Vardenafil är en fosfodiesteras 5-hämmare (PDE5 som används vid behandling mot erektil dysfunktion. Genom att hämma PDE5 hämmar substansen nedbrytningen av cGMP, vilket orsakar glattmuskelrelaxation och ökat blodflöde. Vardenafils halveringstid är 4–5 timmar [1]. Glycerylnitrat metaboliseras på cellulär nivå, vilket ger en frisättning av kväveoxid. Detta medierar relaxation av den inre analsfinktern, och därigenom sänks det anala vilotrycket [2]. Effekten av rektalt glycerylnitrat kommer snabbt och varar i ungefär 4–6 timmar [3].

I en studie gavs 0,5 mg av 0,2-procentig glycerylnitrat rektalt till 30 friska frivilliga. Man kunde detektera glycerylnitrat i plasma efter 10 minuter och under hela den 180 minuter långa studietiden. En signifikant sänkning av det systoliska blodtrycket sågs efter 20 minuter, med en återgång till normalt tryck efter 120 minuter. Det diastoliska blodtrycket hade sjunkit signifikant efter 10 minuter och förblev sänkt under de 180 minuterna [2]. Rektalt glycerylnitrat tas således upp systemiskt och har effekt på blodtrycket. En rapport på postural hypotension efter rektal behandling med glycerylnitrat finns beskriven i litteraturen. Fallet rörde dock en patient med HIV, en sjukdom där postural hypotension är vanligt. Högre doser än rekommenderat hade dessutom tagits [4].

Då både PDE5-hämmare och glycerylnitrat verkar på kväveoxid–cGMP-systemet och därigenom inducerar glattmuskelrelaxation och vasodilatation, är det möjligt att kombinationsbehandling kan orsaka hypotension. Det finns dock inga interaktionsstudier publicerade där man studerat kombination med rektalt glycerylnitrat och PDE5-hämmarna vardenafil, sildenafil eller tadalafil. Enligt produktinformationen för den rektala beredningen av glycerylnitrat är kombinationsbehandling med sildenafil kontraindicerad [3].

Det finns dock publicerade studier där man studerat kombinationsbehandling med sildenafil och sublingualt administrerat glycerylnitrat. I en randomiserad, dubbelblind korsstudie med tolv friska frivilliga sågs en fyra gånger så stor minskning i systoliskt blodtryck (–16 mm Hg) då sublingualt glycerylnitrat gavs tillsammans med sildenafil som då glycerylnitrat gavs tillsammans med placebo (–4 mm Hg). Endast små förändringar i det diastoliska blodtrycket observerades [5]. I en liknande studie med 15 patienter som behandlades med glycerylnitrat mot stabil angina, sågs en medelsänkning i sittande blodtryck på 36/21 mm Hg i gruppen som samtidigt tog sildenafil. I placebogruppen var medelsänkningen 26/11 mm Hg [6]. Enligt tillverkaren påverkades inte blodtrycket då 10 mg vardenafil gavs 1–24 timmar före 0,4

mg sublingualt glycerylnitrat hos 18 friska frivilliga. En dos på 20 mg vardenafil givet 1–4 timmar före nitratintaget påverkade dock blodtrycket. Ingen information om den potentiella effekten av vardenafil på nitraternas hypotensiva effekt på patienter finns tillgänglig [7].

Sammanfattningsvis kan sägas att rektalt administrerat glycerylnitrat tas upp systemiskt och påverkar blodtrycket. Samtidig behandling med vardenafil (och andra fosfodiesterashämmare) och glycerylnitrat kan orsaka en synergistisk blodtrycksreduktion. Samtidig behandling bör därför undvikas.