I Fass finns tinnitus upptaget som antingen mindre vanlig (1/100–1/1 000) eller sällsynt (mindre än 1/1 000) biverkan för de selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) citalopram, paroxetin och sertralin [1]. Däremot finns tinnitus inte nämnt som biverkan för escitalopram, fluoxetin och fluvoxamin. Escitalopram är den aktiva enantiomeren av citalopram och verkar således på samma sätt [2].

I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns rapporter om tinnitus för samtliga ovan nämnda SSRI med undantag av escitalopram [3]. Antal tinnitusrapporter som bedömts ha möjligt samband med misstänkt SSRI, i förhållande till totala antalet rapporter för läkemedlet, är högst för paroxetin (1,7 procent) och lägst för fluvoxamin (0,5 procent) och escitalopram (0 procent). För escitalopram, som godkändes 2001, har dock endast 50 biverkningsrapporter inkommit hittills.
Vid sökning i Medline återfinns en fallrapport som berör venlafaxin (som inte bara hämmar serotoninåterupptaget, utan även återupptaget av noradrenalin och dopamin) och tinnitus [4]. En 58-årig man fick tinnitus efter tre veckors behandling med venlafaxin 37,5 mg två gånger dagligen. Venlafaxin sattes ut, och hans tinnitus försvann efter en vecka. Då venlafaxin återinsattes återkom besvären med tinnitus.

Det förekommer även publikationer som berör SSRI vid behandling av tinnitusbesvär [5-8]. Tre patienter rapporteras ha fått 10 mg fluoxetin dagligen för att behandla tinnitus [5]. Inom en vecka hade alla patienternas tinnitus försvunnit. En kvinna med depression och tinnitus behandlades med tricykliskt antidepressivum (imipramin) utan tillfredsställande resultat [6]. Imipramin sattes gradvis ut och ersattes av paroxetin. Inom åtta veckor förbättrades patienten och tinnitusbesvären försvann.

I ett par mindre, retrospektiva studier har data samlats in från patienter behandlade vid tinnituskliniken i Oregon under perioderna 1994–1997 samt 1996–2002 [7, 8]. Patienterna fick svara på frågor om tinnitus och depression. Författarna konkluderar att depression var mer vanligt förekommande i studiegruppen än i normalpopulationen och att upplevelsen av tinnitusbesvären var mindre i gruppen patienter som inte var deprimerade än bland dem som var deprimerade. Det konstateras att behandling av förekommande depression hos tinnituspatienter inte minskar intensiteten, men däremot förbättrar patientens förmåga att leva med tinnitus [7]. Författarna diskuterar kring kopplingen mellan tinnitus och depression [7, 8]. Tinnitus kan möjligen upplevas mer påtaglig vid depression eller så kan tinnitus möjligen bidra till utvecklandet av en depression. Även rapporter om tinnitus som biverkan till följd av behandling med antidepressiva läkemedel omnämns i artiklarna.

Tinnitus finns således rapporterat för de flesta av SSRI-preparaten i Fass och Läkemedelsverkets biverkningsregister. Det finns även publikationer som tar upp sambandet tinnitus och depression och att bra depressionsbehandling även kan avhjälpa problem med tinnitus.