Frågeställaren har nyligen haft ett par patienter som säger sig ha tagit terapeutiska eller högre doser av ibuprofen i samband med alkoholkonsumtion. Etanolkoncentrationen, mätt i utandningsluft, har inte sjunkit som förväntat hos dessa patienter. (Bristfällig mätutrustning har också misstänkts.)

Det finns ingen uppenbar teoretisk mekanism för en farmakokinetisk interaktion mellan etanol och ibuprofen. Vi har dock funnit tre studier som behandlar denna fråga. I en studie randomiserades sex försökspersoner till att inta enbart etanol eller ibuprofen följt av etanol. De fungerade som sina egna kontroller. Försökspersonerna var fastande, och ibuprofendosen var 400 mg 12 timmar och 1,5 timmar före etanolintaget. Etanolen doserades för att uppnå en serumkoncentration på cirka 125 mg/dl, vilket motsvarar 1,25 promille. Etanolkoncentrationerna mättes i utandningsluft. En tioprocentig minskning av etanoleliminationen uppmättes efter intag av ibuprofen [1].

I en annan studie undersöktes effekten av en engångsdos ibuprofen på singeldoskinetiken för etanol. Tolv försökspersoner som fungerade som sina egna kontroller tog 800 mg ibuprofen i slutet av en standardiserad frukost, en timme före alkoholkonsumtion. Etanoldosen var 0,3 g ren etanol per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 40–50 ml starksprit. Koncentrationen av etanol i plasma mättes med en gaskromatografisk metod. Ibuprofen påverkade varken toppkoncentrationen, tiden till toppkoncentration eller arean under etanolkoncentrationskurvan [2].
I den tredje studien randomiserades 19 försökspersoner till antingen placebo eller 400 mg ibuprofen 5,5 timmar och 1 timme före etanolintag. Etanolen doserades för att uppnå en ungefärlig serumkoncentration på 100 mg/dl, vilket motsvarar 1 promille. Varje försöksperson utgjorde sin egen kontroll. S-etanol uppskattades var 30:e till 60:e minut genom mätning i utandningsluft och mättes med en gaskromatografisk metod efter 4 timmar. Det fanns ingen skillnad mellan placebogruppen och ibuprofengruppen vid någon av mättidpunkterna [3].
Dessa tre studier är små och når något avvikande slutsatser. Den minskning av etanoleliminationen som sågs i den minsta studien är blygsam, och etanolkoncentrationerna mättes i utandningsluft. Det är förstås möjligt att ibuprofen hos vissa individer kan åstadkomma en påverkan på etanolmetabolismen som inte sågs hos deltagarna i dessa studier. I alla studier användes terapeutiska doser av ibuprofen. Inga data om effekten av högre ibuprofendoser har hittats.
Sammanfattningsvis förefaller ibuprofen som ges en eller två gånger i terapeutiska doser inte påverka nedbrytningen av alkohol nämnvärt.