Glycerylnitrat eller nitroglycerin upptäcktes av Alfred Nobel och är en huvudingrediens i dynamit. Inom medicinen används det framför allt vid behandling av angina pectoris, eftersom dess huvudsakliga verkningsmekanism är att relaxera glatt muskulatur [1]. Substansen tas upp väl genom huden, har en effektduration på cirka 30 minuter och en halveringstid i plasma på cirka 2 timmar [2]. I det aktuella fallet är man ute efter den kärldilaterande effekten och använder en dos som är cirka en sjundedel av den som vanligen används vid angina pectoris [3]. Det finns flera studier som har undersökt effekten av glycerylnitrat, ofta kombinerat med Eutectic Mixture of Local Anaesthetics (EMLA) – en kräm, vid blodprovstagning och nålsättning. Eftersom man studerat olika aspekter (varierande åldersgrupper, olika venös och kapillär blodprovstagning och olika utfall) är studierna dock inte helt jämförbara.
I en prospektiv, randomiserad, kontrollerad, dubbelblind studie på 50 nyfödda barn undersöktes om lokalt glycerylnitrat resulterade i färre stick i hälen (det vill säga kapillär blodprovstagning), för att få tillräckligt mycket blod. Man fann ingen statistisk skillnad i vare sig antal hälstick eller i den tid som barnen grät [4].

I en dubbelblind säkerhetsstudie på 80 vuxna försökspersoner fann man ingen statistiskt signifikant skillnad i vare sig venstorlek eller biverkningar efter applikation av 2-procentig glycerylnitrat [6].
I en prospektiv, randomiserad, dubbelblind studie jämfördes venkvalitet, lokalreaktion, smärta och komplikationer vid applikation av 2-procentig glycerylnitrat, i kombination med en eller två ml 5-procentig EMLA-kräm, respektive endast EMLA-kräm på handryggen. Man fann att kombinationen EMLA och glycerylnitrat gav signifikant bättre venkvalitet [7].
I en annan randomiserad, dubbelblind studie på vuxna jämfördes EMLA, 2-procentig glycerylnitrat, EMLA och 2-procentig glycerylnitrat, samt placebo. EMLA och kombinationen EMLA-glycerylnitrat gav signifikant mindre smärta vid venprovtagning (p0,001), och glycerylnitrat gjorde provtagningen signifikant mycket lättare (p0,001) [3].

Det kan konstateras att det finns studier som talar för att lokalt applicerat glycerylnitrat gör det lättare att hitta en lämplig ven för provtagning. Att provtagningen skulle bli lättare för patienten eller provtagaren har dock inte kunnat visas på ett övertygande sätt. När man studerade kombinationen glycerylnitrat och EMLA hos barn lades glycerylnitrat på efter det att EMLA-förbandet suttit som rekommenderat. På detta sätt minskades exponeringstiden för glycerylnitrat, vilket kan vara en fördel från biverkningssynpunkt.