepade fall och frakturer inte bara utifrån bentäthet, utan även i ett holistiskt och bredare perspektiv. (1 kommentar)

Mindfulness för att förebygga utbrändhet i sjukvården

Mindfulness för att förebygga utbrändhet i sjukvården

Stress och utmattning är ett växande problem i läkarkåren. Medveten närvaro, mindfulness, i andning och kroppen ökar fokus och ger återhämtning. Medkänsla kan generera positiva känslor som antidot mot empatitrötthet.

Överbehandlar vi patienter med gallgångssten?

Överbehandlar vi patienter med gallgångssten?

Såväl gallgångssten som endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) kan orsaka ikterus, pankreatit och kolangit. Det är oklart vad som på sikt är farligast, obehandlad asymtomatisk gallgångssten eller ERCP. Tre retrospektiva studier har funnit ökad risk för ERCP-orsakade komplikationer vid behandling av asymtomatisk gallgångssten jämfört med symtomatisk. (2 kommentar)

Civil–militär samverkan behövs för att klara masskadelägen

Den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa har medfört förändrade krav på den svenska försvarsförmågan och ett behov av att Sverige upprättar ett modernt totalförsvar.

Ny behandlingsregim kan bli möjlig vid infektiös endokardit

Ny behandlingsregim kan bli möjlig vid infektiös endokardit

Intravenös antibiotikabehandling följd av peroral är säker för utvalda patienter med infek­tiös endokardit. Peroral behandling ska i nuläget ske med två antibiotikapreparat under strukturerad uppföljning. Formerna för antibiotikabehandling vid endokardit kommer i framtiden sannolikt att variera.

God och jämlik vård för nyanlända barn med CP

God och jämlik vård för nyanlända barn med CP

Andelen utrikes födda barn med cerebral pares ökade under 2000-talet, och det fanns en oro inom barnsjukvården att inte räcka till och kunna erbjuda tillräcklig vård.

Skafoideumfrakturer – viktigt med korrekt diagnos i tid

Skafoideumfrakturer – viktigt med korrekt diagnos i tid

Kunskap om skafoideumfraktur och handledstrauma är i dag omfattande, men viktigt är att föra ut den till alla ortopeder, akutläkare, allmänläkare och övriga som kommer i kontakt med handledstrauma. En missad skafoideumfraktur leder till allvarliga bestående resttillstånd.

Det första steget för ett svenskt njurbytesprogram

Det första steget för ett svenskt njurbytesprogram

Förhoppningsvis kommer den första svenska erfarenheten av ett njurbytesprogram att leda till en fortsatt verksamhet och fler transplantationer med levande donatorer, som har flera fördelar.

Intrabronkiella ventiler ger god effekt – hos rätt patient

Intrabronkiella ventiler ger god effekt – hos rätt patient

Intrabronkiella ventiler kan avsevärt förbättra lungfunktion och livskvalitet hos vissa patienter med gravt emfysem. Bäst resultat fås vid heterogena emfysem: ju större skillnader i lungans elasticitet, desto bättre resultat. Risker finns, men de är ganska små. Ingreppen bör endast ske på centrum med erfarenhet.

Nytänkande behövs vid utmattningssyndrom

Nytänkande behövs vid utmattningssyndrom

Studien om yrkesspecifik behandling av lärare sjukskrivna för utmattningssyndrom flyttar fokus från generella åtgärder på individnivå till mer specifika som innefattar en yrkesgrupp och organisationen. Det är lovvärt, eftersom problem identifieras bäst av insatta och ska lösas där de hör hemma. Med tanke på det exklusiva och kostsamma genomförandet med få deltagare krävs dock ytterligare studier. 

Allmän TBE-vaccination ger hälsovinst till rimlig kostnad

Allmän TBE-vaccination ger hälsovinst till rimlig kostnad

Beräknat på ett livstidsperspektiv är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för samhällsfinansierad TBE-vaccination i ett område med TBE-incidens och sjukvårdskostnader motsvarande Stockholms län 28 000–161 000 kronor, beroende på ålder vid vaccinationsstart. Kostnaden är lägre än vad som vanligtvis brukar anses rimlig när hälso- och sjukvårdens insatser ska prioriteras.