Frågan om huruvida ACE-hämmare kan orsaka likenoida reaktioner har tidigare besvarats [1]. I detta svar konstateras att det finns en del fallrapporter om likenoida reaktioner orsakade av ACE-hämmare och att det i Läkemedelsverkets biverkningsregister finns fem fall av likenoida utslag av ACE-hämmare.
Vid en uppdaterad litteratursökning har vi funnit ytterligare några fallrapporter om likenoida reaktioner efter användning av ACE-hämmare [2-5]. I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns nu sex fall rapporterade [6]. De ACE-hämmare som angetts i fallrapporterna, respektive i Läkemedelsverkets biverkningsregister, är kaptopril, enalapril, lisinopril och kinapril. Reaktionerna debuterade 15 dagar till två år efter det att behandling med ACE-hämmare påbörjats. Förbättring sågs inom fem dagar till en månad efter det att behandlingen avslutats, och i de fall längre uppföljning har dokumenterats har patienterna till slut blivit helt symtomfria.

Lichen planus är en relativt vanlig mukokutan åkomma som uppskattats drabba ca 0,8–2,0 procent av befolkningen [3, 7]. Lichen planus kan förekomma enbart på huden, enbart i munslemhinnan eller återfinnas på båda ställena. Idiopatisk lichen planus drabbar företrädesvis vuxna och debuterar vanligen i 40–60-årsåldern. Den läkemedelsutlösta likenoida reaktionen går ej säkert att särskilja från idiopatisk lichen planus, och orsakssambandet kan därför vara svårt att fastställa [3]. Till skillnad från idiopatisk lichen planus, som ofta kan ha mycket lång duration, försvinner läkemedelsutlösta likenoida reaktioner när läkemedlet satts ut [8].

I det aktuella fallet är det mycket möjligt att patientens likenoida reaktion orsakats av medicineringen med enalapril. Symtom debuterade inom ett år efter insatt behandling, vilket stämmer väl med tidigare beskrivna fall. Det faktum att patienten är så pass ung talar också för att det kan röra sig om en läkemedelsbiverkan. Om symtomen försvinner kort tid efter utsättning stärker detta sambandet.
Sammanfattningsvis kan sägas att likenoida reaktioner finns rapporterade som biverkan till olika ACE-hämmare, bland annat enalapril. Reaktionerna tycks vara reversibla vid utsättande av preparatet. Eftersom likenoida reaktioner finns beskrivna för olika ACE-hämmare går det ej att utesluta att det rör sig om en klasseffekt.