Risken för myotoxicitet är koncentrationsberoende

Myopatirisk med kolkicin och statiner beror på koncentration

Dygnsdosen 0,5 mg kolkicin tillsammans med normaldos statin förefaller rimligt säker till patienter under ca 70 års ålder och i frånvaro av andra riskfaktorer, såsom nedsatt njurfunktion och interagerande läkemedel.

Ökat sötsug tros ligga bakom viktuppgång med mirtazapin

Ökat sötsug tros ligga bakom viktuppgång med mirtazapin

Vi har inte funnit några studier som har kunnat påvisa en minskning av ämnesomsättningen vid behandling med mirtazapin. (1 kommentar)

Alkoholintag under behandling med bupropion – låg risk för krampanfall

Alkohol under behandling med bupropion – låg risk för kramp

Vid stor alkoholkonsumtion/tidigare abstinenskramper bör särskild försiktighet iakttas.

Pilokarpin kan övervägas vid svår opioidrelaterad xerostomi

Pilokarpin kan övervägas vid svår opioidrelaterad xerostomi

Pilokarpin, en kolinerg parasympatomimetisk substans, har i välgjorda kontrollerade studier visat god effekt på opioidutlöst xerostomi (mun­torrhet).

Få utvärderingar av bupropion vid ADHD

Få studier har utvärderat bupropions effekt vid ADHD

Evidensen för effekt av behandlingen är i nuläget bristfällig, även om en del studier indikerar att bupropion skulle kunna ha effekt vid ADHD hos barn och ungdomar. Studier på bupropion vid ADD hittades inte.

EMLA bör undvikas i öppna sår hos barn

EMLA bör inte användas vid öppna sårskador hos barn

EMLA-kräm i öppna sår är behäftat med vissa risker. Absorptionsdata saknas och ju större sår och ju mindre barnet är, desto högre exponering för läkemedel och därmed risk för biverkningar. (2 kommentarer)

Urtikaria av fluoxetin – både pseudoallergi och allergi tänkbara

Utslag av fluoxetin – kan vara både allergi och pseudoallergi

Urtikaria är en vanlig läkemedelsutlöst hudbiverkning, och fluoxetin har setts överrepresenterat vad gäller hudbiverkningar. Fluoxetin har lång halveringstid, vilket bidrar till att hudsymtomen även kan kvarstå en tid efter att läkemedlet seponerats.

Okänt om Salovum och SPC-flakes ökar risk för fosterskador

Okänt om Salovum/SPC-flakes kan öka risk för fosterskador

SPC-flakes och Salovum är livsmedel för speciella medicinska ändamål och ökar aktiviteten av antisekretorisk faktor (AF). Det är dock okänt om hög aktivitet av AF hos en gravid kvinna kan påverka fostret negativt. (2 kommentarer)

Dabigatran bör inte ges till patienter som väger över 120 kilo

Dabigatran bör sannolikt inte ges vid kroppsvikt över 120 kilo

Dabigatran ska sannolikt undvikas vid kroppsvikt över 120 kg. Apixaban och rivaroxaban kan vara lämpligare NOAK-alternativ till överviktiga patienter, men kvaliteten på evidensen för detta är låg.

»Covid-arm« ingen kontraindikation för en andra vaccindos

Lokal reaktion efter mRNA-­vaccin inte hinder för dos 2

De fördröjda lokala reaktionerna på mRNA-vacciner vid insticksstället (covid-arm) förefaller inte utgöra något hinder för dos 2. Mekanismen är okänd.

Aktiv HPV-infektion i larynx är inte hinder för HPV-vaccination

Aktiv HPV-infektion i larynx inte hinder för HPV-vaccination

Vid litteratursökning hittades inget stöd för att vaccination med Gardasil 9 skulle försämra sjukdomsbilden vid recidiverande larynxpapillom.

Brist på studier som stödjer levetiracetam vid affektiv sjukdom

Brist på studier som stödjer levetiracetam vid affektiv sjukdom

I två relativt små randomiserade kontrollerade studier av patienter med bipolär sjukdom hade tilläggsbehandling med levetiracetam ingen effekt på depressiva eller maniska symtom. Enstaka oblindade studier har visat viss effekt av tilläggsbehandling med levetiracetam, men då dessa var små och inte randomiserade får evidensstyrkan betraktas som låg.

Köttallergiker kan få reaktion av heparin

Risk för läkemedelsreaktion hos köttallergiker vid ablation

Risk för allergisk reaktion hos en patient med alfa-gal-allergi kan föreligga vid administration av läkemedel vid ablation. Det gäller framför allt heparin som är framställt ur tarmmukosa från svin, men även idarucizumab.

Oklart om polyetylenglykol i covidvaccin orsakat anafylaxi

Oklart om polyetylenglykol gett reaktioner vid covidvaccination

Av de tillsatsämnen som ingår i covid-19-vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna har polyetylenglykol tidigare i sällsynta fall kopplats till misstänkt snabba överkänslighetsreaktioner. Det har dock inte bekräftats att polyetylenglykol är orsaken till reaktionerna i anslutning till dessa två vacciner. (1 kommentar)

Pseudoallergi är en möjlig etiologi vid SSRI-utlöst urtikaria

Pseudoallergi möjlig etiologi vid SSRI-utlöst urtikaria

Pseudoallergi på grund av ökade serotoninnivåer har beskrivits. Vid pseudoallergi kan man överväga dossänkning alternativt byte till antidepressivum med annan farmakologisk profil.

Myelopati – rapporterad men ovanlig biverkan av kosttillskott

Myelopati – rapporterad men ovanlig biverkan av kosttillskott

I litteraturen finns myelopati beskriven efter långvarig supplementering med zink och sekundär kopparbrist. Ett fåtal andra kosttillskott har rapporterats orsaka neurologiska biverkningar.

Trombocythämmare kan ge urtikaria med eller utan angioödem

Trombocythämmare kan ge urtikaria och angioödem

Fördröjda lymfocytmedierade överkänslighetsreaktioner har i flera fall föreslagits utgöra mekanismen vid hudreaktioner mot trombocytaggregationshämmare. Intradermaltest och lapptest har beskrivits som utredningsmetodik. Risken för korssensibilisering mellan olika klasser av trombocytaggregationshämmare antas vara låg.

Vid övergång till annan opioid kan dosen sänkas något

Vid övergång till annan opioid kan dosen ofta sänkas något

Vid byte av opioidpreparat är det ofta lämpligt att börja med en något lägre dos än vad som uppges i ekvivalenstabeller och sedan vid behov titrera upp den. Detta eftersom toleransutvecklingen inte alltid sker parallellt för olika opioidpreparat. (1 kommentar)

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Naproxenutlöst anafylaxi kan kräva varning även för ASA

Peroral provokation med acetylsalicylsyra efter reaktion mot naproxen är inte helt riskfri, och om stark indikation för NSAID-behandling föreligger kan det vara säkrare att överväga coxibprovokation. Om inte övervakad provokation med konstaterad tolerans mot acetylsalicylsyra genomförts bör journalen varningsmärkas även för acetylsalicylsyra.

Inget skäl att undvika sertralin vid behandling med levotyroxin

Inget skäl att undvika sertralin vid behandling med levotyroxin

Det finns ingen anledning att avråda från introduktion av sertralin till levotyroxinbehandlade patienter, men det förefaller rimligt att rekommendera observans på hypotyreossymtom och monitorering av TSH-nivåer efter insättning.

1 2 3 9