Bifolac är ett probiotikum som används för normalisering av tarmfloran, profylaktiskt eller vid tillfälliga mag–tarm­störningar. Läkemedlet innehåller två bakteriestammar, Lactobacillus rhamnosus och Bifidobacterium longum. Risken för eventuella läkemedelsinteraktioner med Bifolac har inte studerats [1].
Warfarin är en så kallad vitamin K-antagonist och verkar genom att blockera den intracellulära aktiveringen av vitamin K. En betydande andel av det K-vitamin som tas upp i tarmen produceras lokalt av tarmbakterier, och antibiotikaorsakade störningar av tarmfloran har associerats med sym­tomatisk K-vitaminbrist och allvarliga blödningar [2, 3]. Det är därför tänkbart att administration av bakterier som förändrar den lokala produktionen av vitamin K skulle kunna påverka känsligheten för warfarin och andra vitamin K-antagonister.

Djurstudier indikerar att B longum saknar förmåga att syntetisera vitamin K [4], och in vitro ger bakteriestammen till och med en minskning av odlingsmediets K-vitaminnivåer. Vitamin K fungerar som en tillväxtfaktor för många bakteriestammar, och eftersom B longum bara behöver låga nivåer av vitaminet för sin tillväxt har man tolkat dess förmåga att sänka K-vitaminkoncentrationen i närområdet som ett medel i konkurrensen med andra stammar som är beroende av höga K-vitaminnivåer [5].
Även om detta kan medför en teoretisk risk för interaktioner med war­farin återstår mekanismens kliniska betydelse att visa. Vi har inte hittat några uppgifter om L rhamnosus eventuella roll i produktion och omsättning av vitamin K. Med tanke på den teoretiska inter­aktionsrisken rekommenderar vi noggrann INR-övervakning hos warfarinbehandlade patienter som påbörjar behandling med Bifolac.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som ­behandlats vid någon av de regionala ­läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producent­obundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på <http://www.lic.nu>.