En kvinna i 30-årsåldern med svår endometrios påbörjade hormonstimulering inför in ­vitro-fertilisering (IVF). Behandlingen inleddes med nässprej (sannolikt med GnRH-agonist) under några veckor. Därefter fick hon åtta dagliga injektioner med follitropin beta (Puregon). Dagen efter den sista injektionen insjuknade hon i manifest partiell mediainfarkt, sannolikt på basen av en vänstersidig karotisdissektion. En vecka senare diagnostiserades en hög trombos i höger v iliaca. Ovariellt hyper­stimuleringssyndrom (OHSS) förelåg inte, däremot fanns flera ovarialcystor. Det är oklart om dessa var sekundära till hormonstimuleringen eller till endometriosen. Patienten hade ingen hereditet för tromboser eller stroke. Förutom ett litet persisterande foramen ovale på­visade extensiv utredning inga ytterligare riskfaktorer. Fallet är rapporterat till regionala biverkningsenheten. Efter intensiv rehabilitering har patienten återfått mycket av sin funktionsförmåga.

GnRH-agonister i form av nässprej, till exempel nafarelin (Synarela), en syn­tetisk dekapeptidanalog till GnRH, har blodtrycksstegring som känd biverkan hos 1/100–1/1000 patienter [1] och blodtrycksstegring är en riskfaktor för karotisdissektion [2]. Huruvida hormonbehandling inför assisterad befruktning på annat sätt specifikt ökar risken för dissektion är okänt.

Kvinnor med riskfaktorer för trombos kan ha ökad risk för venösa eller arteriella tromboemboliska händelser i samband med behandling med follitropin beta [3]. I databasen PubMed finns ett flertal publikationer om cerebro­vaskulära händelser i samband med IVF, framför allt i samband med OHSS. ­Serour et al [4] rapporterar att av 3 500 IVF-cykler inträffade cerebrovaskulär trombos i 0,07 och tromboemboliska fenomen i 0,2 procent av fallen.
I samband med IVF-graviditet med OHSS ses cirka 100 gånger förhöjd risk för venös tromboembolism, medan IVF-graviditet utan OHSS uppges vara associerat med en cirka femfaldig ökning för venös tromboembolism [5], vilket är i nivå med den risk som allmänt beskrivs i samband med graviditet [6].

Det finns en publicerad fallbeskrivning gällande tre kvinnor som drabbades av tromboemboliska händelser i samband med hormonstimulering vid IVF. Ingen av kvinnorna hade OHSS, men däremot andra kardiovaskulära riskfaktorer [7]. Det föreslås i artikeln att de höga östrogennivåerna i kombination med andra riskfaktorer kan ha gynnat trombosuppkomsten. I en annan fallbeskrivning beskrivs att en kvinna drabbades av vänstersidig arteria cerebri media-ocklusion i samband med hormonstimulering utan OHSS [8].