Vid misstanke om kontaktallergi och/eller fördröjda överkänslighetsreaktioner kan i vissa fall epikutantest (så kal­lat lapptest) utföras på dermatologisk/yrkesdermatologisk klinik.
Vid misstanke om snabba överkänslighets­reaktioner, till exempel astma, urtikaria och anafylaxi i nära anslutning till läkemedelsintag, rekommenderas i första hand pricktest och/eller in vitro-metodik för påvisande av specifika IgE-antikroppar.
I dagsläget finns in vitro-metodik för rutinbruk för bestämning av specifika IgE mot fenoximetylpenicillin, bensylpenicillin, amoxicilloyl, ampicilloyl och cefaklor.
Pricktest med fen­oximetylpenicillin, bensylpenicillin och amoxicillin är re­lativt vanligt förekommande på till exempel allergimottagningar.
Pricktest för cefalosporiner utförs inte lika ofta men finns beskri­vet i litteraturen. Det finns ett stort svenskt ­patientmaterial på cefuroxim, där ospecifik reaktivitet inte påvisats [1], men även pricktest med andra cefalospo­riner finns beskrivna [2].
För moderna cefalosporiner har sidokedjan föreslagits vara av större betydelse för korsreaktiviteten än själva betalaktamstrukturen [3], varför IgE-medierad överkänslighet mot ett cefalosporinpreparat inte automatiskt innebär IgE-medierad överkänslighet mot alla cefalosporiner.
Även för karbapenemerna imipenem [4] och meropenem [5] finns pricktest beskrivna.
Om både analys av specifika IgE och pricktest är negativa, det vill säga inte ger hållpunkter för IgE-medierad överkänslighet, kan läkemedelsprovokation utföras. Denna bör äga rum med anafylaxiberedskap exempelvis på en allergimottagning.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska Universitetssjuk­huset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu