Är paracetamol kontraindicerat efter vaccination med Infanrix, Prevenar eller Priorix?

På vissa BVC-mottagningar ges efter vaccination med Prevenar, Priorix och Infanrix rådet att inte ge ­paracetamol till barn vid feber dygnet efter vaccination eftersom detta skulle kunna försämra den immunologiska effekten av vaccinationerna. Finns det vetenskapligt belägg för detta?

Infanrix-Polio+Hib är ett vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b [1], Prevenar 13 ett vaccin mot pneumokocker [2] och Priorix ett vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund [3]. De två förstnämnda ges enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder, medan Priorix ges vid 18 månader och 6–8 års ålder [4]. Även om feber är del av det naturliga inflammatoriska svaret efter vaccination ges ofta paracetamol profylaktiskt eller som behandling vid post-vaccinationsfeber hos små barn. Ett flertal studier har undersökt den febernedsättande effekten av paracetamol efter barnvaccination. Konklusionerna varierar från ingen till god effekt mot hög feber [5-11]. 

Vi har bara hittat fyra studier som har utvärderat effekten behandling av post-vaccinationsfeber med paracetamol har på immunsvaret (7,8,12,13). En studie var på personer över 65 års ålder. Dessa gavs antingen placebo eller paracetamol 1 gram/dag i 2 dagar efter influensavaccination. Vid uppföljning 3 veckor respektive 6 månader efter vaccinationen såg man ingen skillnad i antikroppssvaret mellan behandlingsgrupperna [12]. De tre övriga studierna var på barn. I den ena följde man den kliniska reaktionen av 1 553 DTP-vaccinationer (difteri, tetanus, kikhosta) hos 538 barn. Paracetamol ordinerades inte profylaktiskt, men efter 75 procent av DTP-vaccinationerna gavs paracetamol till de vaccinerade barnen pga feber >38,3 grader [13]. Hos 32 av barnen undersökte man pertussis-antikroppar 60 dagar efter den fjärde DTP-dosen. Varken lokala reaktioner eller paracetamolbehandling påverkade antikroppssvaret [13]. I en annan studie gavs en dos paracetamol profylaktiskt fyra timmar efter DTP-vaccination, och man kunde inte se någon effekt på antikroppssvaret [8].

 I den fjärde studien följdes 459 barn som randomiserades till antingen paracetamol var 6–8:e timme i ett dygn efter vaccination, eller ingen paracetamol. Boostervaccination gavs efter 10 månader. I studien såg man vid uppföljning en månad efter primärdosen en signifikant reduktion i antikroppssvaret för pneumokocker, Hib och DTP i paracetamolgruppen [7]. Denna var dock mindre efter boosterdosen [7]. Författarna gjorde även en post hoc-analys av data från 3 700 barn som hade ingått i andra studier. Även där såg man att paracetamol påverkade antikroppssvaret negativt för pneumokocker. Dock sägs inget om effekten på övriga antikroppar som studerades. 

Viktigt att beakta är också att skillnaden i antikroppssvar var ett bifynd i studien. Andelen barn i de två grupperna som fick antikroppssvar efter vaccinationen var lika stort, men i paracetamolgruppen var antikroppsnivåerna något lägre för vissa antigener (pneumokocker, Hib, difteri, tetanus, pertussis). Värt att märka är också att paracetamol gavs profylaktiskt, och inte bara vid feber. Mekanismen för hur paracetamol skulle kunna påverka antikroppssvaret är okänd och det är också okänt hur antikroppsnivåer i serum relaterar till faktiskt skydd mot sjukdomar [7]. 

I den fjärde studien ovan hade paracetamol god effekt på minskning av feber mellan 37,5 och 39,5 grader men inte på feber >39,5 grader [7]. Författarna rekommenderar inte paracetamol rutinmässigt vid vaccination utan att man vägt fördelarna mot de potentiella riskerna med minskat antikroppssvar. Ett flertal forskare har kommenterat studien och håller med i slutsatsen [14-17]. I Sverige finns inga särskilda rekommendationer om behandling med paracetamol vid vaccination av barn. I samråd med Svenska barnläkarföreningen rekommenderades dock paracetamol vid feber med påverkat allmäntillstånd efter vaccination mot influensan A/H1N1 [18, 19]. 

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av docent Mia von Euler och farmacie magister Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Drugline finns numera som öppen databas på adressen http://www.drugline.se. Frågor och svar publiceras där i sin helhet.

Sammanfattningsvis finns det motsägande data om huruvida paracetamol kan leda till sämre antikroppssvar efter primärvaccination hos barn. Den kliniska relevansen av potentiellt lägre serumnivåer av antikroppar är oklar. I Sverige finns inga särskilda rekommendationer kring paracetamol efter vaccination. Dock rekommenderar Svenska barnläkarföreningen generellt behandling med paracetamol som behandling mot feber med påverkat allmäntillstånd. Evidensläget talar för att denna rekommendation fortfarande gäller.