Erektil dysfunktion har inte rapporterats som en biverkan i de stora randomiserade, kliniska studierna av HMG-CoA-reduktashämmarna, de sk statinerna. Enligt data från 4S-studien, där 4444 patienter med kranskärlssjukdom randomiserades till att få antingen simvastatin eller placebo, rapporterades impotens eller sexuell dysfunktion av 37 patienter som fick simvastatin och 28 patienter som fick placebo. Denna skillnad var dock inte signifikant [1].

I en studie utfrågades 678 män, som hade remitterats till en klinik på grund av hyperlipidemi, angående sexuella störningar under en fullständig undersökning. Sammanlagt 339 män som behandlades med blodfettssänkande medel (statiner, resiner eller fibrater) matchades med lika många obehandlade. Patienter med andra riskfaktorer, såsom tidigare hjärtinfarkt, angina, stroke, diabetes eller användning av antidepressiva eller neuroleptika, exkluderades från studien. Fler män i den grupp som behandlades med blodfettssänkande medel rapporterade besvär med impotens (12,1 procent) än bland de obehandlade (5,6 procent). Det fanns ett signifikant samband mellan pravastatin och simvastatin (de statiner som användes i studien) och erektil dysfunktion (oddskvot 1,51; 1,26–1,80) [2].

Det finns även ett antal publicerade fallrapporter som rör detta ämne. I en kort rapport beskrivs fem män med kranskärlssjukdom, som utvecklade impotens inom en vecka efter påbörjad simvastatinbehandling. Hos alla fem återkom den sexuella funktionen inom en vecka efter utsättning av simvastatin. Två av patienterna initierade behandling igen, med återkommande impotens, men blev återigen bättre vid utsättning. Fluvastatin gavs till fyra av patienterna, med liknande kolesterolsänkande effekt, men utan sexuella problem under 12–36 månaders uppföljning [3]. I ett annat fall hade en man med allvarlig kranskärlssjukdom problem med potensen efter behandling med först lovastatin och senare pravastatin. Efter utsättning återfick patienten sin sexuella funktion [4].
Den australiska biverkningsenheten (Australian Adverse Drug Reactions Advisory Committee) hade 1996 fått in 42 rapporter om impotens i samband med simvastatinbehandling. I 35 av dessa var simvastatin det enda misstänkta läkemedlet. Endast i 29 av rapporterna nämndes något om tillfrisknande, och av dessa hade 14 återfått den erektila funktionen vid anmälandet medan 15 inte hade det. Hos fyra patienter återkom problemet vid återinsättning [5]. Ytterligare 83 rapporter om statininducerad erektil dysfunktion har anmälts till den brittiska enheten (UK Committee on Safety of Medicines) [6]. I det svenska biverkningsregistret finns 14 rapporter (av totalt 1003 rapporter) om sexuella störningar hos män för hela gruppen statiner (simvastatin 8, atorvastatin 6 och fluvastatin 1). I elva av dessa återkom den erektila funktionen efter utsättning, i tre fall gjordes en återinsättning och problemen återkom [7].

I en studie sågs en förbättring av den erektila funktionen hos åtta av nio män, med hyperkolesterolemi som den enda riskfaktorn, efter behandling med atorvastatin [8].

Både hyperkolesterolemi och kardiovaskulär sjukdom är i sig riskfaktorer för erektil dysfunktion. Det är därför svårt att utvärdera om effekten beror på patientens sjukdom eller behandling. Ett samband mellan statiner och erektil dysfunktion kan dock inte uteslutas, då den sexuella funktionen i många fall har återkommit vid utsättning.
Då man ser på den vida användningen av statiner världen över och de relativt få fall som finns rapporterade, tycks erektil dysfunktion inte vara något vanligt problem, men det finns också en risk att detta problem är underrapporterat. Det finns inte någon känd mekanism för denna möjliga biverkan.
Sammanfattningsvis sågs ingen signifikant ökad risk för erektil dysfunktion hos patienter behandlade med simvastatin i den stora 4S-studien. Det finns dock ett antal fallrapporter som beskriver ett samband mellan olika statiner och potensproblem. I många av dessa anges att den erektila funktionen har återfåtts vid utsättning av läkemedlet, varför ett möjligt samband inte kan uteslutas. Det finns inga studier där man jämför risken för erektil dysfunktion mellan olika statiner. I det aktuella fallet kan patientens hjärnstamsinfarkt vara en bidragande orsak till patientens problem. Om misstanke om läkemedelsbiverkan kvarstår bör dock fallet rapporteras till den regionala biverkningsenheten.