Tranexamsyra hämmar omvandlingen av plasminogen till plasmin och motverkar därmed fibrinolys och upplösningen av befintliga tromber men an­­-ses för övrigt inte påverka koagulationsparametrar [1, 2]. Tranexamsyra är kontraindicerat hos patienter med aktiv tromboembolisk sjukdom, vilket främst syftar på patienter med djup ventrombos eller lungemboli [1]. Acetylsalicylsyra och klopidogrel ­påverkar framför allt trombocytaggregation, medan tranexamsyra motverkar plasminets effekter, det vill säga upplösningen av fibrin. Det är därför inte helt givet hur mycket tranexam­syra eventuellt minskar den antiko­agulativa effekten av acetylsalicylsyra och klopidogrel. Det finns heller inga beskrivna interaktionsstudier eller fallrapporter i litteraturen som belyser detta.

I den svenska biverkningsdatabasen Swedis handlar 34 av sammanlagt 67 sambandsbedömda biverkningsrapporter för tranexamsyra om tromboemboliska tillstånd [2]. Bland dessa finns dock inget fall av hjärtinfarkt eller förvärring av ischemisk hjärtsjukdom beskrivet. I vår litteraturgenomgång återfinns två fallrapporter med misstanke om tranexamsyrabehandling som bidragande orsak till hjärtinfarkt.
I det första fallet drabbades en 28-årig väsentligen frisk kvinna av en hjärtinfarkt dagen efter att hon behandlats med hög dos tranexamsyra ­efter en axeloperation [3].
I det andra fallet drabbades en 77-årig kvinna av hjärtinfarkt en vecka ­efter att hon påbörjat tranexamsyra­behandling. Kvinnan behandlades med tranexamsyra på grund av hemoptys i samband med tuberkulos [4].
Enligt koagulationsjouren på Karolinska universitetssjukhuset [6] ska man unvika tranexamsyra vid akut insjuknande i hjärtischemisk sjukdom, vilket även gäller generellt vid både artäriell och venös trombosinsjuknande. Man ska även undvika tranexamsyra vid instabil kranskärlssjukdom. Man kan ­acceptera enstaka doser och kortare ­behandling med tranexamsyra i ett senare skede om patientens kranskärlssjukdom anses vara stabil.

Sammanfattningsvis saknas det uppgifter i litteraturen om någon känd eller beskriven interaktion mellan tranexamsyra och acetylsalicylsyra eller klo­pidogrel. Tranexamsyrabehandling har i två fall rapporterats associerat med hjärtinfarkt, men det finns för övrigt inga uppgifter i litteraturen om förvärrad ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtinfarkt vid tranexamsyrabehand­ling. Patienten kan remitteras till koagulationskunnig kollega alternativt till Koagulationsmottagning för vidare bedömning avseende behandling med tranexamsyra.