Denna webbplats vänder sig till läkare

Ögontrombos av januskinashämmare vid psoriasisartrit?

Ögontrombos av januskinashämmare vid psoriasisartrit?

Baserat på publicerad litteratur kan det föreligga en ökad risk för venös tromboembolism med tofacitinib; dock är signalen för upadacitinib inte lika tydlig.

Kvetiapin/lamotrigin möjligen kopplade till järnbristanemi

Kvetiapin/lamotrigin möjligen kopplade till järnbristanemi

Visst stöd finns för att behandling med kvetiapin och lamotrigin kan kopplas till järnbristanemi. Litteraturen är dock begränsad, och något orsakssamband kan inte säkert fastställas.

Akut interstitiell nefrit – en risk med alla protonpumpshämmare

Akut interstitiell nefrit – en risk med alla protonpumpshämmare

Alla godkända protonpumpshämmare har kopplats till akut interstitiell nefrit, vilket tyder på att det rör sig om en klasseffekt. Bakomliggande mekanism är inte känd, men det tycks vara en immunologiskt medierad reaktion.

Kan utsättningssymtom av duloxetin uppkomma senare?

Kan utsättningssymtom av duloxetin uppkomma senare?

Även om utsättningssymtom vanligtvis uppträder inom några dagar efter avbrytande eller nedtrappning av SSRI och SNRI och kvarstår i några veckor, så beskrivs både senare debut och/eller långvarig symtomduration hos vissa patienter. Generellt rekommenderas långsam och individ­anpassad nedtrappning.

Silymarin/mariatistel (Cardulon) i kombination med warfarin?

Silymarin/mariatistel (Cardulon) i kombination med warfarin?

En fallrapport beskriver att kosttillskott med mariatistel kan orsaka kraftig INR-stegring under warfarinbehandling. Detta styrks av fyndet i en in vitro-studie att mariatistelextrakt hämmar CYP2C9, som metaboliserar warfarin, vilket kan förklara effekten. Därför rekommenderas att kombinationen undviks.

Anamnes A och O när NSAID-intolerans ska diagnostiseras

Anamnes A och O när NSAID-intolerans ska diagnostiseras

Uppgifter om sjukhistoria samt tidigare reaktioners typ och tidssamband med behandling behövs för att kunna ta ställning till risken. I många fall tolererar ASA- och NSAID-intoleranta individer cyklooxygenas-2-selektiva hämmare såsom etoricoxib.

Överkänslighetsreaktioner som utlösts av moxifloxacin

Vad är känt om snabballergiska reaktioner på moxifloxacin?

Moxifloxacin och övriga fluorokinoloner anses kunna orsaka omedelbara överkänslighetsreaktioner redan vid förstagångsexponering. Moxi­floxacin är den fluorokinolon som oftast sätts i samband med anafylaxi.

Välj rätt antiepileptikum efter erythema multiforme major

Välj rätt antiepileptikum efter erythema multiforme major

Icke-aromatiska antiepileptika kan ges vid tidigare erythema multiforme major, Stevens–Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys associerade med karbamazepin.

Posakonazoldos kan delas upp utan att det påverkar effekten

Posakonazoldos kan delas upp utan att det påverkar effekten

Det är den totala exponeringen, snarare än höga toppkon­centrationer, som bäst predicerar effekten av posakonazol. Därmed bör man kunna dela upp dosen.

Låg risk att peroral provokation reaktiverar penicillinallergi

Låg risk att peroral provokation reaktiverar penicillinallergi

Hos patienter med ursprunglig reaktion mer än 6 månader före utredningen rekommenderas dock att man upprepar testningen efter 2–4 veckor då anamnesen väcker starka misstankar om IgE-medierad reaktion men den första utredningen gett negativt resultat.

Ciklosporinorsakad ökad behåring är en reversibel biverkning

Ciklosporinorsakad behåring är en reversibel biverkning

Ökad behåring är en reversibel biverkning som kan kvarstå i månader och upp till omkring ett år efter att ciklosporinbehandlingen avslutats.

Risken för myotoxicitet är koncentrationsberoende

Myopatirisk med kolkicin och statiner beror på koncentration

Dygnsdosen 0,5 mg kolkicin tillsammans med normaldos statin förefaller rimligt säker till patienter under ca 70 års ålder och i frånvaro av andra riskfaktorer, såsom nedsatt njurfunktion och interagerande läkemedel.

Ökat sötsug tros ligga bakom viktuppgång med mirtazapin

Ökat sötsug tros ligga bakom viktuppgång med mirtazapin

Vi har inte funnit några studier som har kunnat påvisa en minskning av ämnesomsättningen vid behandling med mirtazapin. (1 kommentar)

Alkoholintag under behandling med bupropion – låg risk för krampanfall

Alkohol under behandling med bupropion – låg risk för kramp

Vid stor alkoholkonsumtion/tidigare abstinenskramper bör särskild försiktighet iakttas.

Pilokarpin kan övervägas vid svår opioidrelaterad xerostomi

Pilokarpin kan övervägas vid svår opioidrelaterad xerostomi

Pilokarpin, en kolinerg parasympatomimetisk substans, har i välgjorda kontrollerade studier visat god effekt på opioidutlöst xerostomi (mun­torrhet).

Få utvärderingar av bupropion vid ADHD

Få studier har utvärderat bupropions effekt vid ADHD

Evidensen för effekt av behandlingen är i nuläget bristfällig, även om en del studier indikerar att bupropion skulle kunna ha effekt vid ADHD hos barn och ungdomar. Studier på bupropion vid ADD hittades inte.

EMLA bör undvikas i öppna sår hos barn

EMLA bör inte användas vid öppna sårskador hos barn

EMLA-kräm i öppna sår är behäftat med vissa risker. Absorptionsdata saknas och ju större sår och ju mindre barnet är, desto högre exponering för läkemedel och därmed risk för biverkningar. (2 kommentarer)

Urtikaria av fluoxetin – både pseudoallergi och allergi tänkbara

Utslag av fluoxetin – kan vara både allergi och pseudoallergi

Urtikaria är en vanlig läkemedelsutlöst hudbiverkning, och fluoxetin har setts överrepresenterat vad gäller hudbiverkningar. Fluoxetin har lång halveringstid, vilket bidrar till att hudsymtomen även kan kvarstå en tid efter att läkemedlet seponerats.

Okänt om Salovum och SPC-flakes ökar risk för fosterskador

Okänt om Salovum/SPC-flakes kan öka risk för fosterskador

SPC-flakes och Salovum är livsmedel för speciella medicinska ändamål och ökar aktiviteten av antisekretorisk faktor (AF). Det är dock okänt om hög aktivitet av AF hos en gravid kvinna kan påverka fostret negativt. (2 kommentarer)

Dabigatran bör inte ges till patienter som väger över 120 kilo

Dabigatran bör sannolikt inte ges vid kroppsvikt över 120 kilo

Dabigatran ska sannolikt undvikas vid kroppsvikt över 120 kg. Apixaban och rivaroxaban kan vara lämpligare NOAK-alternativ till överviktiga patienter, men kvaliteten på evidensen för detta är låg.

1 2 3 9