Nya ESC-råden om hjärtinfarkt tydliggör att svenska riktlinjer behöver uppdateras

Nya ESC-råd om hjärtinfarkt – behov av nationell uppdatering

Europeiska kardiologföreningens nya riktlinjer för patienter med akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning är värdefulla, men inte problemfria. Det är nu viktigt att arbetet med de nationella riktlinjerna återupptas.

Covid-19 hos gravida ofta lindrig – svår sjukdom kan dock uppstå

Covid-19 hos gravida ofta lindrig – svår sjukdom kan dock uppstå

Gravida med covid-19 blir ofta lindrigt sjuka, men infektionen kan leda till svår intensivvårdskrävande sjukdom under andra halvan av graviditeten, särskilt om andra riskfaktorer föreligger. Sannolikt finns ingen ökad risk för sjuklighet hos barnet, men risken ökar för förtidsbörd och därmed för komplikationer. (1 kommentar)

Dexametason har studerats betydligt mer än betametason

Dexametason har studerats betydligt mer än betametason

Vid behov av glukokortikoidernas antiinflammatoriska och immunsuppressiva effekter används i Sverige oftast betameta­son trots att den absoluta merparten av kliniska studier är utförda med dexameta­son. (3 kommentarer)

Ett flertal diagnoser hos barn var lika vanliga 1990 som i dag

Ett flertal diagnoser hos barn var lika vanliga 1990 som de är i dag

Prevalensen av psykiatriska och neurologiska diagnoser bland barn och unga i Sverige har enligt epidemiologiska studier inte ökat sedan 1990.  (6 kommentarer)

För tidigt föddas vård viktig även under tonår och vuxenliv

För tidigt föddas vård viktig även under tonår och vuxenliv

För tidigt födda barn har ökade hälsorisker även i vuxen ålder, och långtidsuppföljning är viktig. Den aktuella delstudien är unik i sitt slag och visar att en stor andel av dessa individer upplever sig må lika bra som sina jämnåriga, också i vuxen ålder, skriver Ulrika Ådén och medförfattare.

Framtida testning för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

Framtida testande för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

PCR-test för sars-cov-2 är värdefulla för diagnostik och ska tolkas i klinisk kontext. Kvalitetskontroll är nödvändig för att undvika falskt positiva och falskt negativa resultat. Antigentest för sars-cov-2 har stor potential som epidemiologiskt instrument.

Så har Sveriges coronastrategi framstått under åtta månader

Så har Sveriges coronastrategi framstått under åtta månader

Sveriges initiala covid-19-strategi har syftat till att begränsa men inte helt stoppa covid-19, att skydda äldre och riskgrupper, att undvika en kollaps av vården och att hålla grundskolor öppna, men avstå från en total nedstängning av samhället. Trots en nationell strategi har landet uppvisat stora regionala skillnader i covid-19-förekomst. (2 kommentarer)

Multipel skleros och covid-19 – kunskapen är ännu begränsad

Multipel skleros och covid-19 – kunskapen ännu begränsad

Tidigare forskning ger inget stöd för att MS ökar risken för covid-19. Det är fortfarande oklart hur behandling med immunmodulerande bromsmedicin mot MS kan påverka covid-19-förloppet.

Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Provtagning för att påvisa intag av illegalt amfetamin kan ha stor klinisk betydelse i samband med ADHD-behandling. En förbättrad och förenklad metod för att rapportera resultatet av sådana analyser är angelägen för att minska risken för feltolkningar, skriver Joar Guterstam i en kommentar.

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

En nationell läkemedelsexamen som villkor för fri förskrivningsrätt skulle stödja läkemedelslärandet hos läkare utbildade både i Sverige och i andra länder, skriver Ylva Böttiger i en kommentar. (2 kommentarer)

Pandemin har visat vägen för att nå det globala hälsomålet

Pandemin har visat oss vägen för att uppnå det globala hälsomålet

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen bör aktivt användas för det fortsatta hälso­arbetet, både under pågående pandemi samt i fasen efter den. Covid-19 har gett oss viktiga lärdomar och insikter i hur fortsatt nationellt och internationellt hälsoarbete kan bedrivas. (1 kommentar)

Tranexamsyra till alla med akut traumatisk hjärnskada?

Tranexamsyra till alla med akut traumatisk hjärnskada?

Nu föreslås att tranexamsyra ges preshospitalt till patienter med måttlig till svår traumatisk hjärnskada samt till patienter med lindrig traumatisk hjärnskada där akut datortomografi visar intrakraniell blödning.

Snabb arbetsåtergång efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Snabb återgång till arbetet efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Dagens kunskapsläge tyder på att full återgång i arbete efter en hjärtinfarkt i dag är möjlig i de flesta fall. Metoderna för behandling, uppföljning och rehabilitering har utvecklats positivt, och risken för reinfarkt och hjärtsvikt är låg.

Laserablation kan användas vid intrakraniella lesioner

Laserablation kan användas vid behandling av hjärntumörer

Laserablation av intrakraniella lesioner baseras på värmedestruktion av vävnad med samtidig patientmonitorering med hjälp av MR-termografi och kan användas vid behandling av hjärntumörer, epileptogena fokus, kavernom och strålnekros.

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänhet

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänheten

Det finns ett starkt stöd i litteraturen för att användning av munskydd inom hälso- och sjukvården är ett effektivt sätt att minska risken för virussmitta, men inom andra grupper i befolkningen är evidensläget mycket svagt för att användning av munskydd skulle reducera risken för virussmitta. (8 kommentarer)

Pivmecillinam osäker terapi vid pyelonefrit

Pivmecillinam – ett osäkert alternativ vid pyelonefrit

Klinisk evidens för behandling med pivmecillinam (Selexid, Penomax) vid pyelonefrit saknas. Mecillinams farmakokinetik och farmakodynamik talar för att det är svårt att uppnå tillräcklig effekt vid andra indikationer än okomplicerad cystit.

CRISPR-terapi visar potential – möjligheter och utmaningar

CRISPR-terapi visar potential – möjligheter och utmaningar

Kliniska studier med CRISPR-baserade terapier för blodsjukdomar och cancer pågår redan. Framtida tillämpningar av CRISPR kan förväntas bli breda men förutsätter etiska, juridiska och hälsoekonomiska överväganden.

Njursjukdom risk vid covid-19

Njursjukdom risk vid covid-19

Akut njursvikt, hematuri och albumin­uri är vanligt och ökar mortaliteten vid covid-19. Beskrivna orsaker är direktupptag och påverkan av virus i tubuli och podocyter, hyperkoagulabilitet samt akut tubulär nekros, där undervätskning kan bidra. Kronisk njursjukdom är en riskfaktor för svårare sjukdom.

Luftföroreningar kan förvärra covid-19-sjukdom

Luftföroreningar kan förvärra prognosen vid covid-19-sjukdom

Luftföroreningar påverkar immunsyste­met, försämrar prognosen vid luftvägsinfektioner och ökar risken för sjukdomar som medför dålig prognos vid covid-19. Nypublicerade studier visar samband mellan luftföroreningar och covid-19-mortalitet.

RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Pågående RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Sars-cov-2 tar sig in i celler via ACE-2 och påverkar renin–angiotensin–aldosteronsystemet. Teoretiskt kan man tänka sig både för­delar och nackdelar med RAAS-blockad vid covid-19. Flera välgjorda observationsstudier visar dock ingen ökad risk.