Förekomsten av stroke är låg hos unga. Olika studier har visat incidenstal på 1–10/100000 personår hos unga vuxna under 35 års ålder. De flesta studier visar en högre risk bland unga kvinnor än bland unga män [1]. Migrän har förknippats med en ökad strokerisk i flera epidemiologiska studier. Den absoluta risken har beräknats till 17/100000 bland migräniker och till 52/100000 bland migräniker med aura. Olika fall–kontrollstudier har visat på ökad risk för stroke hos migränpatienter respektive högre prevalens av aktiv migrän hos unga strokepatienter [2, 3]. 21 procent av fall av ischemisk stroke hos migräniker var direkt associerade med ett migränanfall (ischemic stroke during an attack of migraine, ISODAM) [3].

I ett försök att uppskatta hjärt–kärlsjuklighet och -dödlighet i relation till triptananvändning, genomfördes en stor fall–kontrollstudie i en allmänmedicinsk migränkohort (n=65575). Där uppskattades den relativa risken för stroke till ca 1,5 hos migräniker efter att hänsyn tagits till ålder, kön och samsjuklighet. Risken var större bland de patienter som inte hade behandling med en triptan, men å andra sidan förskrevs inte triptaner till patienter med ökad kardiovaskulär risk [4]. Triptaner är kontraindicerade hos patienter med känd kardio- eller cerebrovaskulär sjukdom [5].

Triptaner har associerats med ischemisk stroke, men i de flesta fall efter upprepad dosering, i kombination med mjöldrygeberedningar (ergotderivat) eller p-piller (som i sig ökar risken för tromboembolisk sjukdom). I vissa fall har också triptaner givits i samband med smärtsamma stroke, och där har man inte i efterhand helt kunnat frikänna triptanen [6-8]. Det finns inga jämförande studier mellan olika triptaner avseende risken för stroke. Tillverkaren av sumatriptan har inte någon ytterligare information om detta [9].
Som en försiktighetsåtgärd bör triptaner inte användas under auran. Det finns inget som talar för att man vinner något ur huvudvärkssynpunkt på att ta triptaner redan under auran [10].

Sammanfattningsvis kan sägas att migrän (särskilt migrän med aura) är förknippat med en ökad risk för stroke. Triptaner har inte förknippats med ökad cerebrovaskulär sjuklighet när de använts på ett korrekt sätt. Överanvändning och kombination med ergotpreparat skall undvikas. Vi har inte funnit några hållpunkter för att någon triptan skulle skilja sig väsentligt från någon annan i detta hänseende.