Hål i välfärden

Folkhälsoinstitutet presenterade i oktober 2005 en rapport som dokumenterar Sveriges folkhälsopolitik. Rapporten bygger på en rikstäckande enkätundersökning som genomfördes 2004 och upprepades 2005. Totalt deltog 33000 respektive 40000 personer i undersökningarna. I rapporten anges att tandhälsa är en viktig bestämningsfaktor för god folkhälsa. Dålig tandhälsa sänker livskvalitet, försämrar sociala relationer och är ett hinder för […]

IT borde göra vården säkrare och bättre

Under våren 2005 använde drygt 95 procent av primärvårdens enheter elektroniska journaler, medan knappt 60 procent av sjukhusen hade någon form av datoriserad vårddokumentation. Om några år beräknas datoriseringsgraden inom slutenvården ha ökat till 90 procent. Stora förväntningar knyts till informationstekniken. Det borde med IT vara möjligt att snabbt få information om en patient, vilket […]

Övervikt, fetma … och BMI

Trots att övervikt och fetma är förknippade med högt blodtryck, lipidrubbningar, diabetes, rubbningar i koagulation och fibrinolys samt inflammation har det tagit lång tid att fastställa sambandet mellan fetma och hjärtinfarkt. Så sent som 1985 hävdade auktoriteter på området att ett sådant samband inte existerade [1]. Men medan serumkolesterol, rökning och hypertoni sedan länge varit […]

Barn blir lika sjuka av influensa som äldre

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm är ett föredöme när det gäller att »bokföra« inneliggande barn med infektioner, vilket ger möjlighet till viktiga epidemiologiska data när det gäller vårdtyngd. Ett exempel i detta nummer av Läkartidningen är artikeln av Gordana Bogdanovic och medarbetare om influensa hos barn. Vintern 2003–2004 påvisades influensa hos 96 (varav 55 under […]

Allergitermer ställs på sin spets

I veckans nummer av Läkartidningen presenterar en grupp allergiexperter från olika berörda specialiteter en svensk version av en internationell rapport om terminologin vid allergiska och närliggande sjukdomar. Rapporten har föregåtts av arbete inom en europeisk arbetsgrupp, i vilken SGO Johansson varit drivande, med syfte att samordna och revidera nomenklaturen. Specialiseringen inom medicinen i flera skilda […]

Prostatacancer – kan onödig terapi undvikas?

Incidensen av prostatacancer i Sverige har ökat kraftigt under senare år, och ökningen föreligger framför allt i den lägsta åldersgruppen (50–69 år), medan incidensen hos de äldsta männen minskar [1]. Till stor del beror detta på tidigare upptäckt tack vare utbredd användning av blodprovstest av PSA (prostataspecifikt antigen). Fördelen med att diagnostisera sjukdomen tidigt är […]

Komjölkshydrolysat till riskbarn ger lika bra allergiskydd som bröstmjölk

I en artikel i Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine har Hays och Wood presenterat en granskning av alla prospektiva kontrollerade studier som jämfört hydrolyserad komjölk med vanliga komjölksbaserade tillägg och bröstmjölk [1]. Granskningen omfattar studier som publicerats från 1985 till och med 2003. Syftet har varit att utröna huruvida den hydrolyserade mjölken hos riskbarn […]

Samband hungersnöd–schizofreni

I en klassisk artikel har Susser och Lin beskrivit hur barn födda i samband med den holländska hungervintern 1945– 1946 hade fördubblad risk för schizofreni jämfört med barn födda under normala förhållanden [1]. Undernäring hos modern har varit den allmänt accepterade förklaringen till detta fynd, och artikeln blev därmed en viktig stimulans för fortsatt forskning […]

Epidemiologi och sjuka hus-syndrom – en olämplig kombination

Många söker sjukvård för symtom som huvudvärk, trötthet, slemhinneirritation och liknande, men ofta kan moderna medicinska undersökningsmetoder inte påvisa kroppsliga avvikelser. Kombinationer av sådana symtom ges ibland namn efter sina dominerande uttryck eller efter sammanhangen där de uppträder: t ex utbrändhet, kroniskt trötthetssyndrom, el-känslighet, multipel kemisk överkänslighet och sjuka hus-syndromet. De kan få samlingsbeteckningar, varav […]

Klopidogrel bör ges som standard

Klopidogrel, som tillägg till acetylsalicylsyra (ASA), minskar risken för en ny ischemisk händelse vid instabil angina och icke-ST-höjningsinfarkt [1]. Däremot har effekten av klopidogrel vid akut ST-höjningsinfarkt inte tidigare studerats. I Sverige är perkutan koronarintervention (PCI) idag den vanligaste reperfusionsmetoden vid ST-höjningsinfarkt, och trombocythämning med både ASA och klopidogrel är standardterapi vid PCI med stentimplantation. […]

Lägre LDL-kolesterol är bättre!

År 2005 har bjudit på tre studier som belyser betydelsen av LDL-kolesterolsänkningens storlek vid statinbehandling för effekten på hjärt–kärlsjukdom. Tidigare har studien »Treating to New Targets« (TNT) [1] kommenterats i Läkartidningen [2]. Senare har ytterligare två studier publicerats: dels »Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering« (IDEAL) [3], dels metaanalysen Cholesterol Treatment Trialists’ […]

Helicobacter pylori
gav paradigmskifte

Att 2005 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades Robin Warren och Barry Marshall, som identifierade »magsårsbakterien« Helicobacter pylori, är både logiskt och efterlängtat. Deras artikel i Lancet 1983 [1] om påvisande av bakterier vid kronisk gastrit passerade ganska spårlöst förbi bland kliniker. Artikeln året därpå, i vilken nära association till magsår visades, skapade dock […]

Astmaliknande tillstånd ännu ofullständigt kartlagda

Vid astmaliknande tillstånd beskriver patienterna symtom som »liknar« astma, dvs andnöd, hosta, tryck över bröstet och slem mm, men någon bronkobstruktion, reversibilitet eller reaktion vid histamin-/metakolinprovokation kan inte påvisas, och patienterna förbättras inte av behandling med bronkdilaterare eller inhalationssteroider. Patientgruppen är frustrerande, eftersom patienterna återkommer med sina symtom och man undrar om de verkligen tagit […]

Kostråd skall baseras på evidens

The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) har presenterat reviderade, evidensbaserade kostråd för att förebygga och behandla diabetes [1]. Även om kostråden också tidigare varit »evidensbaserade« innebär detta arbete, med en formalisering av rekommendationerna i enlighet med reglerna för evidensbaserad medicin, ett viktigt steg framåt. […]

Ärftlighet och psykologi styr resultat av diskbråckskirurgi

I tidskriften Pain (som ges ut av International Association for the Study of Pain) har tre artiklar om diskbråck och diskdegenerativ sjukdom publicerats [1-3], och i dessa artiklar belyses sjukdomspanoramat i ett brett perspektiv. Etiologin till diskbråck och diskdegenerativ sjukdom är multifaktoriell och inbegriper orsaker såsom belastning, trauma, obesitas, stress och genetiska faktorer. Gemensamt är […]

Amerikansk långtidsuppföljning visar på allvarliga funktionsbegränsningar

I Sverige föds cirka 240 barn per år efter en graviditetslängd understigande 28 veckor [1]. Den graden av underburenhet motsvaras av den födelsevikt (

Klena data om läkemedel vid hjärtstopp

Baserat på tillgänglig litteratur har man kalkylerat att bland patienter i hela Europa som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus kan mellan 20000 och 30000 människor varje år räddas till livet. Detta är en siffra som dramatiskt skulle kunna öka om ännu bättre behandling kunde erbjudas. Behandlingen av patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus brukar […]

Svenska, extremt underburna barn klarar sig bättre, internationellt sett

Vården av mycket omogna barn diskuteras intensivt i västvärlden. Orsaken är främst den relativt höga andel barn som drabbas av svåra skador i nyföddhetsperioden och som också riskerar problem senare i livet. Olika uppfattningar i etiska frågor råder. Socialstyrelsen tillsatte för några år sedan en arbetsgrupp med avsikt att allsidigt belysa problemen kring vården av […]

Flyktingpolitiken behöver reformeras

I augusti 2005 publicerade JAMA ett temanummer om våld och mänskliga rättigheter [1-3] inkluderande två artiklar om psykisk ohälsa i flyktingpopulationer och en metaanalys av flyktingars livsvillkor och psykiska hälsa. Ämnet är angeläget, eftersom omkring 1 procent av världens befolkning beräknas – mer eller mindre mot sin vilja – ha förflyttats antingen från sitt hem […]

De apatiska barnen – en utmaning för svensk barnsjukvård

I »Elementär barnpsykiatri« kan man läsa att psykiska trauman kan framkalla »en apatineuros som kan te sig antingen som en schizofreni av kataton typ eller som en depression med stark hämning« [1]. Så beskrev Anna-Lisa Annell redan 1958 det tillstånd som vi nu blivit mycket bekanta med hos asylsökande flyktingbarn [2-7] i vårt land. Senare […]