En patient som ordinerats quetiapin (Seroquel Depot 300 mg/dag) på indikationen bipolär sjukdom typ 2 glömde ta en tablett. Dagen efter upplevde patienten ilska, irritation, aggressivitet, rädsla och hallucinationer. Något liknande fanns inte tidigare i anamnesen. Efter cirka 12 timmar hade tillståndet förbättrats, men patienten blev ändå illamående med omfattande kräkningar och huvudvärk, och tog då den glömda tabletten. Utredning på akutmottagning med DT hjärna och lumbalpunktion var utan anmärkning. Patienten förbättrades successivt men beskrev en ökad trötthet, påtaglig muntorrhet och irritation i ögonen. Skulle detta kunna vara exempel på utsättningssymtom?

I produktresumén för Seroquel Depot (quetiapin) anges att akuta utsättningssymtom som sömnlöshet, illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och irritabilitet har beskrivits efter ­abrupt utsättning av quetiapin [1]. En gradvis utsättning under en period på minst en till två veckor rekommenderas. Det anges vidare att dessa reaktioner minskar signifikant en vecka efter avslutad behandling.
Tre fall av utsättningssymtom efter behandling med quetiapin fanns i litteraturen.

Det första fallet gäller en 36-årig kvinna med bipolär sjukdom typ 2 som behandlades med lamotrigin, klonazepam och quetiapin (100 mg/dag) [2]. När quetiapindosen halverades efter 6 månaders behandling på grund av biverkningar (viktuppgång) blev kvinnan efter 1 dygn illamående och fick yrsel, huvudvärk och ångest. Besvären försvann vid återgång till quetiapin 100 mg/dag.

Det andra fallet gäller en 21-årig kvinna som behandlades med bland annat quetiapin 300 mg/dag mot schizofreni [3]. 36 timmar efter plötslig utsättning av quetiapin uppkom svettningar, förhöjt blodtryck, kräkningar, yrsel, illamående, nervositet, ortostatisk hypotension och takykardi. Symtomen försvann snabbt efter återinsättning av quetiapin.

Det tredje fallet gäller en 65-årig kvinna med schizofreni som behandlades med quetiapin 400 mg/dag [4]. På grund av bristande effekt trappades quetiapin ut under 7 dagar. Två dagar efter att behandlingen med quetiapin hade upphört blev kvinnan illamående och fick kräkningar samt kände oro och yrsel. Sym­tomen försvann efter återinsättning.

Någon beskrivning av hallucinationer som reaktion på plötslig utsättning av quetiapin har inte återfunnits i litteraturen. En tänkbar förklaring till utsättningssymtomen har föreslagits vara uppreglering av bland annat dopaminreceptorer i hjärnan på grund av que­tiapins antidopaminerga effekt [3]. ­Eftersom den antidopaminerga effekten innefattar antiemetisk effekt skulle plötslig utsättning av quetiapin kunna medföra illamående och kräkningar. Baserat på denna teori är det även tänkbart att hallucinationer och psykos skulle kunna uppträda, eftersom överstimulering av dopaminreceptorer, ­exempelvis med medel mot Parkinsons sjukdom, är associerad med sådana ­biverkningar [5].