Det finns 127 fall rapporterade till det svenska biverkningsregistret där patienter utvecklat trombocytopeni under trimetoprim–sulfametoxazolbehandling [1]. Det finns även fallrapporter i litteraturen [2, 3]. I en dansk studie, där man under flera decennier studerade läkemedelsinducerad trombocytopeni, var trimetoprim–sulfametoxazol det vanligast rapporterade läkemedlet [4]. I en amerikansk studie uppskattades den relativa risken vara 38/1 000 000 användarveckor [5]. En svensk studie, baserad på data från svenska biverkningsregistret uppskattar frekvensen till ca 3,7 per 1 000 000 behandlingar [6]. Mekanismen bakom är sannolikt immunmedierad [7]. Vanligen tar det 7–10 dagar innan trombocytopenin utvecklas, men i vissa fall räcker det med ett par doser [4, 7].

Trombocytopenin är vanligen reversibel och trombocyttalet brukar normaliseras ganska kort efter det att läkemedlet satts ut och kortikosteroidbehandling påbörjats [1, 7]. I vissa fall kan dock trombocytinfusioner och intravenös immunoglobulinbehandling vara av värde [7, 8]. Det finns dock ett fall beskrivet med letal utgång till följd av trombocytopeni och leukopeni, som bedömdes vara en biverkan av trimetoprim–sulfametoxazolbehandling [9]

I det aktuella fallet saknas uppgift om trombocytantal. Näsblödningen inträffade redan efter andra dosen trimetoprim–sulfametoxazol, varför ett eventuellt orsakssamband förefaller mindre troligt.