Naturläkemedel – egenvård på egen risk!

I detta nummer presenterar Helena Jernström och medarbetare en kartläggning av användningen av naturläkemedel och hormoner bland nyinsjuknade bröstcancerpatienter i Lund. De pekar på de potentiella riskerna för interaktioner mellan naturläkemedel och läkemedel vid cancerbehandling. Bristen på kunskaper om risker för interaktioner mellan naturläkemedel och »vanliga« läkemedel är inte begränsad till cancerområdet, men den smala […]

Metabola syndromet i blåsväder

Sedan många år är det känt att ett antal riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom är ansamlade hos vissa individer i större utsträckning än vad som är slumpens spel. Eskil Kylin (1889– 1975) var en svensk läkare som var bland de första att upptäcka och beskriva detta samband år 1923 [1]. Fetma, nedsatt glukostolerans eller insulinresistens, lipidrubbning och […]

Äldres hälsa: en svårpenetrerad fråga!

I en artikel i detta nummer skriver Mats Thorslund – ett superproffs i sammanhanget – och Marti G Parker om en genomgång de gjort av svensk och internationell forskning om huruvida den ökande livslängden hos befolkningen i länder som Sverige inneburit att de äldres hälsa förändrats i positiv eller negativ riktning – en mycket svårpenetrerad […]

Nya kunskaper om amyloid kan ge ny behandling vid alzheimer

Tack vare ansträngningar från olika delar av forskarsamhället, särskilt inom molekylärbiologi men också inom epidemiologisk och klinisk forskning, har vi de senaste åren kommit en bra bit på väg att förstå mekanismerna bakom neurodegeneration. Det har lett till ökad kunskap om sjukdomar såsom frontallobsdemens, amyotrofisk lateralskleros (ALS) och parkinson. Bland demenssjukdomarna har forskningen och den […]

»Tid är hjärtmuskel«

Begreppet »tid är hjärtmuskel« har snart inte undgått någon som är involverad i att behandla patienter med akut hjärtinfarkt. Frågan är dock hur vi bäst minimerar fördröjningstiden från symtomdebut med ST-höjning på EKG till reperfusion. Idag finns fem reperfusionsstrategier representerade i Sverige: Traditionell trombolys given på sjukhus. Prehospital trombolys given i ambulans. Primär PCI (perkutan […]

Antihormonell bröstcancerbehandling

För tre decennier sedan var behandling av bröstcancer förbehållen allmänkirurger, och behandlingen var likartad för alla patienter: mastektomi med axillutrymning. Psykosocialt omhändertagande och uppföljning omfattade huvudsakligen några tröstande och uppmuntrande ord. Hormon- och cytostatikabehandling prövades vid avancerad sjukdom men med få och kortvariga behandlingssvar. Idag är allt förändrat: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi, psykosocialt omhändertagande, palliativ behandling […]

Amlodipin bättre än atenolol vid hypertoni

Behandlingen av hypertoni har under det senaste året kommit i centrum av debatten för kardiovaskulär prevention till följd av SBU-rapporten 2004 om behandling av måttligt förhöjt blodtryck [1] samt kort tid därefter publiceringen av en metaanalys i Lancet som hävdade att dokumentationen för betablockeraren atenolols kliniska effekter var svag [2]. Ytterligare data för debatten har […]

Satanistiska ritualmord och övergrepp mot barn

Föreställningar om välorganiserade, vittförgrenade satanistiska nätverk som involverar barn i perversa, sexuella aktiviteter och kannibalistiska ritualmord uppstod i Centraleuropa under tidigare delen av 1400-talet [1] och har beskrivits som den mörka sidan av renässansen, reformationen och den vetenskapliga revolutionen [2]. Rädslan för dessa sekter nådde sin kulmen under de »tidigmoderna europeiska häxförföljelserna« [2, 3] men […]

Vad är en detaljerad läkemedelsberättelse?

I veckans nummer av Läkartidningen beskriver Tommy Eriksson och medförfattare i sin artikel »Läkemedelsberättelse – ett redskap för att minska överföringsfel vid utskrivningen från sjukhus« ett utskrivningsmeddelande som, utöver en läkemedelslista med aktuella ordinationer, även innehåller information om orsaker till ändrade ordinationer. Jag håller helt och hållet med författarna om både behovet och nyttan av […]

Patenträttigheter och den fria forskningen

I en intressant artikel berör Kesselheim och Avorn immaterialrättsliga frågeställningar i samband med universitetsbaserad vetenskap och biotekniska produkter [1]. Den snabba utvecklingen inom forskningen av medicinska tekniker och tekniska hjälpmedel, liksom komplexiteten av dessa för att utveckla nya mediciner, fordrar stora investeringar samt gott samarbetsklimat mellan offentliga och privata institutioner. Den medicinska produktutvecklingen kan emellertid […]

Dags att bryta tystnaden!

Mitt under den svenska sommaren pågick i Rio de Janeiro årets internationella HIV-/aidskonferens. I svenska medier förbigicks den med i stort sett total tystnad. Dagens Nyheter hade en liten notis om skyddande effekt av omskärelse. Vill vi i den rika världen genom tystnad glömma vad som händer utanför våra gränser? En som inte tystnat är […]

Placebo biter inte alltid på nocebobaciller

Enligt Aristoteles finns två sorters fysik: en jordisk och en himmelsk. Enligt den jordiska rör sig kroppar linjärt och är ofullkomliga, enligt den himmelska rör sig kropparna i cirklar och är fullkomliga och gudomliga. Denna uppdelning av världen i två principiellt skilda sfärer med varsin fysik blev överflödig i och med Newtons gravitationsteori. Enligt Newton […]

Sätt alternativmedicinen under luppen!

I en debattartikel i veckans nummer av Läkartidningen (sidan 2671) attackerar Jesper Jerkert miljöpartiet på grund av dess stöd till »ovetenskap«. Han avser dels alternativ medicin, dels de diskutabla miljöanknutna sjukdomsbegreppen elöverkänslighet och amalgamsjuka. Var och en kan yttra sig offentligt om något som hon/han har liten eller ingen kunskap om. Om yttrandet kommer från […]

Svårfångad järnbrist vid renal anemi

Behandling med erytropoesstimulerande läkemedel (i Sverige registrerade preparat är epoetin alfa, epoetin beta och darbepoetin alfa) har en vidsträckt användning vid anemi hos patienter med kronisk njursvikt. Vid behandlingen sker nybildning av erytrocyter med ökad hastighet, och monitorering av järnnivåerna samt behandling med järnpreparat är nödvändigt för en effektiv anemibehandling. Järnbehovet varierar kraftigt hos patienter […]

Utan vilja – ingen säker vård

Det är nu mer än fem år sedan amerikanska Institute of Medicine (IOM) publicerade rapporten »To err is human: Building a safer health system«. Rapporten skakade om USA och den övriga västvärlden genom att hävda att 98000 människor dör varje år i USA till följd av undvikbara skador i vården; rapporten manade till nationell uppslutning […]

Kunskaper om anorexi
måste nå fler

I veckans nummer av Läkartidningen tar Jan Ejderhamn och medarbetare upp ett mycket viktigt ämne. I artikeln »Somatiska komplikationer vid anorexia nervosa hos barn och unga« beskriver de hur olika organ drabbas av svälten och de symtom som uppkommer. Det är angeläget att kunskap om medicinska komplikationer vid anorexi sprids i sjukvården [1, 2]. Som […]

Dags att ändra barnvaccinationerna

Barnvaccinationsprogrammet aktualiseras i detta nummer av Läkartidningen i två artiklar av Rose-Marie Carlsson och medarbetare. Författarna tar upp dels problemet med att korrekt diagnostisera kikhosta, dels det möjliga behovet av att öka skyddet mot kikhosta med boostervaccination. Dagens program – rätt vaccin vid rätt tidpunkt? Det aktuella vaccinationsprogrammet (SOSFS 1996:1) sammanfattas i Fakta. Barnhälsovården har […]

Hejda direktreklam för DT- och MR-screening

I decembernumret 2004 av Archives of Internal Medicine finns en originalartikel [1] och en ledarartikel [2] på temat »direktreklam riktad till patienter som själva söker för screeningundersökning med hjälp av datortomografi (DT) och/eller magnetisk resonanstomografi (MR)«. I originalartikeln beskriver författarna hur de analyserat tidningsreklam (40 annonser) och informationsbroschyrer (20 broschyrer) riktade till allmänheten. I annonserna […]

Polyesternät stramar till sviktande hjärta

Hjärtsvikt är idag ett ökande medicinskt problem, inte minst i den åldrande befolkningen, och det finns anledning att befara ett större antal patienter med behandlingskrävande svikt de närmaste åren. Dessbättre har nyligen presenterade siffror från Socialstyrelsen pekat mot en lägre incidens av hjärt–kärlsjukdom i vårt land i framtiden. Den överväldigande majoriteten av dessa patienter kan […]

Mikroskopisk kolit drabbar allt fler

Besvär med uppspändhetskänsla, ökad gasbildning, krampliknande buksmärta och trängande och/eller frekventa tarmtömningar är inte helt ovanliga gastrointestinala symtom. Denna typ av besvär leder ofta till läkarkontakt, och en mindre andel patienter har signifikanta patologiska förändringar som glutenintolerans, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD [inflammatory bowel disease]), divertikelsjukdom eller neoplasi (adenom, cancer). I avsaknad av patologiska blod- och […]