Läkaretiken och de apatiska flyktingbarnen

I en artikel i Dagens Nyheter den 6 maj i år beskriver barnläkaren Olle Jeppsson de problem som uppstår när läkaren blir systemets hantlangare: Hur kan han som vanlig barnläkare hamna i en situation där han blir delaktig i en omänsklig hantering av ett barn? Med hans hjälp kan ett apatiskt flyktingbarn transporteras som ett […]

TBE-vaccinerna är utbytbara – men inte helt

Vi har i vårt land tillgång till två vacciner mot fästingöverförd, virusorsakad hjärninflammation (TBE, tick-borne encephalitis): FSME-immun (Baxter) respektive Encepur (Chiron/Meda). FSME-immun har saluförts i Sverige i över 20 års tid och har under årens lopp genomgått smärre successiva förändringar. Encepur registrerades i sin nuvarande gelatinfria beredningsform på den svenska marknaden år 2001. Båda vaccinerna […]

TBE-vaccinerna är utbytbara – men inte helt

Vi har i vårt land tillgång till två vacciner mot fästingöverförd, virusorsakad hjärninflammation (TBE, tick-borne encephalitis): FSME-immun (Baxter) respektive Encepur (Chiron/Meda). FSME-immun har saluförts i Sverige i över 20 års tid och har under årens lopp genomgått smärre successiva förändringar. Encepur registrerades i sin nuvarande gelatinfria beredningsform på den svenska marknaden år 2001. Båda vaccinerna […]

Kollektivprenumeration eller ej?

Vad innebär prenumerationsformen för en tidskrifts anseende och för redaktionens möjligheter att publicera för tidningsägaren känsligt men för läsarna viktigt material? Frågan är aktuell för vår läsekrets med tanke på det nyligen fattade beslutet att låta prenumerationsavgiften för Läkartidningen ingå i en höjd medlemsavgift till Sveriges läkarförbund. Vi vill här redovisa några internationella erfarenheter kring […]

Medievåld påverkar barn

Hos många vuxna finns en stark oro för att våld i filmer och på TV skall inverka menligt på våra barns utveckling. Särskilt stark är oron för att våldsskildringar skall ge upphov till ängslan hos yngre barn och öka aggressivt beteende hos ungdomar. Det finns också en stigande irritation över att forskningsresultaten om barn och […]

DT-kolografi i stället för koloskopi

Symtom hänförbara till tarmarna är vanliga och differentialdiagnoserna många. Sambandet kan vara uppenbart som vid diarré, förstoppning, blod i avföringen eller gasbesvär, men också mera indirekt, tex anemi, viktnedgång eller buksmärtor. I de flesta fall rör det sig om funktionella tarmbesvär. Allvarligare tarmsjukdomar, såsom kolorektal cancer och inflammatorisk tarmsjukdom, är emellertid så frekventa att fortsatt […]

Medicinsk kontrovers
– ny artikelform i LT

Kontroverser är vanliga inom klinisk medicin. Vanligtvis berikar de utvecklingen genom en vetenskaplig diskurs där båda sidor får skärpa sin vetenskapliga argumentation. Med tiden klarnar evidensläget, och kunskapen kan omsättas i kliniska rekommendationer till patientens fromma. Vissa frågor förblir dock kontroverser under lång tid, trots ett stundtals intensivt meningsutbyte med negativa konsekvenser för allmänhetens tilltro […]

Kirurgisk bot vid förmaksflimmer är på gång

Förmaksflimmer är den vanligaste åtgärdskrävande hjärtrytmrubbningen [1]. Enligt aktuella uppskattningar har 90000– 100000 individer i Sverige förmaksflimmer. Generellt sett medför förmaksflimmer vanligen förhöjd vilopuls samt för snabb pulsstegring vid ansträngning. Tillsammans med bortfall av förmakskontraktionens bidrag till kamrarnas fyllnad och den oregelbundna rytmen leder detta till sänkt fysisk prestationsförmåga. Därtill finns en tromboembolirisk som varierar […]

Kollektivprenumeration eller ej?

Vad innebär prenumerationsformen för en tidskrifts anseende och för redaktionens möjligheter att publicera för tidningsägaren känsligt men för läsarna viktigt material? Frågan är aktuell för vår läsekrets med tanke på förslaget att låta prenumerationsavgiften för Läkartidningen ingå i en höjd medlemsavgift till Sveriges läkarförbund. Vi vill här redovisa några internationella erfarenheter kring prenumerationsformens potentiella betydelse […]

TNT-studien ger skjuts i debatten om högdos statiner

Resultaten av studien »Treating to New Targets« (TNT) presenterades på en session med »Late-breaking Clinical Trials« på American College of Cardiology i mars i år, och samtidigt publicerades en elektronisk version av en artikel som presenterar studieresultaten i New England Journal of Medicine [1]. Både den nu aktuella, huvudsakligen i USA genomförda, studien TNT [2] […]

Klart, korrekt och på svenska

Läkartidningen strävar efter att publicera artiklar med ett klart, korrekt och konsekvent språk. Många gånger innebär det att accepterade artiklar bearbetas en hel del av redaktionen innan de kommer i tryck. Det gäller både stavning och syntax. Dessutom slår vi vakt om det svenska medicinska språket. Engelska ord och uttryck används alltmer bland läkare, men […]

Babels torn … eller systematiska begrepp, termer och koder

Läkekonsten har sedan tidernas begynnelse använt benämningar för att beskriva fenomen inom verksamhetsområdet, både sådana man kunnat förklara och sådana man ännu inte förstått. Att fånga i ord ger i alla fall en viss känsla av kontroll. Att enhetliga benämningar och språk är en framgångsfaktor är en mycket gammal sanning. I första Mosebokens 11 kapitel […]

TNT-studien ger skjuts i debatten om högdos statiner

Resultaten av studien »Treating to New Targets« (TNT) presenterades på en session med »Late-breaking Clinical Trials« på American College of Cardiology i mars i år, och samtidigt publicerades en elektronisk version av en artikel som presenterar studieresultaten i New England Journal of Medicine [1]. Både den nu aktuella, huvudsakligen i USA genomförda, studien TNT [2] […]

Skrämmande siffror om bröstcancerrisk vid östrogensubstitution bör tolkas försiktigt

På relativt kort tid har inställningen till substitutionsbehandling med östrogen svängt dramatiskt. Den tidigare positiva attityden fick stöd i ett flertal observationsstudier, som talade för skydd mot bla kardiovaskulär sjukdom. De studier som faktiskt visade risk, framför allt för bröstcancer, väckte förhållandevis liten uppmärksamhet, möjligen beroende på att äldre studier visade varierande resultat med ibland […]

Läkemedelsgenomgång på distans – en tillfällig nödlösning

I veckans nummer av Läkartidningen finns en artikel om ett projekt med läkemedelsgenomgångar på distans skriven av en geriatriker och en apotekare. Projektet genomfördes på 17 kommunala »särskilda boenden« (här nedan angivet som »äldreboenden«) under två år. Arbetet lades upp som ett utvecklingsprojekt utan kontrollgrupp och utan ansökan till forskningsetisk kommitté. Resultaten av projektet visade […]

Bush främjar inte världens hälsa

Många människor inom och utom USA hade hoppats på en förändring av inriktningen av det amerikanska inflytandet över världens hälsopolitik i samband med presidentvalet 2004. Den amerikanska dominansen inom olika områden är mycket påtaglig; det må gälla utrikespolitik, ekonomi, forskning och bistånd till fattiga länder. Under president George W Bush har den amerikanska hälsopolitiken karakteriserats […]

Social återuppbyggnad kan ge bästa läkningen efter tsunamin

Psykiater Elsbeth Brännström har i ett korrespondensinlägg i Läkartidningen [1] skrivit om psykologiskt omhändertagande efter tsunamin i Sydostasien utifrån sin egen bakgrund och erfarenhet som flykting under andra världskriget. Hon ser en risk i att vi stämplar »stora delar av svenska folket som patienter som behöver professionellt omhändertagande«. Hon betonar vikten av att se resursen […]

Risker med ansvarslös (homo)sexualitet

Smittskyddsmyndigheten i New York har nyligen rapporterat om en homosexuell man, som i december 2004 konstaterades vara infekterad med HIV [1]. Det speciella med denne patient var att virusstammen uppvisade resistens mot 3 av 4 läkemedelsgrupper och att han kort tid, maximalt 20 månader, efter smittotillfället, hade lågt antal CD4-positiva T-celler. Dessa utgör de huvudsakliga […]

Fågelinfluensa utan luftvägsbesvär

I ett av de senare numren av New England Journal of Medicine har de Jong och medarbetare publicerat en viktig rapport [1] om två vietnamesiska syskon, av vilka det ena avlidit i den fågelinfluensa som för närvarande grasserar i Vietnam. Indexfallet gällde en 9-årig flicka som 1 februari 2004 lades in på sjukhus med 4 […]

Ny kunskap om arv och ärftlighet ger nya aspekter på hjärtsjukdom

Ungefär 2–4 procent av befolkningen har 25–50 procents risk att drabbas av monogen ärftlig sjukdom. Till detta kommer att en stor del av risken att drabbas av någon folksjukdom innefattar genetiska komponenter. Det har uppskattats att cirka två tredjedelar av all sjuklighet har genetisk bakgrund [1]. Denna kan vara beroende på mutationer med låg genomslagskraft, […]