Gabapentin visar strukturell likhet med neurotransmittorn GABA och används vid partiell epilepsi, postherpetisk neuralgi och smärtsam diabetesneuropati. I Fass rekommenderas att gabapentin trappas ned vid utsättning hos patienter med epilepsi, eftersom alltför snabb utsättning av antiepileptika kan medföra risk för ökat antal anfall eller till och med status epilepticus [1].

I Fass är dock inga försiktighetsrekommendationer angivna för utsättning av gabapentin vid behandling av neuropatisk smärta [1]. I den farmaceutiska databasen Drugdex har ett antal fallrapporter beskrivits vad gäller utsättningssymtom och reboundeffekter då gabapentin har används vid andra indikationer än epilepsi.
En fallrapport beskriver en patient med bipolär affektiv sjukdom som utvecklat rigiditet vid direkt utsättning av gabapentin [2]. Hos fem patienter, som behandlades med gabapentin (900–3 600 mg/dag) för tvångssyndrom, förekom rebound-syndrom vid direkt utsättning. Symtomen bestod av ökad ångest, tvångstankar, depression samt ökad sömn [3]. Två patienter med ångest som behandlades med gabapentin (900–1 200mg/dag) utvecklade generaliserade dyskinesier [2]. Det finns även en fallrapport där en patient med bipolär affektiv sjukdom utvecklade rigiditet vid direkt utsättning av gabapentin. I en publikation beskrivs tre fallrapporter om utsättningssymtom då gabapentin sattes ut utan nedtrappning. Författaren uppmanar att sätta ut gabapentin successivt när höga doser av gabapentin används oavsett indikation [4].

Det finns inga beskrivna studier eller fallrapporter om uppkomsten av utsättningssymtom vid abrupt avbruten behandling av låga doser gabapentin. Enligt rekommendationer från Smärtenheten vid Linköpings Universitetssjukhus är sista nedtrappningsdosen för patienter med neuropatisk smärta 300 mg [5].
Eftersom det i detta fall gäller en låg dos gabapentin och då patienten inte behandlas för epilepsi tycker vi inte att det finns ett behov av nedtrappning av gabapentin före utsättning.