En husläkare har en patient som behandlas med akamprosat. Patienten har tidigare ätit johannesörtpreparat och vill göra det igen.
Johannesörtpreparaten finns tillgängliga som godkända naturläkemedel, och indikationen för dessa preparat är »Traditionellt använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro« [1]. För dessa preparat finns godkända produktresuméer på Läkemedelsverkets webbplats. Vid sökning via Google framkommer även att olika produkter med johannesört säljs via Internetsidor.
Läkemedelsverket har vid flera tillfällen uppmärksammat att preparat innehållande johannesört kan inter­agera med andra läkemedel, då min­skad effekt av ett flertal läkemedel rapporterats vid samtidig användning av johannesört [2].
Exempel på läkemedel där interaktioner rapporterats är p-piller, war­farin, ciklosporin och anti-HIV-läkemedel. Johannesört har visats inducera cytokrom P450-enzymer (CYP), bland annat CYP3A4 och CYP2C9, vilka metaboliserar en mängd läkemedel, samt transportproteinet P-glykoprotein ­(P-gp). Detta kan leda till minskad plasmakoncentration av samtidigt ­givna läkemedel.
När Läkemedelsverket granskade ­olika johannesörtpreparat med avseende på läkemedelsinteraktioner framkom att den inducerande potentialen kan variera mellan olika fabrikat. Den induktion av läkemedelsmetaboliserande enzymer som johannesört orsakar kan kvarstå i cirka 2 veckor efter avslutad behandling.

Campral innehåller akamprosat, en centralt verkande substans med antagonistisk verkan på NMDA-receptorn [3]. Flera studier tyder på att akamprosat inte metaboliseras. Efter intravenös tillförsel återfinns 100 procent av den tillförda dosen oförändrad i urinen. Inga uppgifter om att akamprosat transporteras av P-gp har återfunnits vid sökning i PubMed. In vitro-studier tyder på att akamprosat inte hämmar metabola processer medierade av ­CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4 [3]. Risken för farmakokinetiska interaktioner till följd av påverkan på läkemedelsmetaboliserande enzymer förefaller därför vara liten. Inga beskrivna fall av interaktion mellan akamprosat och johannesört har återfunnits i litteraturen.
Sammanfattningsvis har inga kända fall av interaktion mellan akamprosat och johannesört återfunnits. Tillgänglig kunskap om akamprosats interaktionspotential talar för att risken för interaktion är låg.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska Universitetssjuk­huset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på www.lic.nu