De läkemedelsgrupper som sänker serumlipidnivåerna är HMG-CoA reduktashämmare (statiner), fibrater, resiner och nikotinsyrapreparat [1]. Muskelbiverkningar finns rapporterade för fibrater och statiner, men det finns även rapporterat att nikotinsyra och nikotinamid kan orsaka muskelbiverkningar [2, 3].

Muskelbiverkningar som omnämns i litteraturen i samband med lipidsänkare är bland annat myopati, men även rabdomyolys berörs [2, 3]. Mekanismen bakom lipidsänkarnas muskelpåverkan är inte klarlagd, men flera olika teorier finns [2-5]. Statiner tros orsaka muskelbiverkningar genom att kolesterolsyntesen hämmas, vilket påverkar kolesterolinnehållet i skelettmuskelcellernas membran. Enligt en annan teori kan statiner minska nivåer av sekundära metabola intermediärer (mevalonsyra, koenzym Q10=ubikinon), vilket kan påverka den mitokondriella funktionen. Ytterligare en teori är att ökad apoptos av glattmuskelceller i kärlen och eventuellt även skelettmuskelceller ligger bakom muskelbiverkningarna. Fibrater tros orsaka muskelbiverkningar genom att dels påverka kolesterolsyntesen, dels blockera kloridkanaler vilket resulterar i muskelkontraktion och rabdomyolys [4]. Någon specifik mekanism för nikotinsyras eventuella muskelpåverkan återfinns ej.

Riskfaktorer för muskelbiverkningar till följd av lipidsänkare är nedsatt njur- och leverfunktion, hypotyroidism, diabetes och vissa läkemedelskombinationer [2, 4, 5]. Frekvensen muskelbiverkningar tenderar att vara högre då lipidsänkare kombineras, framför allt kombinationen statin och fibrat. De flesta statiner metaboliseras via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Läkemedel som hämmar CYP3A4 kan bidra till en ökad risk för muskelbiverkan, då statinkoncentrationen kan öka vid en sådan kombination. I en översiktsartikel rekommenderas nikotinsyra att läggas till statinbehandling framför fibrattillägg [4].

Det är således oklart om mekanismen bakom muskelpåverkan är densamma för olika lipidsänkare. Om den sanna förklaringen är påverkan på kolesterolinnehåll i skelettmuskelcellernas membraner kan effekten uppkomma vid behandling med såväl statiner som fibrater och nikotinsyrapreparat.
Således kan även fibrater och nikotinsyrapreparat orsaka muskelbiverkningar. Risken för muskelbiverkningar av lipidsänkande läkemedel ökar vid kombinationsbehandling. Fastställda mekanismer bakom statiners muskelpåverkan saknas, men flera teorier beskrivs i litteraturen. Inte heller någon mekanism bakom fibraternas och nikotinsyrapreparatens muskelpåverkan är känd.